ADVOCANTAdres:
Justitiestraat 31
2018 Antwerpen

AD≠VO≠CANT is een groepering van advoca≠ten ont≠staan uit in≠di≠vi≠dueel wer≠ken≠de praktijken die zich in 1992 tot een advo≠catenas≠so≠ciatie heb≠ben vere≠nigd om aan hun cliŽnteel een zo breed mo≠gelij≠ke service te kun≠≠nen blijven bieden over de ver≠schillende deel≠ge≠bie≠den van het recht heen.

De steeds maar toenemende reguleringsdrang van de over≠heid dwingt de advo≠ca≠tuur tot spe≠cia≠li≠sa≠tie, die even≠wel niet publiek ge≠af≠ficheerd mag wor≠den omdat spe≠cia≠li≠sa≠ties in juridische deeldo≠mei≠nen nog steeds niet of≠ficieel erkend zijn.

Daarom groe≠peert AD≠VO≠CANT advoca≠ten die elk bin≠nen hun ei≠gen in≠ter≠esse≠sfeer een spe≠≠cia≠lis≠tische ken≠≠nis hebben op≠ge≠bouwd, waar≠≠≠≠door het kantoor in staat is in de meeste deel≠ge≠bie≠den van het recht een hoogstaande en kwali≠teits≠vol≠le diens≠tverlening te ga≠≠ran≠de≠ren.

Omgekeerd leidt specialisatie al snel tot ni≠che≠vor≠≠ming, door≠≠dat de prak≠tijkjurist, die alleen maar zijn deeldomein van het recht bewaakt, van de ande≠re rechts≠ma≠te≠ries ver≠vreemdt en daar≠door vaak niet meer in staat is voor≠deel te ha≠len uit evo≠lu≠ties die zich binnen an≠dere rechts≠do≠≠meinen vol≠trek≠ken.

Binnen AD≠VO≠CANT wordt deze nichevorming ver≠hin≠derd door de con≠≠≠≠ti≠nue idee≠Žn≠uitwisseling die da≠ge≠lijks plaats≠vindt. Alleen binnen dit soort inter≠ac≠tie≠ve samen≠wer≠kings≠≠vormen kan op een crea≠tie≠ve manier gebruik worden gemaakt van specialistisch doorge≠dre≠≠≠ven kennis.

Aantal personeelsleden :

2


Aantal juristen of advocaten :

13


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Criminal
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Regio :

AntwerpenRecruiter :

Geen Contact

Manager :

Mr. Luc Nelis (Advocaat-Vennoot)
Tel: +32 (0) 3 248 58 40
Fax: +32 (0) 3 248 29 52
ln@advocant.com

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws
Geen artikels

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network