Juridisch Dossierbeheerder (62 plaatsen)
08/11/2019

Région: Anvers, Bruxelles, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale
Fonction: Juristes, Paralégaux, Support, Fiscaliste
Environnement: Secteur Public
Matières: Litiges et arbitrage/médiation, Droit fiscal
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée indéterminée
Votre référence: ANG19348-LexGO

FOD Financiën zoekt minstens 62 gemotiveerde medewerkers voor verschillende algemene administraties, nl. de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning & Invordering, de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brusselen Vlaanderen. Je kan solliciteren tot en met 25 november 2019.

Tout Montrer
Tout Fermer


FOD Financiën zoekt minstens 62 gemotiveerde medewerkers voor verschillende algemene administraties, nl. de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning & Invordering, de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. Je kan solliciteren tot en met 25 november 2019.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootse overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 

 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 

 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;

 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 

 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

1. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC) zoekt nieuwe medewerkers voor haar diensten Beheer, Controle en Expertise. Als particulier, KMO of grote onderneming, ben je in België aan de belasting onderworpen. De rol van AAFISC bestaat erin een correcte en billijke berekening te garanderen van uw verschuldigde belastingen en voorheffingen. Binnen een centrum P spits je je toe op de personenbelasting en binnen een centrum KMO verdiep je je in de vennootschapsbelasting, btw-wetgeving en/of personenbelasting. Nieuwe medewerkers starten hun stage in een dienst Beheer van een centrum AAFisc. In functie van je kennis, interesses en ontwikkeling zal je je carrière verderzetten binnen een dienst Beheer, Controle of Expertise. 

Dienst Beheer 
Een dienst Beheer behandelt de fiscale dossiers over bovenstaande belastingen en heffingen. Het team zorgt voor de nodige correspondentie en zoekt indien nodig de correcte informatie op om zo zelfstandig pv’s en verslagen op te stellen. Opzoekingen in de beschikbare documentatie worden (al dan niet op vraag van interne of externe klanten) uitgevoerd. Medewerkers maken daarbij gebruik van de specifieke informaticatools van FOD Financiën. Ze ontvangen belastingplichtigen aan het loket en beantwoorden de frequent voorkomende vragen via telefoon. Het team Beheer reikt attesten uit in verband met de fiscale toestand (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een studiebeurs) aan wie er recht op heeft. 

Dienst Controle 
Een dienst Controle controleert de belastingaangiften en dit zowel op kantoor als bij de belastingplichtigen. Medewerkers controleren de belastingaangiften en de boekhouding van belastingplichtigen, ze voeren controlebezoeken uit en beantwoorden op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten. Indien nodig verdedigen ze de belangen van de Belgische Staat bij de rechtbank en het hof. 

Dienst Expertise 
Een dienst Expertise staat in voor de behandeling van geschillen. Op basis van de reglementering en de rechtspraak geven de medewerkers advies aan de diensten Controle om het proces van de belastingheffing te verbeteren. Ze behandelen de administratieve geschillen. Daarnaast staan ze in voor de behandeling van de gerechtelijke geschillen, zowel op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg als van het Hof van Beroep. 


2. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit staat in voor de inkomstenbelastingen, de btw, de voorheffingen, de speciale taksen (Taks op de spelen en de weddenschappen voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Taks op de automatische ontspanningstoestellen voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de verkeersbelasting op de autovoertuigen voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Belasting op inverkeerstelling voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Eurovignet voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


3. De Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAI&I) is op zoek naar nieuwe medewerkers voor haar teams Invordering, mogelijke standplaatsen (onder voorbehoud): Aalst, Brasschaat, Geel, Gent, Leuven, Lier, Londerzeel, Mechelen en haar juridische diensten, mogelijke standplaatsen (onder voorbehoud): Antwerpen, Brussel, Leuven en Lier.

Teams Invordering 
Een invorderingsteam behandelt de fiscale en niet-fiscale schulden (zoals bijvoorbeeld penale boetes) die niet spontaan werden betaald door een burger of een bedrijf. Medewerkers van een invorderingsteam beoordelen de invorderingsdossiers en verzamelen zelf de nodige informatie om gepaste invorderingsacties te kunnen ondernemen. Indien nodig wordt er ingevorderd via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Een invorderingsteam staat ook afbetalingsplannen toe en neemt bewarende maatregelen indien nodig. 

