Een pop-up handelshuur
06/11/2014

Pop-up winkels, pop-up restaurants, pop-up bars,... Het recent pop-up fenomeen komt in alle vormen en maten. Er worden pop-ups gestart om verbouwingswerken te overbruggen; om jonge mensen te laten proeven van het ondernemingsleven; om leegstandsproblemen op te lossen;... Deze verscheidenheid aan pop-ups bemoeilijkt de vraag of een pop-up onder het toepassingsgebied van de handelshuurwet valt. Bij het afsluiten van een huurovereenkomst voor een pop-up is dan ook de nodige omzichtigheid geboden.

Op het eerste zicht lijkt de handelshuurwetgeving niet van toepassing. Artikel 2, 1° van de handelshuurwet voorziet immers een uitzondering op het toepassingsgebied van de wet voor gelegenheidshuur. De wet definieert gelegenheidshuur als volgt: "een huur die wegens de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal wordt toegestaan voor minder dan een jaar".

De vraag of een pop-up onder deze definitie van een gelegenheidshuur valt, werd tot op heden nog niet beantwoord in de rechtspraak. Door de verschillende vormen van pop-ups en verschillende beweegredenen, lijkt het antwoord niet zo eenvoudig. Sommige pop-ups zijn slechts enkele maanden open, andere meer dan één jaar. De vraag of een pop-up onder de uitzondering van artikel 2,1° valt, zal dus nog heel wat inkt doen vloeien.

Zeker in geval van succes, is de kans reëel dat er discussie rijst omtrent de toepassing van de handelshuurwet. Indien de handelshuurwet immers van toepassing is, bedraagt de handelshuur van rechtswege negen jaar. Een huurder wiens pop-up uitgroeit tot een waar succes, zal zijn huurovereenkomst maar al te graag zien verlengen voor een periode van negen jaar. En ook omgekeerd, een verhuurder wiens pand reeds ruime tijd leegstaat, zal zijn pop-up huurder niet graag zien vertrekken.

Om de discussie omtrent de huurtermijn definitief uit te sluiten, zou er een handelshuurovereenkomst kunnen worden gesloten met bijkomende opzegmogelijkheden. Er kunnen echter enkel bijkomende opzegmogelijkheden worden bedongen in het voordeel van de huurder. Gezien het onzeker blijft of de huurder gebruik zal maken van de bijkomende opzegmogelijkheid, biedt deze oplossing dus helemaal geen zekerheid voor de verhuurder.

Wat wel een zekerheid biedt voor beide partijen is het afsluiten van een overeenkomst tot voortijdige beëindiging van de handelshuur overeenkomstig artikel 3, 4e lid van de handelshuurwet gelijktijdig met de handelshuurovereenkomst. De huurder en verhuurder komen op het tijdstip van het sluiten van de huur meteen ook overeen dat ze de handelshuur voortijdig zullen beëindigen. Om geldig te zijn, dient de overeenkomst tot voortijdige beëindiging te worden vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter.

Zolang er geen juridische zekerheid is omtrent de vraag of een pop-up kan worden beschouwd als een gelegenheidshuur die niet onder de toepassing van de handelshuurwet valt, is het dus aangeraden om deze onzekerheid contractueel in te dekken. Niemand zal immers gebonden willen zijn voor een huurtermijn van negen jaar voor een pop-uitbating van enkele maanden.

Voir aussi : Marlex ( Mr. Marc D'hoore ,  Mrs. Delphine Rottey )

Mr. Marc D'hoore Mr. Marc D'hoore
Advocaat-Vennoot
advoca[email protected]
Mrs. Delphine Rottey Mrs. Delphine Rottey
Advocaat
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit des baux

Derniers articles Droit des baux

De nouvelles mesures corona facilitent l'organisation de l'assemblée générale des copropriéta...
15/03/2022

L'arrêté royal du 5 mars 2022 concerne le passage au code jaune sur le baromètre corona depuis le ...

Read more

Les nouvelles mesures liées au Corona interdisent à nouveau les assemblées générales des cop...
21/12/2021

Suite à nos précédents e-flashs du 1e avril 2020, du 20 avril 2020, du 6 mai 2020 ...

Read more

Le Covid-19 et le vide locatif ne constituent pas des cas de force majeure...
16/11/2021

Le Covid-19 et le vide locatif ne constituent pas des cas de force majeure concernant le défaut d’inté...

Read more

Loyers commerciaux en 2021¬†: comment b√©n√©ficier des deux ¬ę¬†mesures Covid¬†¬Ľ
17/06/2021

On sait désormais que la situation prolongée de la crise sanitaire a eu et aura – pendant encore ...

Loyers commerciaux en 2021¬†: comment b√©n√©ficier des deux ¬ę¬†mesures Covid¬†¬Ľ Read more

Derniers articles de Mr. Marc D'hoore

De auteursrechtelijke bescherming van software: hoe zit het met het voorbereidend materiaal?
03/11/2021

Read more

In- en uittreding van aandeelhouders: nieuwe mogelijkheden
23/11/2018

Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap ...

Read more

Lot van lopende overeenkomsten tijdens een faillissement
03/02/2016

Een faillissement maakt in beginsel geen einde aan een bestaande overeenkomst. De wet bepaalt evenwel dat de curator kan b...

Read more

Risico van borgstelling in de WCO
25/04/2014

In het vonnis waarbij de procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) wordt geopend, kent de rechtbank aan de schuldena...

Read more

Derniers articles de Mrs. Delphine Rottey

De pop-up handelshuur: deel II
18/10/2016

In 2014 beschreven we de problematiek van de pop-up handelshuur. De wetgever is inmiddels tegemoet gekomen aan de onv...

Read more

LexGO Network