Privacyverklaring

Het cookiebeleid van LexGO Belgium


Cookies zijn bestanden die aan websites zijn verbonden en die informatie bevatten over uw surfgedrag: waar u op klikt, hoe snel u ergens doorheen scrolt … Een cookie onthoudt bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat u die niet iedere keer opnieuw moet selecteren.

Een cookie wordt aangemaakt door server van de website die u bezoekt, maar staat wel degelijk op de harde schijf van uw computer, uw tablet of uw smartphone. Onze website bevat zowel cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van www.LEXGO.be als cookies die veeleer handig zijn omdat ze uw gebruikservaring helpen verbeteren. Het onthouden van uw taalvoorkeur, zodat u die niet telkens opnieuw moet selecteren, is daar een mooi voorbeeld van.
Onze cookies blijven voor een periode van maximaal 12 maanden op uw harde schijf staan. Vindt u dat te lang? Dan kunt u ze simpelweg, manueel, wissen. De cookies van LexGO Belgium bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen dus niet worden gebruikt om u te identificeren. Uw privacy komt dus niet in het gedrang. Onze systemen herkennen uw computer enkel via het IP-adres waarop de cookies zijn geregistreerd.

We gebruiken 2 soorten


Blokkeren of toestaan?


De meeste internetbrowsers laten in hun standaardinstellingen het gebruik van cookies toe. Als u ze liever blokkeert kunt u dit snel en gemakkelijk zélf aanpassen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u toegang krijgt tot alle diensten van onze website als u ze blokkeert.

 

Meer info over het toestaan of blokkeren van cookies in verschillende browsers:

Privacyverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: LexGO Belgium bv/srl, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0550.639.702 (hierna: “LexGO Belgium”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van LexGO Belgium bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. LexGO Belgium stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LexGO Belgium.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

2.1.  tijdens een bezoek aan onze Websites:

IP-adres;
indien van toepassing: logingegevens bij registratie op onze database;

2.2.  bij inschrijving op onze nieuwsbrieven en informatiemails:

naam, voornaam, E-mailadres;

2.3.  als werknemer:

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
foto’s en video’s;
CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
informatie over opleiding en werkervaring;
evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;
payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
loon en loonfiches;

2.4.  als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie:

naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummers, organisatie, BTW-nummer, bankrekeningnummer, functietitel;

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen

3.1.  Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

LexGO Belgium verwerkt soms publieke gegevens, bv.  gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

LexGO Belgium zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

4.2. Doorgifte aan derden:

LexGO Belgium zal, uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, met uitzondering van de filialen of verbonden ondernemingen van LexGO Belgium of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

LexGO Belgium zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat LexGO Belgium uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

LexGO Belgium zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen LexGO Belgium en U:

Artikel 6 – Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat LexGO Belgium van uw persoonsgegevens maakt.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LexGO Belgium. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van bezwaar:

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via email [email protected]. In het kader hiervan kunnen wij vragen om een bewijs van identiteit, alvorens gevolg te kunnen geven aan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten.

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan LexGO Belgium dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. LexGO Belgium heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven.  U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 – Toegang door derden

8.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, de Engelse en de Franse Privacy & Cookie Policy, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

LexGO Network