100 juristen (m/v/x)
09/08/2019

Région: Anvers, Bruxelles, Brabant flamand, Flandre occidentale
Fonction: Juristes
Environnement: Secteur Public
Matières: Droit fiscal
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée indéterminée
Votre référence: ANG19272-LexGO

FOD Financiën zoekt 100 juristen (m/v/x)

Tout Montrer
Tout Fermer


FOD Financiën is op zoek naar juristen voor verschillende administraties. Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel of bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel. 

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Controle of Expertise. Wanneer je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:

Dienst Expertise 

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers. 
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering. 
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken. 
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank. 
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

Dienst Controle

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend. 
 • Je doet controlebezoeken in de professionele of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen. 
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden. 
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte. 
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie. 

Binnen de centrale dienst Operationele Expertise en Ondersteuning voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen onderstaande activiteiten tot je takenpakket behoren: 

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties. 
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s. 
 • Je geeft advies over wetsontwerpen. 
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister. 
 • Je volgt de rechtspraak op. 
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten. 
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners. 

Meer info over de jobinhoud? 

Anja Briers – Centrumdirecteur KMO Mechelen 

Contactpersoon buitendiensten 

Tel.: 0257/947 98 

E-mail: anja.briers@minfin.fed.be 


Silvia Hutsebaut - Operationele Expertise en Ondersteuning 

Contactpersoon centrale diensten 

Tel.: 0257/787 78 

E-mail: silvia.hutsebaut@minfin.fed.be 


--------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je tewerkgesteld worden bij een Juridische dienst of bij een team Invordering. Invordering is een combinatie van fiscaal recht, burgerlijk recht en procesrecht. 

Bij een Juridische dienst zal je takenpakket er als jurist als volgt uitzien: 

 • Je behandelt de administratieve geschillenprocedures en stelt een gemotiveerde voorstel tot beslissing op (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling). 
 • Je bereidt het dossier voor ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en ontwikkelt juridische argumenten (in samenwerking met de advocaat die belast is met het dossier). 
 • Je verdedigt de belangen van de administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, vereffening). 
 • Je vertegenwoordigt de administratie voor de Ondernemingsrechtbank in procedures van gerechtelijke reorganisatie. 
 • Je verstrekt een duidelijk juridisch advies over verschillende aspecten van het recht op vraag van verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.). 
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de relevante rechtsleer en verwerkt ze in je adviezen, conclusies of memories. 

Indien je bij een team Invordering tewerkgesteld wordt, zorg je ervoor dat niet-spontaan betaalde schulden toch betaald worden. Je zal volgende taken uitvoeren: 

 • Je zoekt naar de verschillende invorderingsmogelijkheden: welke inkomsten heeft de burger / onderneming (loon, huurinkomsten, betalingen van klanten, …) ? Heeft hij onroerend goed ? Heeft hij financiële rekeningen? Je doet deze solvabiliteitsanalyse in de diverse interne en externe databases. 
 • Je kiest de de juiste invorderingsactie. Hiervoor baseer je je o.a. op datamining-modellen ontwikkeld door onze Administratie. 
 • Je volgt de dossiers op : wanneer een actie geen resultaat heeft, zoek je verder naar andere mogelijkheden. Eventueel vraag je advies aan de juridische dienst. 
 • Je beantwoordt vragen van schuldenaars per telefoon, mail of tijdens een onderhoud. In overleg zoek je een oplossing voor eventuele betalingsproblemen : een afbetalingsplan toekennen, een voorstel opmaken voor de gewestelijk directeur om interesten kwijt te schelden, …. 
 • Je maakt een verslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is.

Meer info over de jobinhoud?

Marc Vanhaute - Adviseur-Generaal 

Tel.: 0257/906 92 

E-mail: marc.vanhaute@minfin.fed.be


--------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zal je tewerkgesteld worden bij een dienst Geschillen. Je zal er als jurist volgende taken opnemen:

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers. 
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering. 
 • Je zoekt relevante rechtspraak en rechtsleer op via onder meer juridische databanken en andere voorhanden zijnde informatie met het oog op het onderbouwen van het administratieve standpunt en het weerleggen van het standpunt van de tegenpartij. 
 • Je behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken moeten worden ingesteld. 
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken. 
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank. 
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied. 

Meer info over de jobinhoud? 

