Successierecht


Mrs. Saskia Lust

Decreet modernisering erf-en schenkbelasting
30/07/2018

In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever de Vlaamse erf- en schenkbelasting moderniseert. 
De hervormde erf- en schenkbelasting treedt net als het vernieuwde federale erfrecht op 1 september 2018 in werking.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Tip 3 - Houd rekening met de nieuwe taks op effecten!
10/04/2018

TIP 3 - Kernpunten

-  De nieuwe effectentaks treft rekeningen vanaf 500.000 EUR.

-  Door schenkingen kan u de effectentaks ontwijken.

-  Ook met andere planningsinstrumenten wordt de effectentaks vermeden

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting – vervolg
26/03/2018

In onze nieuwsbrief van 1 maart 2018 werd melding gemaakt van de hoofdlijnen van het akkoord van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 inzake de hervorming van de Vlaamse erfbelasting.

Read more
Waalse Gewest - Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten

Waalse Gewest - Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten
20/03/2018

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari van het Waals decreet van 13 december 2017 houdende diverse fiscale wijzigingen[1], wordt het netto-aandeel van de gezinswoning dat de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner erft volledig vrijgesteld van successierechten in het Waalse Gewest.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting
01/03/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. Er zijn nog geen ontwerpteksten van nieuwe wetgeving. Bij de inhoud van deze nieuwsbrief wordt bijgevolg voorbehoud gemaakt. De hervorming zou in werking moeten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Read more
Bekijk nu uw familiale planning, want het hervormde erfrecht zal heel wat veranderen!

Bekijk nu uw familiale planning, want het hervormde erfrecht zal heel wat veranderen!
28/11/2017

Binnenkort verandert er heel wat in het erfrecht. Zo worden onder meer de reserves aangepast, wijzigen de regels inzake de waardering van schenkingen en kan men bepaalde erfovereenkomsten sluiten. Deze wijzigingen bieden meer mogelijkheden aan bijvoorbeeld feitelijk samenwonenden en nieuw samengestelde gezinnen. 

Read more
Le droit successoral bientôt réformé ?

Le droit successoral bientôt réformé ?
29/06/2017

Le ministre de la Justice Koen Geens souhaite réformer le droit successoral en Belgique. Pour ce faire, un projet de loi a été déposé par le CD&V, la NVA, l’Open VLD et le MR le 25 janvier dernier. Par cette modification de loi, le législateur entend notamment donner une plus grande liberté au défunt de disposer de son patrimoine par voie de donation ou de legs, d’une part, en fixant la part réservataire à laquelle peuvent prétendre ses enfants à la moitié de la masse successorale fictive, quel que soit le nombre d’enfants, et, d’autre part, en modérant l’interdiction actuelle de conclure des pactes sur une succession non encore ouverte.

Read more
De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?
20/05/2017

Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot veel commotie geleid. De commotie ontstond voornamelijk om drie redenen. Allereerst omdat de standpunten soms een wijziging waren van vroegere standpunten van de federale administratie. Ten tweede omdat sommige standpunten juridisch onjuist waren. Ten derde omdat bepaalde standpunten initieel ook invloed hadden op oude successieplanningen.

Read more
De burgerlijke maatschap met vruchtgebruik: VLABEL viseert vanaf 1 juni 2017 alle opgespaarde vruchten – wat nu?

De burgerlijke maatschap met vruchtgebruik: VLABEL viseert vanaf 1 juni 2017 alle opgespaarde vruchten – wat nu?
10/05/2017

Op 27 april 2017 nam VLABEL een nieuw standpunt in over de vraag of burgerlijke vruchten die de vruchtgebruiker niet heeft opgenomen of geherinvesteerd, alsnog aan erfbelasting onderhevig zijn in situaties van gesplitste inschrijvingen blote eigendom en vruchtgebruik. Het nieuwe standpunt geldt voor alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2017 en heeft onmiskenbaar zware praktische implicaties.

Read more
Vlaanderen: afstand van erfrechtelijk vruchtgebruik onderworpen aan schenkbelasting

Vlaanderen: afstand van erfrechtelijk vruchtgebruik onderworpen aan schenkbelasting
05/04/2017

In een recent gepubliceerde ruling (nr. 17001 dd. 23.01.2017) spreekt VLABEL zich uit over een verzaking van erfrechtelijk vruchtgebruik. En daar is wel één en ander op aan te merken.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network