ADVOCANTAdres:
Justitiestraat 31
2018 Antwerpen

URL: http://www.advocant.be

AD­VO­CANT is een groepering van advoca­ten ont­staan uit in­di­vi­dueel wer­ken­de praktijken die zich in 1992 tot een advo­catenas­so­ciatie heb­ben vere­nigd om aan hun cliënteel een zo breed mo­gelij­ke service te kun­­nen blijven bieden over de ver­schillende deel­ge­bie­den van het recht heen.

De steeds maar toenemende reguleringsdrang van de over­heid dwingt de advo­ca­tuur tot spe­cia­li­sa­tie, die even­wel niet publiek ge­af­ficheerd mag wor­den omdat spe­cia­li­sa­ties in juridische deeldo­mei­nen nog steeds niet of­ficieel erkend zijn.

Daarom groe­peert AD­VO­CANT advoca­ten die elk bin­nen hun ei­gen in­ter­esse­sfeer een spe­­cia­lis­tische ken­­nis hebben op­ge­bouwd, waar­­­­door het kantoor in staat is in de meeste deel­ge­bie­den van het recht een hoogstaande en kwali­teits­vol­le diens­tverlening te ga­­ran­de­ren.

Omgekeerd leidt specialisatie al snel tot ni­che­vor­­ming, door­­dat de prak­tijkjurist, die alleen maar zijn deeldomein van het recht bewaakt, van de ande­re rechts­ma­te­ries ver­vreemdt en daar­door vaak niet meer in staat is voor­deel te ha­len uit evo­lu­ties die zich binnen an­dere rechts­do­­meinen vol­trek­ken.

Binnen AD­VO­CANT wordt deze nichevorming ver­hin­derd door de con­­­­ti­nue idee­ën­uitwisseling die da­ge­lijks plaats­vindt. Alleen binnen dit soort inter­ac­tie­ve samen­wer­kings­­vormen kan op een crea­tie­ve manier gebruik worden gemaakt van specialistisch doorge­dre­­­ven kennis.

Aantal personeelsleden :

2


Aantal juristen of advocaten :

13


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Criminal
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Regio :

AntwerpenRecruiter :

Geen Contact

Manager :

Mr. Luc Nelis (Advocaat-Vennoot)
Tel: +32 (0) 3 248 58 40
Fax: +32 (0) 3 248 29 52
[email protected]

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws
Geen artikels

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network