Patrick Cassiman – BBI Brussel 

Tel.: 0257/695 69 

E-mail: patrick.cassiman@minfin.fed.be 


Walter de Coster – BBI Antwerpen 

Tel.: 0257/912 06 

E-mail: walter.decoster@minfin.fed.be

 
--------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je voor de standplaats Brussel tewerkgesteld worden bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen of het departement Algemeen Beleid. Je zal er als jurist volgende taken opnemen: 

 • Je volgt invorderingsdossiers op. 
 • Je beheert het invorderingsproces, inclusief de samenwerking met andere lidstaten. 
 • Je bereidt beslissingen inzake administratieve beroepen voor. 
 • Je behandelt principezaken inzake geschillen. 
 • Je staat mee in voor het beheer van de boekhouding B van de Eigen Middelen van de Europese Unie en de schuldendatabank. 
 • Je volgt invorderingsdossiers op nationaal en Europees vlak op. 
 • Je stelt de verslagen en rapporten op van de diverse contacten met de Europese Commissie. 
 • Je volgt materie gebonden vergaderingen op nationaal en Europees vlak op. 

Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar juristen voor de regionale component Antwerpen en de regionale component Gent van het departement Geschillen

Het departement Geschillen staat in voor de afhandeling van overtredingen via een transactie zoals een minnelijke schikking of via strafrechtelijke vervolging, telkens op basis van een concreet dossier opgesteld door één van de andere departementen. Je zal er als jurist volgende taken opnemen: 

 • Je verzekert de opvolging van de aan jou toegewezen dossiers op. 
 • Je verzamelt van alle bewijsstukken in een dossier. 
 • Je maakt gemotiveerde nota’s op die de behandeling van het dossier verantwoorden. 
 • Je antwoordt op de gestelde vragen van interne en externe klanten die betrokken zijn in een dossier. 
 • Je neemt deel aan seminaries. 
 • Je informeert je over de evolutie van de wetgeving 

Meer info over de jobinhoud? (Departement Algemeen Beleid) 

Liesbet Fransen - Adviseur-Generaal 

Tel.: 0257/632 19 

E-mail: liesbet.fransen@minfin.fed.be


Meer info over de jobinhoud? (Departement Geschillen) 

Luc Van De Velde - Adviseur-Generaal 

Tel.: 0257/644 87 

E-mail: luc.vandeveldepoelman@minfin.fed.be

--------------------------------------------------------------------------------------

Als jurist kan je ook aan de slag bij de HR Business Partner Diensten op het niveau van de Voorzitter/Stafdiensten B&B en ICT/AA Thesaurie. 

De Business Partner HR coördineert alle P&O-activiteiten (personeelsplanning, aanwerving, personeelsontwikkeling, administratief statuut, loopbanen, organisatieontwikkeling, kwaliteitssystemen, opvolgings- en rapporteringssystemen, veranderingsbeheer, procesaudit of integriteit). De Business Partner HR implementeert P&O-systemen en -processen. Dit gebeurt in overleg met de Stafdienst Personeel & Organisatie om het P&O-beleid van de organisatie toe te passen.

Hier zal je belast worden met de volgende taken en opdrachten:

 • Je voert (complexere) administratieve taken uit voor de Business Partner HR of de teamleden. 
 • Je verzamelt en filtert informatie en doet deze doorstromen naar de teamleden die deze info kunnen gebruiken voor hun opdrachten/projecten. 
 • Je biedt administratieve ondersteuning bij opdrachten/projecten die gezamenlijk door de verschillende teamleden worden uitgevoerd. 
 • Je voert deeltaken uit binnen een project. 
 • Je verleent advies en ondersteuning bij het voorbereiden en behandelen van dossiers/projecten (bijvoorbeeld dossiers/projecten analyseren). 
 • Je verzorgt de opvolging en coördinatie van dossiers en opdrachten (bijvoorbeeld toezicht houden op termijnen, procedures, kwaliteit,… ; voorbereiden, onderzoeken, nazien, … van dossiers en opdrachten). 
 • Je wisselt informatie uit tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie en de entiteiten die tot het bevoegdheidsdomein behoren (bijvoorbeeld doorgeven van de behoeftes inzake wervingen en opleidingen). 
 • Je inventariseert en analyseert eventuele aandachtspunten of knelpunten m.b.t. P&O-materies waarvan de interne klanten melding maken.

Meer info over de jobinhoud?

Inge De Braekeleer - Business correspondent HR

Tel.: 04707/680 06

E-mail: inge.debraekeer@minfin.fed.be


--------------------------------------------------------------------------------------

Als jurist bij Fedorest lever je op een proactieve en reactieve manier advies met betrekking tot verschillende rechtstakken om de verschillende (interne en externe) actoren te ondersteunen in hun interpretatie van de wetgeving en regelgeving. Op deze manier stuur je hun activiteiten en beslissingen. 

