Droit des biens


Mr. Wouter Neven

Cour de Cassation: Nullité d’un contrat de transaction concernant une infraction tolérée (en matière de construction)
10/09/2020

Afin qu’une convention soit valide, quatre conditions doivent être remplies conformément à l’article 1108 du code civil: (i) le consentement (ii) la capacité (iii) un objet certain et (iv) une cause licite;

Read more
Digital power of attorney soon possible for the signature of notarial deeds

Digital power of attorney soon possible for the signature of notarial deeds
24/04/2020

In recent years various initiatives have been taken in the field of digitalisation of the work of the civil notary. The COVID-19 lockdown and related government measures have accelerated the moves towards digitalisation.

Read more
Ontruimingsbevel

Ontruimingsbevel "Kraakwet" ongrondwettig
16/03/2020

Met de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed heeft de wetgever meer middelen willen geven aan eigenaars die zich geconfronteerd zien met krakers. Zo werd het binnendringen in, het bezetten van of het verblijven in een niet-bewoond pand zonder recht of titel strafbaar gesteld.

Read more
 Retour à l’unanimité des voix en matière de copropriété ?

Retour à l’unanimité des voix en matière de copropriété ?
06/03/2020

Le 20 février, la Cour Constitutionnelle a annulé la disposition permettant à l’assemblée générale des copropriétaires de décider, à la majorité des quatre cinquièmes, la démolition ou la reconstruction totale de l’immeuble pour des raisons de salubrité, de sécurité ou de coûts excessifs d’une mise en conformité de l’immeuble par rapport à sa valeur.

Read more
Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling binnen het appartementsrecht: wat nu?

Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling binnen het appartementsrecht: wat nu?
05/03/2020

Op 1 januari 2019 trad de laatste wijziging van de Wet op de Mede-eigendom in werking, waardoor in specifieke gevallen een vier vijfde  meerderheid volstond om een gebouw af te breken en/of weer op te bouwen.

Read more
Het nieuw goederenrecht: een broodnodige modernisering

Het nieuw goederenrecht: een broodnodige modernisering
24/02/2020

Op 30 januari 2020 werd de Wet tot hervorming van het goederenrecht in het parlement goedgekeurd.

Read more
La réforme du droit des biens est adoptée

La réforme du droit des biens est adoptée
05/02/2020

Ce 30 janvier 2020, la Chambre a adopté à l’unanimité une proposition de loi insérant un nouveau Livre 3 dans le Code civil, consacré au droit des biens. Cette étape s’inscrit dans le cadre du chantier global de modernisation du Code civil datant de 1804 après l’insertion, en 2019, d’un nouveau Livre 8 consacré à la preuve. 

Read more
Transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen: eindelijk rechtszekerheid?

Transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen: eindelijk rechtszekerheid?
09/10/2019

Reeds lange tijd bestaat er in de wetgeving en de rechtspraak onduidelijkheid over het verkopen van onroerende domeingoederen van een gemeente of van de provincie. Hoewel de Vlaamse Regering met haar omzendbrief van 12 februari 2010 reeds verduidelijkt had dat de openbare verkoop de algemene regel was en dat gemeente de beginselen van mededinging en transparantie dienen te respecteren, bleef een juridisch kader ontbreken.

Read more
Aandachtspunten bij de verkoop van grond met bouwverplichting: koppelverkoop

Aandachtspunten bij de verkoop van grond met bouwverplichting: koppelverkoop
10/09/2019

Vele kandidaat-bouwers komen in aanraking met het systeem van koppelverkoop. Dergelijke koppelverkoop komt erop neer dat geïnteresseerden enkel de bouwgrond kunnen kopen als ze zich contractueel ertoe verbinden om vervolgens (binnen een bepaalde termijn) hun woning te laten bouwen door de aangewezen aannemer, dikwijls de verkoper van de grond zelf (een bouwpromotor of sleutel-op-de-deur firma) op straffe van het betalen van een vergoeding bij niet-naleving.

Read more
Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.
10/06/2019

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network