Nog meer COVID-19-steunmaatregelen
04/12/2020

De noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tijdens de tweede coronagolf tegen te gaan, hebben nadelige gevolgen op sociaaleconomisch vlak. Om die nadelige gevolgen te beperken, voorziet de regering in een reeks tijdelijke ondersteuningsmaatregelen. 

De ondersteuningsmaatregelen zijn vervat in een wetsontwerp dat deze week in de Kamer werd ingediend. Het wetsontwerp moet nog worden besproken en gestemd, maar aangezien een belangrijk deel van de maatregelen in werking zal treden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de goedkeuring snel zal plaats vinden. 

In wat volgt vermelden wij de sociaalrechtelijke maatregelen uit het wetsontwerp die voor u van belang kunnen zijn.  Maar let op, een en ander is uiteraard maar definitief na goedkeuring en publicatie van de wet. 

Verhoogde kosten van de jaarlijkse vakantie 

De dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona zijn voor de periode van 1 februari 2020 t.e.m. 31 augustus 2020 gelijkgesteld voor de vakantierechten (zie SoCompact 32-2020). Ook de periode van 1 september 2020 t.e.m. 31 december 2020 zal gelijkgesteld worden. 

De gelijkstelling brengt een financiële last mee voor de werkgevers (wat de bedienden betreft) en voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (wat de arbeiders betreft). 

Voor de vakantieregeling van de bedienden zal de financiële last gecompenseerd worden via een globaal budget van  93.582.741 euro dat door de RSZ zal verdeeld worden tussen de werkgevers. De verdeling zal gebeuren in verhouding tot de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht-corona die de werkgever heeft moeten instellen. Als de werkgever in het tweede kwartaal van 2021 nog personeel tewerkstelt, zal de RSZ het bedrag van de toegekende compensatie in mindering brengen van de nog verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. 

Voor de vakantieregeling van de arbeiders wordt de kost van de gelijkstelling gecompenseerd door de toekenning van een toelage van 93.582.741 euro aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. 

Vlotte arbeidsorganisatie 

Voor werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs en de contactopsporing COVID-19 is voorzien in aan aantal maatregelen die moeten toelaten de arbeidsorganisatie vlotter te laten verlopen, o.a.:

  • met tijdelijk werklozen kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd (minstens zeven dagen) gesloten worden, zonder dat er verondersteld wordt dat een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd is gesloten,
  • in afwijking van het principieel verbod mogen werknemers ter beschikking gesteld worden van een werkgever uit de zorgsector, het onderwijs en de contactopsporing COVID-19,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan met zijn werkgever overeenkomen dat tijdkrediet tijdelijk te schorsen,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan tijdelijk tewerkgesteld worden bij een andere werkgever uit de zorgsector, het onderwijs en de contactopsporing COVID-19. 

Afgelopen week werd ook een koninklijk besluit gepubliceerd dat gepensioneerden opnieuw de mogelijkheid geeft om, in het kader van de strijd tegen het coronavirus en zonder verlies van pensioenrechten, een beroepsactiviteit aan te vatten of uit te breiden in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten (zie bijlage bij MB 28 oktober 2020). Die mogelijkheid bestond al in de periode van 1 maart 2020 tot 31 augustus 2020 maar wordt nu opnieuw ingevoerd, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 en t.e.m. 31 maart 2021.

Vrijwillige overuren

Voor de werkgevers uit de cruciale sectoren (zie bijlage bij MB 28 oktober 2020) is voorzien in een verhoging van het quotum van de vrijwillige overuren:

  • tot 220 uren voor de periode van 1 oktober 2020 t.e.m. 31 december 2020,
  • en tot 220 uren voor de periode van 1 januari 2021 t.e.m. 31 maart 2021. 

De bijkomende vrijwillige overuren die al werden gepresteerd tijdens de periode van 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020 (zie Coronawetgeving bij Sociaal Zakboekje 2020-2), worden evenwel afgetrokken van het bijkomende quotum voor de periode van 1 oktober 2020 t.e.m. 31 december 2020. 

Tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang kind

De regeling van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor de opvang van een kind (zie SoCompact 42-2020) wordt verlengd tot 31 december 2020. De regeling wordt ook aangepast. Zo verkrijgt de werknemer ook het recht afwezig te zijn wanneer zijn kind afstandsonderwijs moet volgen of in quarantaine of isolatie moet.

Voir aussi : BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ester Van Oostveldt ,  Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ester Van Oostveldt Mrs. Ester Van Oostveldt
Advocaat-Vennoot
[email protected]
Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit du travail

Derniers articles Droit du travail

Belgium’s largest Joint Committee reaches a new agreement on employment and working conditions ...
29/11/2021

Against the background of industrial unrest in other sectors, the social partners of Joint Committee 200 –the Commit...

Read more

New salary increases in Joint Committee n¬į 200
29/11/2021

On 18 November 2021, the social partners within the general Joint Committee for white-collar employees (JC 200) signed a s...

Read more

Obligation de télétravail à domicile: à faire pour les employeurs
23/11/2021

Comme cela a déjà été annoncé dans notre précédent e-flash le t...

Read more

Mandatory teleworking as of this Monday, with a possibility of a limited return to work
22/11/2021

The Government has just announced that teleworking will once again be compulsory for&nb...

Mandatory teleworking as of this Monday, with a possibility of a limited return to work Read more

Derniers articles de Mrs. Ester Van Oostveldt

Vlaanderen sleutelt aan haar doelgroepverminderingen
16/12/2019

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten en de Duitstalige gemeenschap bevoegd voor het zogenaamde doelgroepenbele...

Read more

Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet ge√Įnd
18/11/2019

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht ...

Read more

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut&rsq...

Read more

Nieuwe informatieplicht voor de werkgever bij vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingste...
20/05/2019

De Jobsdealwet heeft in de Arbeidsovereenkomstenwet een nieuwe bepaling ingevoegd die werkgevers een nieuwe verplichting o...

Read more

Derniers articles de Mrs. Ann Taghon

Hof van Cassatie verduidelijkt ontslagbescherming gepeste werknemer
17/02/2020

Een werknemer die meent dat hij gepest wordt op het werk, kan op basis van de Welzijnswet Werknemers een aantal stappen on...

Read more

Landingsbanen met onderbrekingsuitkering vanaf 55 of 57 jaar
10/01/2020

Het recht op een landingsbaan houdt in dat een “oudere” werknemer zonder maximumduur aanspraak kan maken op ee...

Read more

Vanaf 1 oktober a.s. kan een werknemer ook mantelzorgverlof opnemen
09/09/2019

Er bestaan op dit ogenblik drie thematische verloven: het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, het verlof voor het ve...

Read more

Het ABC van het mobiliteitsbudget
25/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd. De datu...

Read more

LexGO Network