Schenkingenrecht


Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?
05/06/2020

Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning van vastgoed kan belangrijk worden verlaagd door het vastgoed in te brengen in een vennootschap en de aandelen daaropvolgend te schenken. Dit vormt echter geen pasklare techniek: de fiscale gevolgen van de inbreng in de vennootschap moeten in rekening worden gebracht en men moeten kunnen bewijzen dat de inbreng in hoofdzaak is ingegeven door niet-fiscale motieven! â€‹

Read more
Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord

Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord
24/10/2019

Recent werd het regeerakkoord van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Het document omvat maar liefst 300 pagina’s.... Wij beperken ons in dit artikel tot de geplande hervormingen in de schenk-, erf- en registratiebelasting.

Read more
De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!

De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!
18/10/2018

De Raad van State heeft in het arrest van 12 juni 2018 het standpunt nr.15004 van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd inzake de gesplitste aankoop van onroerende goederen en de gesplitste inschrijving van effecten.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting
01/03/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. Er zijn nog geen ontwerpteksten van nieuwe wetgeving. Bij de inhoud van deze nieuwsbrief wordt bijgevolg voorbehoud gemaakt. De hervorming zou in werking moeten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Read more
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt de schenkings- en successierechten voor de overdracht van familiebedrijven

Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt de schenkings- en successierechten voor de overdracht van familiebedrijven
22/12/2016

De drie regionale, fiscale wetgevers hebben een vrijstelling of verlaagd tarief voorzien inzake schenkings- en successierechten, wanneer de schenkingen/overdrachten bij overlijden betrekking hebben op aandelen van een familiale vennootschap of op activa van een familiale onderneming. Op 9 december 2016 keurde het Brussels Parlement de wijziging (vanaf 1 januari 2017) van de regeling zoals op vandaag van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed in die zin dat een quasi identieke regeling zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest er wordt aangenomen.

Read more
Mr. René KUMPEN

Accountgegevens horen bij een testament
15/07/2013

Wat gebeurt er met je profielen op Facebook, Linkedin en Twitter na je overlijden?

Read more
Mr. Christophe Steyaert
Ms. Déborah Menasse

News in civil proceedings: the written testimony is now regulated
09/10/2012

For years, litigators in civil proceedings have been used to compensate the lack of evidence by the so-called production of "attestation", i.e. non-formal written testimony emanating from a person stating his/her personal knowledge of the litigious facts for the defendant or the petitioner.

Read more
Mr. Didier Jaecques

Omzendbrief overdracht familiale ondernemingen
11/09/2012

In een eerdere nieuwsbrief werd reeds uitgebreid toelichting gegeven over de nieuwe fiscale regels omtrent de schenking en de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen die vanaf 1 januari 2012 gelden.

Read more
Mr. Didier Jaecques

Geldigheid sterfhuisclausule opnieuw bevestigd
15/06/2012

Een sterfhuisclausule kan worden gedefinieerd als een beding in het huwelijkscontract waarbij het gehele gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan één bepaalde echtgenoot, ongeacht of deze echtgenoot de langstlevende zal zijn. Een sterfhuisclausule kan fiscale voordelen bieden in specifieke gevallen waarin één van de partners ernstig ziek is, en met quasi zekerheid de andere partner zal overleven. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij er op gewezen dat de fiscus de sterfhuisclausule probeerde aan te vallen. De fiscus wordt hierin echter niet gevolg door de rechtspraak.

Read more
Mr. René KUMPEN

Herroepbaarheid Van Schenking Tussen Echtgenoten
17/03/2012

Schenkingen tussen echtgenoten zijn steeds herroepbaar tijdens het huwelijk: zelfs na de ontbin-ding van het stelsel, in het kader van de vereffening van de huwelijksgemenschap, en zelfs na het overlijden van de partner in het kader van de vereffening van de nalatenschap.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network