Je belangrijkste taken zijn:

 • Je zoekt de nodige informatie op in vakliteratuur of andere bronnen om een correct en gedocumenteerd advies of antwoord te geven op een vraag of probleem. 
 • Je levert juridisch advies op vragen die te maken hebben met verschillende aspecten van het recht om te garanderen dat beslissingen in overeenstemming zijn met de wetgeving. 
 • Je levert proactief of op aanvraag juridische of reglementaire informatie aan collega’s of het management van Fedorest aan om de aandacht te vestigen op bepaalde aspecten van de regelgeving. Daarbij geef je richtlijnen voor activiteiten of beslissingen van de betrokken actoren. 
 • Je blijft continu op de hoogte van ontwikkelingen in de wetgeving en reglementering binnen de relevante domeinen voor Fedorest om op elk moment juiste en snelle adviezen te kunnen leveren. 
 • Je neemt deel aan vergaderingen met het management van Fedorest. 
 • Je schrijft circulaires, instructies, bekendmakingen en andere teksten. 
 • Je beantwoordt juridische vragen.

Meer info over de jobinhoud?

Veronique Verstraete - Fedorest 

Tel.: 0257/559 69 

E-mail: veronique.verstraete@minfin.fed.be 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie zal je tewerkgesteld worden op de dienst Arbeidsvoorwaarden. Je bent o.a. verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je verschaft een antwoord op vragen en principevraagstukken over de materies die worden behandeld door de dienst Arbeidsvoorwaarden, met andere woorden alle vragen over reglementering wat betreft de arbeidsvoorwaarden, het welzijn, de verloven en afwezigheden, de detacheringen en opdrachten en de arbeidsongevallen. 
 • Je behandelt dossiers met advocaten in het kader van arbeidsongevallen, de vragen inzake rechtsbijstand en de dossiers die een juridische kennis vereisen.
 • Je ondersteunt het team door juridisch advies te verlenen op bepaalde nota’s.
 • Je werkt actief samen met de juridische dienst van de stafdienst P&O.
 • Je beantwoordt eventuele parlementaire vragen.
 • Je verzorgt de communicatie en de vergaderingen met vakbonden.

Meer info over de jobinhoud? 

Ann Vanderheyden - Arbeidsvoorwaarden P&O

Tel.: 0257/67 457 

E-mail: ann.vanderheyden@minfin.fed.be 


-----------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole zal je tewerkgesteld worden op de Afdeling Aankopen. 

Je beheert de aanschaf van diensten en/of goederen, binnen en buiten de Administratie om een voorziening qua uitrusting, materiaal of diensten te bereiken overeenkomstig de kwaliteitsnormen en met de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Je klanten zijn de Administraties en Stafdiensten van de FOD Financiën of zelfs de entiteiten van andere overheidsdiensten.

Je takenpakket bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:

 • Je stelt het administratief gedeelte van de bestekken op.
 • Je maakt alle administratieve documenten betreffende de procedure op, met name de nota’s die als bewijs dienen, de evaluatierapporten, de bestelbonnen, enz.
 • Je verzorgt de publicaties (van offerteaanvragen) die voorzien zijn door de reglementering. 
 • Je stelt de gepaste procedure voor in functie van de reglementaire bepalingen en de desbetreffende bedragen/diensten.
 • Je formuleert adviezen in alle stadia van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht. 
 • In het kader van de onderhandelde procedures, neem je deel aan het overleg en stel je de contracten op met inachtneming van de reglementering, in nauwe samenwerking met de technische diensten. 
 • Je werkt mee aan de analyse van de offertes voor wat betreft de administratieve geldigheid van deze offertes.
 • Je maakt een gestandaardiseerde samenvatting van elk contract op, dat de belangrijkste informatie bevat en dat samenvoeging toelaat. 
 • Je waakt over een permanent klassement zodat de dossiers die in behandeling zijn of de passieve dossiers onmiddellijk toegankelijk zijn. 
 • Je ziet toe op de contracten in samenspraak met de ‘technische’ verantwoordelijken teneinde de contracten aan te passen aan de noden.
 • Je ondersteunt de klant bij het administratief plan op het vlak van formaliteiten met betrekking tot einde, vernieuwing of aanpassing van een contract. 
 • Je verzorgt de contacten met, enerzijds, de controle-instellingen teneinde zo vlug mogelijk en duidelijk te antwoorden op elke vraag of aanvraag voor informatie en, anderzijds, met de externe firma’s teneinde de onderhandeling en de opvolging van de contracten toe te laten. 
 • Je bezorgt alle bewijsstukken die vereist zijn voor de ondersteuning van dossiers, gerangschikt volgens frequentie aan de Inspectie van Financiën en de controle van de vastleggingen.
 • Je brengt de directie onmiddellijk op de hoogte van elke opmerking of aanmerking die door een controleorgaan geformuleerd wordt en je stelt een gepast antwoord voor of past de gevolgde praktijk aan als deze het onderwerp vormt van kritiek. 
 • Je stelt de briefwisseling op in het kader van de procedures, inclusief om alle nodige toelichtingen te geven, met strikte naleving van de gelijke behandeling van de inschrijvers.
 • Je ontvangt de vragen, je beantwoordt ze of stuurt ze naar de bevoegde personen.
 • • Je onderhoudt vertrouwensrelaties met de externe firma’s en blijft tegelijkertijd onafhankelijk oordelen.
 • Je volgt de evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak op wat betreft overheidsopdrachten om fouten in verband met de gunningsprocedure (die klachten met zich mee kunnen brengen) te vermijden. 

