De zorgvolmacht, het zekere voor het onzekere
23/03/2016

Sinds 1 september 2014 zijn de wettelijke regels inzake de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. Met name werd de mogelijkheid gecreëerd om via een eenvoudige overeenkomst een of meerdere personen, lasthebbers, aan te duiden die dienen in te staan voor het beheer van uw vermogen tijdens de periode dat u tijdelijk dan wel permanent niet meer bekwaam zal zijn om dit beheer zelf waar te nemen. 

De inhoud van een zorgvolmacht kan vrij worden bepaald. U kan voorzien in uitgebreide bevoegdheden voor de lasthebber tot het beheren van uw vermogen, alsook tot het beschikken over uw vermogen. Voor wat het beheer betreft, kan u bijvoorbeeld bepalingen in de volmacht opnemen inzake het afsluiten of opvolgen van huurcontracten, het ontvangen van huurgelden, het behartigen van bancaire aangelegenheden, het afsluiten van de nodige verzekeringen, het herinvesteren van vervallen effecten enz. U kan de lasthebber ook toelaten om over uw vermogen te beschikken middels bijvoorbeeld verkoop of zelfs schenking van (roerende of onroerende) goederen. Dit was onder de oude wettelijke regeling ondenkbaar. De zorgvolmacht kan wel enkel betrekking hebben op vermogensrechtelijke aangelegenheden. Het beheer over uw persoon kan ook in het nieuwe systeem niet via volmacht geregeld worden. 

De volmacht moet niet noodzakelijk de vorm aannemen van een notariële akte. Indien de volmacht voorziet in een machtiging om onroerende goederen te verkopen of om schenkingen te doen, is het evenwel noodzakelijk dat u de zorgvolmacht notarieel laat opstellen. 

Er is geen voorafgaande rechterlijke controle of machtiging vereist opdat de zorgvolmacht in werking zou treden. Een goed opgestelde volmacht beschrijft de omstandigheden waarin onbekwaamheid intreedt en de volmacht dus zijn uitwerking moet krijgen. Het is de volmachtdrager die beoordeelt of deze omstandigheden zich al dan niet voordoen. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om de keuze van de volmachtdrager zorgvuldig te overwegen. De rechter treedt maar op indien er zich problemen stellen bij de uitvoering van de volmacht, op verzoek van de lasthebber, de lastgever of andere belanghebbenden.

Iedere volmacht dient te worden geregistreerd in een register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Ofwel geschiedt de registratie via de griffie, waar men een eensluidend afschrift van de zorgvolmacht heeft neergelegd, ofwel via de notaris. 

Een zorgvolmacht is het overwegen waard. Hij laat u toe om op een eenvoudige en discrete wijze het beheer van uw vermogen te organiseren voor het geval u tijdelijk of permanent onbekwaam zou worden, en dit zonder dat daarvoor een rechter hoeft tussen te komen. 

Auteurs:

Dominique DE BIE - Associate (dominique.debie@tiberghien.com)
Lore LEMMENS - Associate (lore.lemmens@tiberghien.com)

Voir aussi : Tiberghien


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit des successions

Derniers articles Droit des successions

Réaliser une donation exonérée d'impôt devant un notaire néerlandais possible jusque fin nov...
14/09/2020

À partir du 1er décembre, une donation de biens mobiliers devant un notaire néerlandais sera soumise ...

Read more

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?
19/08/2020

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplits...

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden? Read more

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?
05/06/2020

Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan pr...

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste? Read more

À Bruxelles et en Wallonie, une tolerance administrative en droits de succession pour les délai...
02/06/2020

Une tolérance administrative au niveau du délai initial de 4 mois à partir du décès a &...

À Bruxelles et en Wallonie, une tolerance administrative en droits de succession pour les délais de déclaration et de paiement Read more

LexGO Network