Socialezekerheidsrecht


Thematisch verlof: nieuwe verhoging van de uitkering voor alleenstaande ouders die voor hun kind zorgen

Thematisch verlof: nieuwe verhoging van de uitkering voor alleenstaande ouders die voor hun kind zorgen
21/01/2020

Op 1 januari 2020 wordt het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof opnieuw verhoogd wanneer de begunstigde uitsluitend met één of meer kinderen samenwoont.

Read more
Emporter des objets ou denrées jeté(e)s = motif grave?

Emporter des objets ou denrées jeté(e)s = motif grave?
22/11/2019

C’est la question que s’est posée la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 15 mars 2018.

Read more
Le législateur revoit les modalités du pouvoir de contrainte de l’ONSS

Le législateur revoit les modalités du pouvoir de contrainte de l’ONSS
21/08/2019

Depuis 2017, la contrainte est le mode de récupération prioritaire de l’ONSS, pour les créances non contestées. Par ce biais, l’Office peut récupérer les sommes qui lui sont dues sans devoir se prévaloir d’une décision de justice préalable.

Read more
Meer flexibiliteit voor de opname van ouderschapsverlof

Meer flexibiliteit voor de opname van ouderschapsverlof
28/06/2019

Het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven laat toe om ouderschapsverlof op te nemen onder de vorm van een halve dag per week, dan wel in weken of in maanden.

Read more
Nieuwigheden inzake thematische verloven

Nieuwigheden inzake thematische verloven
14/06/2019

Het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven treedt in werking op 1 juni 2019. Dit introduceert een grotere flexibiliteit voor wat betreft het ouderschapsverlof, het palliatief verlof en het verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Read more
14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen

14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen
18/03/2019

Het ziekenhuislandschap staat al enige tijd voor een kantelmoment. De MAHA-studie  toonde eerder aan dat de eindafrekening steeds vaker in het rood gaat. Maggie De Block, minister  van sociale zaken en volksgezondheid, had in 2015 reeds een plan van aanpak uitgewerkt rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de hervorming van het ziekenhuislandschap.

Read more
Brexit: welke impact op uw werknemers ?

Brexit: welke impact op uw werknemers ?
22/02/2019

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Wat zullen de concrete gevolgen van de brexit zijn voor werknemers ?
 

Read more
Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?

Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?
07/02/2019

Bespreking van de Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

Read more
Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019

Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019
15/01/2019

Op 24 december 2018 werd de Instemmingswet inzake de ‘Single Permit’ gepubliceerd. De nieuwe regels over de ‘Single Permit’ moeten bijgevolg sinds 1 januari 2019 toegepast worden.

Read more
Versterking van het adoptieverlof en invoering van een pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019

Versterking van het adoptieverlof en invoering van een pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019
12/10/2018

De nieuwe regeling die voorziet in een uitbreiding van het bestaande adoptieverlof en de invoering van een nieuwe regeling rond pleegouderverlof werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 1 januari 2019.
 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network