Meer info over de jobinhoud?

Bart Vermeersch - Afdeling Aankopen 

Tel.: 0257/632 97 

E-mail: bart.vermeersch@minfin.fed.be

 

Werkgever 

FOD Financiën is op zoek naar juristen voor verschillende administraties.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootse overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar; 
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Er zijn 50 plaatsen bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten in Brussel of Vlaanderen (Antwerpen, Leuven, Brugge, …) of bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn. 

Binnen een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op teneinde de inbreuken te regulariseren.

Binnen een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen. 

Binnen de fiscaal-technische diensten (Operationele Expertise en Ondersteuning) van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit werk je mee aan het omzetten van complexe wet- en regelgeving in heldere, begrijpelijke en toepasbare commentaar en standpunten die dienstig zijn voor de operationele diensten, belastingplichtigen en andere stakeholders. Je antwoordt op individuele vragen. Je onderhandelt op regionaal, federaal en internationaal niveau. Zo kom je tot een consistente en rechtvaardige toepassing van de fiscale regelgeving en garandeer je de uitvoering en toepassing van het interregionaal, nationaal en supranationaal beleid. Je adviseert ook de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Dienst Reglementering voor de parlementaire werkzaamheden door hen de nodige juridische en fiscaal-technische ondersteuning te bieden.

--------------------------------------------------------------------------------------

Er zijn 20 plaatsen bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering. Binnen deze administratie kan je tewerkgesteld worden bij een team Invordering of bij een Juridische dienst.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering behandelt verschillende schulden en teruggaven, fiscale schulden (bv. btw of personenbelasting) maar ook niet-fiscale schulden (bv. de penale boetes). 

Ze zorgt voor een snelle inning van deze schulden en voor een correcte en efficiënte terugbetaling van tegoeden aan burgers en onderneming. Daarbij verzekert zij de correcte boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en teruggaven, en verdeelt zij de ontvangsten over de federale staat, de Europese Unie en andere betrokken overheden. Wanneer schulden niet spontaan worden betaald neemt zij maatregelen om deze toch maximaal in te vorderen.

De Invorderingsteams staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Invordering. Ze zijn bevoegd voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden die op de vervaldag niet spontaan werden betaald.

De Juridische dienst staat onder de leiding van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur en maakt deel uit van de pijler Juridische ondersteuning. De Cellen Collectieve Procedures, die instaan voor de insolventieprocedures vallen eveneens onder de bevoegdheid van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur. 

De Juridische dienst is verantwoordelijk voor de behandeling van de gerechtsdossiers in eerste aanleg en in graad van beroep, en dit zowel in zaken waar de administratie optreedt als eiser (offensieve vorderingen) als in zaken waar de administratie optreedt als verweerder (defensieve vorderingen).

--------------------------------------------------------------------------------------
Er is ten minste 1 plaats bij een dienst Geschillen van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige fiscale fraude. 

Een dienst juridische geschillen verstrekt juridische adviezen inzake fiscaliteit aan de teams die met fiscale onderzoeken belast zijn en behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken worden ingesteld. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Er is 1 plaats in Brussel bij het departement Algemeen Beleid, 2 plaatsen in Antwerpen bij de regionale component Antwerpen van het departement Geschillen en 3 plaatsen in Gent bij de regionale component Gent van het departement Geschillen van de van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Deze dienst verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door de invoerrechten, de accijnzen en de BTW bij invoer te innen en te controleren. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang. 

