Droit administratif


Interruption de la prescription de l’action civile en cas de recours infructueux devant le Conseil d’Etat

Interruption de la prescription de l’action civile en cas de recours infructueux devant le Conseil d’Etat
18/01/2019

Pour la Cour constitutionnelle, un recours devant le Conseil d’Etat interrompt la prescription de l’action en réparation introduite devant les juridictions civiles, même s’il n’aboutit pas à l’annulation de la décision litigieuse.

Read more
Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk

Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk
07/01/2019

Met de intrede van het nieuwe jaar breekt het moment aan voor respectievelijk het OCMW-decreet, Gemeentedecreet, Fusiedecreet en IGS-Decreet om te verdwijnen in de plooien van de rechtshistoriek en plaats te ruimen voor het Decreet Lokaal Bestuur, dat op 1 januari 2019, na een eerste reparatiebeurt, grotendeels in werking is getreden.

Read more
Mr. Wouter Neven

Abrogation des exigences de capacité professionnelle des professions réglementées dans le secteur de la construction: une bonne chose?
18/12/2018

Sur l’initiative du Ministre flamand Muyters, l’arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l’arrêté royal du 21 décembre 1974 a été adopté et publié au Moniteur belge du 23 novembre 2018. 

Read more
To do-lijst voor AGB’s in 2019

To do-lijst voor AGB’s in 2019
18/12/2018

De lokale besturen staan, met de integratie van gemeente en OCMW, in 2019 voor belangrijke uitdagingen. Ook voor de autonome gemeentebedrijven ligt bij het aantreden van de nieuwe bestuursploegen heel wat werk op de plank. ?

Read more
La Région wallonne adopte de nouvelles règles en matière d’expropriation

La Région wallonne adopte de nouvelles règles en matière d’expropriation
05/12/2018

Le Parlement wallon a adopté, le 21 novembre 2018, un décret relatif à la procédure d’expropriation, qui remplace l’ensemble des procédures ordinaire, d’urgence et d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Nous en traçons les grandes lignes.

Read more
Uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken

Uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken
25/10/2018

Met de nakende inwerkingtreding van de meeste bepalingen van het DLB moet de Vlaamse Regering een tandje bijsteken in verband met de redactie van de broodnodige uitvoeringsbesluiten. In dit artikel vindt u een schematisch overzicht.  ?

Read more
Changement d’affectation dans le secteur public : un recours est-il possible ?

Changement d’affectation dans le secteur public : un recours est-il possible ?
24/10/2018

Si un changement d’affectation constitue, en principe, une mesure d’ordre qui n’est pas susceptible de recours, le Conseil d’Etat admet la recevabilité d’un tel recours dans deux hypothèses.

Read more
Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger

Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger
30/08/2018

In een recent arrest van 22 mei 2018 bevestigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar staande rechtspraak m.b.t. het belang van een verzoekende partij, maar geeft tegelijk aan dat niet volstaat dat men belang heeft bij de vernietiging van de beroepen beslissing opdat eender welk middel kan ingeroepen worden.

Read more
Mrs. Marga Caproni

Flemish Decree introduces temporary work for Flemish public services
11/06/2018

Although many Flemish authorities regularly rely on temporary workers, a decree of 27 April 2018 (published on 16 May 2018) has now finally authorized Flemish public services and local authorities to do so

Read more
Eerst horen, dan pas ontslaan

Eerst horen, dan pas ontslaan
06/03/2018

Volgens het Hof van Cassatie moet de Arbeidsovereenkomstenwet zo worden geïnterpreteerd dat hij zich ertegen verzet dat een publiekrechtelijke werkgever niet tot ontslag van een arbeidscontractant zou mogen overgaan zonder de betrokkene vooraf te hebben gehoord. Als dat laatste moet op grond van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zo redeneert het Hof van Cassatie, kan dat beginsel geen afbreuk doen aan een duidelijke bepaling van de wet, die niet in een voorafgaand verhoor voorziet. In een arrest van 22 februari 2018 verklaart het Grondwettelijk Hof die interpretatie ongrondwettig: zij discrimineert contractueel tewerkgestelde personeelsleden van de overheid in vergelijking met statutaire ambtenaren, die zich wel op de hoorplicht kunnen beroepen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network