ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


Beroepsziekten en het vermoeden van blootstelling aan het risico op burn-out

Beroepsziekten en het vermoeden van blootstelling aan het risico op burn-out
21/11/2019

In de private sector moet het slachtoffer van een beroepsziekte die niet “op de lijst” staat, altijd aantonen dat hij werd blootgesteld aan een “beroepsrisico”. Een beroepsrisico betekent dat er een verhoogd risico bestaat om de ziekte op te lopen als gevolg van de uitoefening van het beroep.

Read more
 Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat het gebruik van geheime videobewaking van werknemers toe

Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat het gebruik van geheime videobewaking van werknemers toe
19/11/2019

In een recente baanbrekende zaak van 17 oktober 2019 (nr. 1874/13 en 8567/13, López Ribalda vs. Spanje) heeft de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat het gebruik van verborgen videocamera's door een Spaanse Supermarkt, die tot het ontslag van een aantal gestolen werknemers heeft geleid, geen beperking van het recht op privacy van de werknemers was. De zaak betreft een aantal werknemers, waaronder kassiers en winkelbedienden. 

Read more
Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet geïnd

Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet geïnd
18/11/2019

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht in een cao te bepalen dat werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht hebben op een ontslagpakket (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 4322).

Read more
Secteur du transport – Preuve des prestations de travail en l’absence de feuilles de prestations imposées par le secteur

Secteur du transport – Preuve des prestations de travail en l’absence de feuilles de prestations imposées par le secteur
14/11/2019

Dans cette affaire, la Cour du travail de Bruxelles a eu à connaître d’une demande visant le paiement d’arriérés de rémunération formée par un travailleur à charge de son employeur relevant du secteur du transport.

Read more
Een beknopte maar precieze ontslagmotivering voldoet aan de vereisten van CAO nr. 109

Een beknopte maar precieze ontslagmotivering voldoet aan de vereisten van CAO nr. 109
13/11/2019

Een werkgever deelt een werknemer per aangetekende brief zijn ontslag mee. In deze brief vermeldt de werkgever spontaan de volgende ontslagmotieven : "Reorganisatie van de dienst na het wegvallen van substantiële activiteiten". 

Read more
Bedrijfswagen: belastbaar voordeel van valse hybrides wordt in 2020 verhoogd

Bedrijfswagen: belastbaar voordeel van valse hybrides wordt in 2020 verhoogd
13/11/2019

In geval van kosteloos privégebruik van bepaalde hybridewagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 zal vanaf 1 januari 2020 een hoger voordeel van alle aard aangerekend worden.

Read more
Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht

Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht
08/11/2019

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 9 maart 2017 een arrest geveld in het kader van een echtscheiding over het lot van het aanvullend pensioen dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd via een groepsverzekering. Het Hof van Beroep geeft met haar arrest navolging aan het standpunt van het Grondwettelijk Hof[1] omtrent dit vraagstuk.

Read more
Ook zuiver professionele e-mails mogen niet zonder enig voorbehoud door de werkgever geconsulteerd worden

Ook zuiver professionele e-mails mogen niet zonder enig voorbehoud door de werkgever geconsulteerd worden
07/11/2019

Diverse regelgeving voorziet dat de werkgever, in principe, zonder de toestemming van de werknemer, de inhoud van diens e-mails niet mag controleren. Volgens het Hof van Cassatie is het daarbij van geen belang dat de e-mails een strikt professioneel karakter hebben en dat zij verstuurd werden met de IT-infrastructuur van de werkgever.

 

Read more
Het belang van interne reglementen en policy’s bij een dringende reden

Het belang van interne reglementen en policy’s bij een dringende reden
04/11/2019

Wanneer een werknemer een fout begaat en/of de interne richtlijnen overtreedt, is dit in principe niet voldoende om de werknemer te ontslaan om dringende reden, zonder opzeggingsperiode of ‑vergoeding. De situatie ligt echter enigszins anders indien de betrokken werknemer reeds een waarschuwing of blaam kreeg.

Read more
Bezint eer ge tekst: zijn de regels over openbaarheid van bestuur ook van toepassing op sms- en andere tekstberichten van het overheidspersoneel?

Bezint eer ge tekst: zijn de regels over openbaarheid van bestuur ook van toepassing op sms- en andere tekstberichten van het overheidspersoneel?
01/11/2019

De Nederlandse Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd recent geconfronteerd met de vraag of ook sms- en e.a. tekstberichten (bv. WhatsApp®) onder de Nederlandse wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. Dergelijke berichten lijken veelal op een telefoongesprek en zijn vaak privégesprekken, wat ervoor zorgt dat zij niet onmiddellijk worden geassocieerd met de openbaarheid van bestuur. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network