ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


European elections: also sneaking into your company?

European elections: also sneaking into your company?
24/05/2019

Between 23 and 26 May coming, more than 400 million European citizens will have the right to vote in the European Parliament elections, albeit some may perhaps do so more enthusiastically than others. Among those 400 million potential voters, a fair share are in active employment.

Read more
Hof van Justitie verplicht tijdregistratiesysteem voor werknemers

Hof van Justitie verplicht tijdregistratiesysteem voor werknemers
24/05/2019

In een ophefmakend arrest van 14 mei 2019 (C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) v Deutsche Bank SAE) heeft het Hof van Justitie besloten dat, teneinde de doeltreffendheid van de rechten waarin de arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EC) en het Handvest van de Grondrechten van de EU voorzien, te waarborgen, de lidstaten van de werkgevers moeten eisen dat zij een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem opzetten dat het mogelijk maakt om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te meten.

Read more
De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje

De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje
22/05/2019

Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2019,

Read more
Wat als uw personeelsfeest slecht afloopt?

Wat als uw personeelsfeest slecht afloopt?
21/05/2019

Om de sociale banden tussen hun werknemers aan te halen, organiseren vele ondernemingen diverse activiteiten om de teamgeest te bevorderen. Waarmee moet men rekening houden?

Read more
Nieuwe informatieplicht voor de werkgever bij vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn

Nieuwe informatieplicht voor de werkgever bij vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn
20/05/2019

De Jobsdealwet heeft in de Arbeidsovereenkomstenwet een nieuwe bepaling ingevoegd die werkgevers een nieuwe verplichting oplegt wanneer zij, in onderling akkoord met een werknemer, deze laatste vrijstellen van het verrichten van prestaties tijdens de opzeggingstermijn. Conform de nieuwe bepaling is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat hij zich, binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend, moet inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest waar hij zijn woonplaats heeft (in Vlaanderen is dat de VDAB).

Read more
Mag een zwangere sollicitante over haar toestand worden ondervraagd?

Mag een zwangere sollicitante over haar toestand worden ondervraagd?
16/05/2019

De zwangerschap van een sollicitante of het verlangen van een sollicitant om een gezin te stichten over het algemeen behoren tot de persoonlijke levenssfeer. De werkgever mag hierover dan ook geen vragen stellen.

Read more
Verkiezingen 2019: alles op een rijtje

Verkiezingen 2019: alles op een rijtje
14/05/2019

Op 26 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen in België. Iedereen die meerderjarig is, heeft stemplicht en opkomstplicht.

Read more
JOBSDEAL: nouveautés en vigueur au 29 avril 2019

JOBSDEAL: nouveautés en vigueur au 29 avril 2019
13/05/2019

Ce lundi 29 avril 2019, plusieurs mesures du Jobsdeal négocié par le Gouvernement l’été passé entreront en vigueur. Parmi celles-ci, on peut citer le droit au reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat a pris fin pour force majeure médicale, une nouvelle obligation pour l’employeur lorsqu’il dispense le travailleur d’effectuer des prestations de travail pendant le préavis, et enfin un assouplissement de la clause d’écolage.

Read more
Sociale Verkiezingen : nieuwigheden over uitzendkrachten

Sociale Verkiezingen : nieuwigheden over uitzendkrachten
13/05/2019

De sociale verkiezingen gaan volgend jaar door tussen 11 en 24 mei 2020.

Er zijn twee belangrijke nieuwigheden over uitzendkrachten die een belangrijke impact kunnen hebben op de organisatie van deze verkiezingen.

Read more
Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels
10/05/2019

De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn de spelregels?
 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network