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving. 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Er is 1 plaats in Brussel bij de Business Partner HR op het niveau van de Voorzitter/Stafdiensten B&B en ICT/AA Thesaurie

De Business Partner HR maakt deel uit van de diensten op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Haar bevoegdheidsdomein omvat de diensten op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité, de Algemene Administratie van de Thesaurie, de Stafdiensten Begroting en Beheerscontrole en ICT, de Autonome diensten en de ADBA en Fedorest.

De Business Partner HR verschaft strategisch en operationeel advies over alle P&O-domeinen aan de directie en het lijnmanagement van de diensten waarvoor zij bevoegd is teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van een geïntegreerd en performant HR-beleid binnen de FOD Financiën. Het doel is de directie en het lijnmanagement in staat te stellen haar verantwoordelijkheid inzake organisatieontwikkeling en het beheer van het personeel (personeelsplanning, rekrutering en selectie, beloningsmanagement, beheer van de arbeidsomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en vorming) optimaal op te nemen.

De Business Partner HR coördineert alle P&O-activiteiten (personeelsplanning, aanwerving, personeelsontwikkeling, administratief statuut, loopbanen, organisatieontwikkeling, kwaliteitssystemen, opvolgings- en rapporteringssystemen, veranderingsbeheer, procesaudit of integriteit).

De Business Partner HR implementeert P&O-systemen en -processen. Dit gebeurt in overleg met de Stafdienst Personeel & Organisatie om het P&O-beleid van de organisatie toe te passen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Er is 1 plaats bij Fedorest in Brussel

Fedorest is een administratieve dienst met een autonome boekhouding binnen de FOD Financiën. Deze dienst is verantwoordelijk voor de organisatie van de cateringactiviteiten van de restaurants en refters van de FOD Financiën. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Er is 1 plaats in Brussel bij de dienst Arbeidsvoorwaarden bij de Stafdienst Personeel en Organisatie.

De Stafdienst Personeel en Organisatie heeft als missie het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de juiste medewerkers opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten hun beoogde opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

De dienst Arbeidsvoorwaarden maakt deel uit van de Stafdienst Personeel en Organisatie en beheert alle projecten en dossiers inzake de arbeidsvoorwaarden, het welzijn en de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de FOD Financiën.

Als jurist werk je rechtstreeks voor de verantwoordelijke van de dienst Arbeidsvoorwaarden en situeren je takenpakket en bevoegdheden zich dan ook rondom alle materies die zijn gelinkt aan deze dienst.

--------------------------------------------------------------------------------------

Er is 1 plaats in Brussel bij de Afdeling Aankopen van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole biedt de FOD ondersteuning bij het opstellen en het uitvoeren van de begroting, de beheerscontrole en de opvolging, alsook op het gebied van de interne controle. Zij verstrekt financiële adviezen, begrotingsexpertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning. 

De Afdeling Aankopen is belast met het afsluiten van de overheidsopdrachten van de FOD Financiën. Haar inbreng begint bij het opstellen van de bestekken tot aan de toekenning van de contracten in overeenstemming met de wetgeving betreffende overheidsopdrachten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.


Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Verbale redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

  

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dan ook zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van het MS-Office pakket (Excell, Word, etc…).

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie. 
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist:

 • Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 3.7346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits At Work 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week. 
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk 
 • validatie van relevante ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Intéressé(e) ?

Solliciteren kan tot en met 21/08/2019 via SELOR.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Voir les autres annonces de FOD Financiën / SPF Finances

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Droit fiscal

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Anvers) , Juristes (Bruxelles) , Juristes (Brabant flamand) , Juristes (Flandre occidentale)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

100 juristen (m/v/x)

100 juristen (m/v/x)

Read more
Ervaren Jurist(e) in het...

Ervaren Jurist(e) in het notariaat

Read more
Advocaat - ervaren in...

Advocaat - ervaren in ondernemingsrecht met klemtoon op vennootschapsrecht

Read more
Avocat stagiaire et/ou...

Avocat stagiaire et/ou collaborateur - droit des affaires

Read more
Junior Tax Advisor

Junior Tax Advisor

Read more
Jurist vennootschapsrecht

Jurist vennootschapsrecht

Read more
Ervaren jurist (regio Brugge)

Ervaren jurist (regio Brugge)

Read more
Trainee Litigation

Trainee Litigation

Read more
Advocaat sociaal recht

Advocaat sociaal recht

Read more
Legal and Compliance Counsel

Legal and Compliance Counsel

Read more

LexGO Network