Droit administratif


Uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken

Uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken
25/10/2018

Met de nakende inwerkingtreding van de meeste bepalingen van het DLB moet de Vlaamse Regering een tandje bijsteken in verband met de redactie van de broodnodige uitvoeringsbesluiten. In dit artikel vindt u een schematisch overzicht.  ?

Read more
Changement d’affectation dans le secteur public : un recours est-il possible ?

Changement d’affectation dans le secteur public : un recours est-il possible ?
24/10/2018

Si un changement d’affectation constitue, en principe, une mesure d’ordre qui n’est pas susceptible de recours, le Conseil d’Etat admet la recevabilité d’un tel recours dans deux hypothèses.

Read more
Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger

Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger
30/08/2018

In een recent arrest van 22 mei 2018 bevestigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar staande rechtspraak m.b.t. het belang van een verzoekende partij, maar geeft tegelijk aan dat niet volstaat dat men belang heeft bij de vernietiging van de beroepen beslissing opdat eender welk middel kan ingeroepen worden.

Read more
Mrs. Marga Caproni

Flemish Decree introduces temporary work for Flemish public services
11/06/2018

Although many Flemish authorities regularly rely on temporary workers, a decree of 27 April 2018 (published on 16 May 2018) has now finally authorized Flemish public services and local authorities to do so

Read more
Eerst horen, dan pas ontslaan

Eerst horen, dan pas ontslaan
06/03/2018

Volgens het Hof van Cassatie moet de Arbeidsovereenkomstenwet zo worden geïnterpreteerd dat hij zich ertegen verzet dat een publiekrechtelijke werkgever niet tot ontslag van een arbeidscontractant zou mogen overgaan zonder de betrokkene vooraf te hebben gehoord. Als dat laatste moet op grond van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zo redeneert het Hof van Cassatie, kan dat beginsel geen afbreuk doen aan een duidelijke bepaling van de wet, die niet in een voorafgaand verhoor voorziet. In een arrest van 22 februari 2018 verklaart het Grondwettelijk Hof die interpretatie ongrondwettig: zij discrimineert contractueel tewerkgestelde personeelsleden van de overheid in vergelijking met statutaire ambtenaren, die zich wel op de hoorplicht kunnen beroepen.

Read more
La jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'indemnité réparatrice remise en cause

La jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'indemnité réparatrice remise en cause
06/03/2018

Le 2 octobre 2015, le Conseil d'Etat a, pour la première fois, fait usage de la compétence qui lui avait été récemment accordée d'octroyer une indemnité réparatrice à une partie requérante. Le Conseil a octroyé une telle indemnité à la suite du retrait, par la partie adverse, de l'acte administratif attaqué après un arrêt en suspension. 

La Cour de cassation a annulé cet arrêt le 15 septembre 2017. Cet arrêt de cassation a de conséquences juridiques et pratiques importantes.

Read more
Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State

Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State
21/11/2017

Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15 september 2017 wat moet worden begrepen als een "arrest waarbij de onwettigheid wordt vastgesteld". Een arrest dat de intrekking vaststelt, valt er volgens het Hof niet onder.

Read more
Employeur public : le principe d'audition préalable et les contrats de travail

Employeur public : le principe d'audition préalable et les contrats de travail
14/11/2017

Depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juillet 2017, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit être interprétée comme imposant à une autorité publique d'entendre un travailleur avant de procéder à son licenciement. Cet arrêt, qui remet en question la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 octobre 2015, introduit un principe de bonne administration dans le droit des contrats de travail.

Read more
Regelgeving over drones wordt steeds flexibeler

Regelgeving over drones wordt steeds flexibeler
07/06/2017

Het koninklijk besluit rond het gebruik van drones is ondertussen  meer dan één jaar oud. In het artikel geven we een overzicht van de geldende regelementerin. De eerste verjaardag van het KB blijkt een goed moment om de regels onder de loep te nemen en bij te spijkeren waar nodig. Op het kabinet van federaal Minister van Mobiliteit François Bellot werkt men aan een aangepast kader tot regeling van het gebruik van drones. Ondertussen zit ook Europa niet stil.

Read more
Plus de flexibilité dans le temps de travail et la carrière du personnel du secteur public

Plus de flexibilité dans le temps de travail et la carrière du personnel du secteur public
05/04/2017

Par un arrêté royal du 9 mars 2017, le gouvernement adopte une série de mesures visant à donner plus de flexibilité aux agents du secteur public dans l’organisation de leur temps de travail et de leur carrière. 

Les mesures s’articulent autour de trois axes : organiser plus facilement le travail à temps plein, organiser plus efficacement le travail à temps partiel et rendre plus accessible les absences à temps plein pour des soins/du temps libre au cours de la carrière.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network