Arbeidsrecht


Social elections 2020: watch out for the start of the occult period

Social elections 2020: watch out for the start of the occult period
17/01/2020

With the holiday’s over, it's time to be aware of the next important date in the pre-election process, namely day X-30, the start of the occult period, on 12 January 2020 at the earliest (depending on the chosen election date).

Read more
Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank

Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank
17/01/2020

Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook wanneer de RSZ degene is die van een (schijn)zelfstandige een werknemer wil maken, zal deze laatste in de regel daarmee weinig problemen hebben, al is hij daarbij dan niet rechtstreeks betrokken.

Read more
Een stilzwijgend ontslag moet gepaard gaan met de wil om de arbeidsovereenkomst te verbreken

Een stilzwijgend ontslag moet gepaard gaan met de wil om de arbeidsovereenkomst te verbreken
15/01/2020

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer stuurt doktersattesten per e-mail naar de werkgever. Deze e-mails werden niet gelezen door de werkgever omdat ze terecht waren gekomen in de “ongewenste mail”. Na twee maanden van een veronderstelde onwettige afwezigheid, stelt de werkgever de stilzwijgende verbreking vast omwille van werkverlating. Het Arbeidshof van Luik, afdeling Namen oordeelt evenwel dat de e-mails van de werknemer aantonen dat deze niet de wil had om de arbeidsovereenkomst te verbreken.

 

Read more
Ontslagredenen meedelen per e-mail?

Ontslagredenen meedelen per e-mail?
15/01/2020

Een werknemer werd ontslagen door zijn werkgever en vraagt vervolgens om hem de redenen van het ontslag mee te delen. De werkgever antwoordde hierop per e-mail. Kan dit zomaar?

Read more
Lanceurs d’alerte: Un mécanisme interne obligatoire dès décembre 2021

Lanceurs d’alerte: Un mécanisme interne obligatoire dès décembre 2021
13/01/2020

L’Union européenne a enfin adopté la directive « lanceurs d’alerte » (directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union).

Read more
GDPR : Personeelsattenties - toestemming vereist?

GDPR : Personeelsattenties - toestemming vereist?
13/01/2020

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, rijst de vraag of ondernemingen hun werknemers op hun privé adres (of mail of telefoonnummer) wensen mogen toesturen om hun persoonlijke betrokkenheid in de verf te zetten. En mogen de verjaardagen van de werknemers bijgehouden worden om hen te kunnen verrassen met bloemen of een verjaardagskaart?

Read more
Paying is caring: working parents and carers entitled to strengthened leaves under new EU Directive

Paying is caring: working parents and carers entitled to strengthened leaves under new EU Directive
10/01/2020

On August 22, the Work-life Balance Directive[i] entered into force.It enhances current EU legislation, by addressing some of the challenges encountered by working parents and carers. It strengthens parental leave and introduces paternity leave and carers’ leave.

Read more
Landingsbanen met onderbrekingsuitkering vanaf 55 of 57 jaar

Landingsbanen met onderbrekingsuitkering vanaf 55 of 57 jaar
10/01/2020

Het recht op een landingsbaan houdt in dat een “oudere” werknemer zonder maximumduur aanspraak kan maken op een loopbaanvermindering bestaande in de reducering van zijn arbeidsprestaties met de helft of met een vijfde. Dat recht op “tijdskrediet eindeloopbaan” is bepaald in de CAO nr. 103.

Read more
Voorafgaandelijke hoorplicht bij ambtshalve ontslag wegens onregelmatige benoeming

Voorafgaandelijke hoorplicht bij ambtshalve ontslag wegens onregelmatige benoeming
08/01/2020

De reikwijdte van het algemeen beginsel van de hoorplicht of “audi alteram partem” is een vaak terugkerend discussiepunt. De Raad van State heeft zich uitgesproken over de toepassing van dit beginsel op een ambtshalve (niet-disciplinair) ontslag wegens een vermeende onregelmatigheid bij de benoeming van een ambtenaar van de FOD Justitie.

 

Read more
Ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer: opgelet met het adres!

Ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer: opgelet met het adres!
02/01/2020

Een werkgever bekomt van het Arbeidshof van Bergen de machtiging om tot het ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer over te gaan, zoals bedoeld in de wet van 19 maart 1991. In dat geval bepaalt artikel 12 van deze wet dat de werkgever binnen de 3 werkdagen volgend op de 3de werkdag na de kennisgeving van het arrest, de werknemer bij aangetekend schrijven in kennis moet stellen van het ontslag om dringende reden.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network