Juridische diensten 
De juridische dienst behandelt verzoeken van interne en externe klanten, zoals vrijstelling van nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden. Ze volgt dossiers op in het kader van collectieve procedures en evalueert onder andere betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Medewerkers van een juridische dienst analyseren gerechtsdossiers en verzamelen de nodige gegevens. Ze voeren solvabiliteitsonderzoeken uit en maken verslagen op met de feitelijke en juridische argumenten. Deze dienst verwerkt ook dossiers invorderingsbijstand met het buitenland en analyseert de verzoeken van ontvangers en buitenlandse overheden. 


3. De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering speelt een belangrijke rol bij het voorzien van de middelen die onze maatschappij nodig heeft voor tal van waardevolle projecten (onderwijs, goede infrastructuur, sociale voorzieningen…). Dit door al het geld dat binnenkomt via belastingen, rechten en taksen juist te boeken, toe te wijzen en tot slot te verdelen onder de rechthebbenden. Ze zorgt er ook voor dat de burgers of ondernemingen die niet spontaan hun bijdrage leveren dit uiteindelijk toch doen. Soms volstaat een vriendelijke aanmaning, waarbij bijvoorbeeld de nudging-technieken worden gebruikt. In andere gevallen kan er beslag op iemands loon worden gelegd of gaat men op zoek naar andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand zijn bijdrage betaalt.
 

4. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) is op zoek naar nieuwe medewerkers voor haar centrale dienst Strafvordering.

De centrale dienst Strafvordering valt onder het Departement Geschillen, naast de dienst Geschillen, de dienst Invordering en de dienst Administratieve Beroepen. Deze dienst staat in voor de strafvordering in belangrijke overtredingsdossiers inzake douane en accijnzen. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.
Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.
Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens. 


5. De Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie (AAPATDOC) is op zoek naar nieuwe medewerkers voor haar administratie Rechtszekerheid.

De Administratie Rechtszekerheid staat in voor: 

 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie op basis van authentieke akten, onderhandse akte, enz; 

 • het afleveren van informatie op basis van deze uitgebreide documentatie onder de vorm van onder andere hypothecaire getuigschriften, eigendomstitels en attesten van erfopvolging;

 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen; 

 • het verzekeren van de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. De AAPATDOC is verder ook belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz. 

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk. Voor de houders van deze diploma's is er geen enkele ervaring vereist. 
   

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 
 

3. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, acad

Loon
Minimum aanvangswedde: 1754.54 EUR netto per maand(28.682,75 EUR - bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 

 • voordelige hospitalisatieverzekering 

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work-kaart

 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

 • allerlei sociale voordelen 

 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 

 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 

 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring 

 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk 

 • 26 verlofdagen per jaar  

 • glijdende werkuren in een 38-uren week. 

Intéressé(e) ?

Hoe solliciteren? 

Via Selor t.e.m. 25-11-2019 

Vacature Juridisch dossierbeheerder bij FOD Financiën - vind alle vacatures voor juristen en fiscalisten bij de overheid op www.lexgo.be, de grootste site voor juridische carrières in België

 

Voir les autres annonces de FOD Financiën / SPF Finances

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes , Paralégaux , Support , Fiscaliste

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Litiges et arbitrage/médiation , Droit fiscal

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Anvers) , Juristes (Bruxelles) , Juristes (Brabant flamand) , Juristes (Flandre occidentale) , Juristes (Flandre orientale) , Paralégaux (Anvers) , Paralégaux (Bruxelles) , Paralégaux (Brabant flamand) , Paralégaux (Flandre occidentale) , Paralégaux (Flandre orientale) , Support (Anvers) , Support (Bruxelles) , Support (Brabant flamand) , Support (Flandre occidentale) , Support (Flandre orientale) , Fiscaliste (Anvers) , Fiscaliste (Bruxelles) , Fiscaliste (Brabant flamand) , Fiscaliste (Flandre occidentale) , Fiscaliste (Flandre orientale)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

Tax Transfer Pricing -...

Tax Transfer Pricing - Senior Consultant Financial & Treasury Expert

Read more
Real estate lawyer -...

Real estate lawyer - international law firm

Read more
Insurance Advisor

Insurance Advisor

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Legal advisor met people...

Legal advisor met people skills - Hasselt

Read more
Paralegal / Rechterhand...

Paralegal / Rechterhand Legal Counsel - Gent

Read more
Legal Counsel Sociaal recht...

Legal Counsel Sociaal recht - Brussel of Gent

Read more
Customs Tax Manager

Customs Tax Manager

Read more
Experienced lawyer in...

Experienced lawyer in Banking & Finance

Read more
Paralegal (corporate and...

Paralegal (corporate and contracts) - Leuven

Read more

LexGO Network