Droit administratif


Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is OK volgens het Grondwettelijk Hof

Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is OK volgens het Grondwettelijk Hof
14/05/2019

De Raad van State veroordeelde noch verzoekende, noch verwerende partij tot de rechtsplegingsvergoeding omdat geen enkele partij in het gelijk was gesteld. Ook de tussenkomende partij ging 'vrijuit'. Het Grondwettelijk Hof ziet geen probleem.

Read more
Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel.

Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel.
13/05/2019

Recentelijk deed de Raad van State uitspraak over artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur. Hoewel intussen - met name op op 1 januari 2019 - het nieuwe Tuchtprocedurebesluit in werking is getreden, kan deze uitspraak naar analogie toegepast worden voor artikel 20 van het nieuwe besluit, nu artikel 18 zo goed als letterlijk wordt overgenomen.

Read more
Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen

Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen
03/05/2019

Met de wet van 7 april 20191 [1]  heeft de federale regering de richtlijn 2014/55/EU [2] inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten omgezet naar Belgisch recht. Het gevolg hiervan is dat aanbestedende overheden vanaf 1 april 2019 verplicht zijn om elektronische facturen (die voldoen aan de Europese norm, infra) van inschrijvers te aanvaarden en te verwerken.

Read more
Text and WhatsApp messages accessible under Dutch Government Information Act. What to do?

Text and WhatsApp messages accessible under Dutch Government Information Act. What to do?
11/04/2019

On 20 March 2019, the Administrative Jurisdiction Division of the Dutch Council of State (‘Division’) rendered a judgment (ECLI:NL:RVS:2019:899) holding that text and WhatsApp messages fall within the scope of the current definition of ‘document’ given in the Dutch Government Information (Public Access) Act (Wet openbaarheid van bestuur, ‘Wob’) and are therefore accessible under the Wob.

Read more
Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!

Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!
02/04/2019

Uw bestuur is verplicht digitaal te communiceren. Deze communicatie verloopt echter niet zonder risico's. Wil u als lokaal bestuur mogelijke sancties vermijden, lees dan zeker verder.

Read more
Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering

Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering
22/03/2019

In arrest met nummer 243.163 van 6 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de controlebevoegdheid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken op een beslissing van een tuchtoverheid. De Raad benadrukte nogmaals de discretionaire bevoegdheid van de tuchtoverheid inzake bewijsvoering en vernietigde de beslissing van de Beroepscommissie die een zogenaamd “gebrek aan bewijs” had vastgesteld. Het lijkt er dus op dat de Beroepscommissie minder streng zal mogen optreden ...

Read more
Hoe de complexe bevoegdheidsverdeling in België de onderscheiden behandeling van publieke en private herstelvorderingen verantwoordt

Hoe de complexe bevoegdheidsverdeling in België de onderscheiden behandeling van publieke en private herstelvorderingen verantwoordt
13/03/2019

Met arrest nr. 14/2019 van 31 januari 2019 antwoordt het Grondwettelijk Hof ontkennend op volgende prejudiciële vraag: ‘Schendt artikel 6.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre het bepaalt of in die zin geïnterpreteerd wordt dat de private herstelvordering – in tegenstelling tot de publieke herstelvordering – niet moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor en al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van de Hypotheekwet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?’.

Read more
Bewijs in tuchtzaken

Bewijs in tuchtzaken
05/03/2019

De Raad van State heeft zich in het belangwekkende arrest nr. 243.163 van 6 december 2018 in zeer duidelijke bewoordingen uitgesproken over het bewijs in tuchtzaken en over de rol van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken in de controle van de bewijsvoering. De Beroepscommissie voor Tuchtzaken had een beslissing van de gemeenteraad houdende ontslag van een ambtenaar van ambtswege vernietigd omdat de bewijsvoering ontoereikend zou zijn.

Read more
Brussels International Business Court: Parliament adopts amending Bill

Brussels International Business Court: Parliament adopts amending Bill
04/03/2019

On 10 December 2018, the Committee for Legal Affairs of the Federal Chamber of Representatives adopted a draft bill (the "Bill") for the creation of the Brussels International Business Court (the "BIBC"). 

Read more
Wat is een ‘overeenkomstige onderneming' van een sociaaleconomieonderneming bij voorbehouden opdrachten of concessies?

Wat is een ‘overeenkomstige onderneming' van een sociaaleconomieonderneming bij voorbehouden opdrachten of concessies?
25/02/2019

In het arrest nr. 243.568 van 31 januari 2019, uitgesproken bij uiterst dringende noodzakelijkheid, wordt door de Raad van State alvast aangegeven wie niet kan beschouwd worden als een ‘overeenkomstige onderneming’: 'Wat het tweede middelonderdeel betreft, lijkt, voor de beoordeling ervan, vooralsnog niet vereist na te gaan of het bestek, al dan niet met toepassing van artikel 33 van de concessiewet, in die zin dient te worden begrepen dat slechts de in dit bestek vermelde drie categorieën van erkende sociale economieondernemingen in aanmerking mogen komen voor het voorbehouden perceel; de verzoekende partij beantwoordt naar eigen zeggen niet aan één van die categorieën.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network