EU regelt aankondigingen van prijsverminderingen en prijsstelling
11/11/2020

Nadat België zijn regels inzake prijsverminderingsaankondigingen heeft moeten afschaffen, zal het nu ten gevolge van EU-richtlijn 2019/2161 opnieuw aangepaste regels moeten invoeren. Daarnaast zal het ook regels met betrekking tot bepaalde vormen van prijsvorming moeten invoeren.

België moet binnenkort Richtlijn 2019/21611 van 27 november 2019 (‘Richtlijn’) uitvoeren. De Richtlijn wijzigt o.m. Richtlijn 98/6/EG2  en Richtlijn 2011/83/EU3 met het oog op een betere handhaving en modernisering van de EU-voorschriften inzake consumentenbescherming. De richtlijn bevat o.m. gemoderniseerde regels inzake prijsstelling met het oog op de digitale marktontwikkelingen.  

Gepersonaliseerde prijsstelling

Handelaren kunnen op basis van geautomatiseerde beslissingsalgoritmen en profilering van consumentengedrag de prijs van hun aanbiedingen voor specifieke consumenten of groepen consumenten personaliseren.  Een handelaar kan bijvoorbeeld op basis van de aankoopgeschiedenis van een consument een algoritme gebruiken om te detecteren of deze een bijzondere interesse heeft in een van zijn goederen en diensten en de prijs ervan te verhogen.  

De Richtlijn bepaalt in Artikel 4, paragraaf 4 dat de handelaar de consument moet informeren indien de weergegeven prijs werd gepersonaliseerd op basis van geautomatiseerde besluitvorming zodat de consument zich bewust is van het risico dat de vraagprijs is verhoogd.4

(Reële) Prijsverlaging

Om nepprijsverlagingen te voorkomen die het gevolg zijn van prijsverhogingen vlak voor de aankondiging van prijsverlagingen, moeten handelaars binnenkort, conform Artikel 2, paragraaf 1 van de Richtlijn, bij aankondigingen van prijsverlagingen de vorige prijs aangeven.  De vorige prijs wordt gedefinieerd als “de laagste prijs die door de handelaar is toegepast tijdens een periode die niet korter is dan 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering”.5  Voor goederen met een beperkte houdbaarheid, alsook voor nieuwe goederen, i.e. minder dan 30 dagen op de markt, kan een kortere periode worden voorzien.

De EU-lidstaten moeten de Richtlijn uiterlijk 28 november 2021 ten uitvoer leggen en de ten uitvoer gelegde maatregelen vanaf 28 mei 2022 toepassen.

 

Voetnoten:

1 Richtlijn (EU) 2019/2161 van 27 november 2019 tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie, OJ L328/7, 18.12.2019.
2 Richtlijn 98/6/EG van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten, OJ L80/27, 18.3.1998.
3 Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad.
4 Zie nieuw artikel 6, lid 1, ebis Richtlijn 2011/83/EU.
5 Zie nieuw artikel 6bis Richtlijn 98/6/EG.
 

Voir aussi : Stibbe ( Mr. Peter Wytinck )

[+ http://www.stibbe.com]


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Pratiques de commerce

Derniers articles Pratiques de commerce

How will the B2B Law affect distribution and services agreements?
06/11/2020

With the Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair market practices in B2...

Read more

How will the B2B law affect general terms and conditions?
29/10/2020

With the Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair market practices in B2...

Read more

New rules on B2B contracts in Belgium – are you ready?
15/10/2020

An Act of 4 April 2019 introduced three new sets of rules governing B2B-relationships: (1) a prohibition of unfair market ...

Read more

Vous comptez ouvrir un “e-commerce” ? Petits conseils
01/10/2020

Vous avez remarqué que pendant la période de confinement, les ventes en ligne ont connu un bond ?

Vous comptez ouvrir un “e-commerce” ? Petits conseils Read more

Derniers articles de Mr. Peter Wytinck

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden
24/11/2020

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klan...

Read more

Winkelketen Inno haalt na een decennium officieel zijn gelijk: sperperioderegeling (oude wet mark...
17/11/2020

Doorheen de jaren is er al veel inkt gevloeid over de wettigheid van de sperperioderegeling (verbod op prijsverminderingen...

Read more

Agressieve handelspraktijk: het hof van justitie verduidelijkt het begrip
12/09/2019

Het Hof van Justitie werd verzocht om een antwoord te geven op de prejudiciële vraag of het gebruik door een handelaa...

Read more

Beperkte ruimte of tijd in reclame in het kader van overeenkomsten gesloten op afstand
06/09/2019

Walbusch Walter Busch voegde in verschillende tijdschriften en kranten een reclamefolder van zes pagina’s met een af...

Read more

LexGO Network