Nieuwe Vlaamse regering: geplande belastinghervormingen
04/10/2019

De formateursnota van de Vlaamse regering van medio augustus werd recent omgezet in een Vlaamse beleidsverklaring. De formateursnota voorzag onder meer in de 'afsluiting van een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking', zonder verdere detaillering. De beleidsverklaring omvat nu een aantal concrete voorstellen tot belastinghervorming.


Naheffingstermijn voor schenkingen van 3 jaar naar 4 jaar

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van 19 augustus jl. voorziet de belangrijkste hervorming in een verlenging van de naheffingstermijn voor niet geregistreerde schenkingen.

Het is in België niet verplicht om schenkbelasting te betalen over de schenking van roerende goederen. De verplichting tot registratie van de schenkingsakte en betaling van de bijhorende schenkbelasting geldt enkel voor onroerende goederen.

Indien de roerende schenking niet werd geregistreerd en bijgevolg ook geen schenkbelasting werd betaald, is echter erfbelasting verschuldigd indien de schenker als Belgisch ingezetene overlijdt binnen de drie jaar na het doen van de schenking. Bij vererving tussen echtgenoten en partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen wordt tot 27% erfbelasting geheven. Bij vererving tussen verdere verwanten en niet-verwanten kan tot 55% erfbelasting verschuldigd zijn. Door schenkbelasting te betalen wordt dit driejarig risico op erfbelasting vermeden.

De Vlaamse regering wil deze periode van 3 jaar nu verlengen tot 4 jaar. De Vlaamse regering hoopt zo de registratie van roerende schenkingen en de bijhorende betaling van schenkbelasting te stimuleren. Bij schenkingen tussen echtgenoten en partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen wordt schenkbelasting geheven tegen een vast tarief van 3%. Bij schenkingen tussen verdere verwanten en niet-verwanten is het vast tarief van de schenkbelasting 7%.


De vriendenerfenis

De Vlaamse regering wil het mogelijk te maken om een deel van uw vermogen na te laten aan een verdere verwante of niet-verwante 'best friend', conform de voordelige tarieven in de erfbelasting in rechte lijn tot maximaal 27%. Vandaag erven verdere verwanten en niet-verwante vrienden aan zeer hoge tarieven tot 55%. Het is nog onduidelijk hoe dit precies in de praktijk zal worden uitgewerkt, met name of deze vriendenerfenis zal worden beperkt tot een bepaald bedrag, hoe een 'best friend' zal moeten worden aangeduid en of bepaalde vrijstellingen zoals bij echtgenoten, partners en kinderen van toepassing kunnen zijn. Door de aanduiding als 'best friend' zal een verdere verwant of niet-verwant kunnen genieten van onderstaande tarieven (zoals bij vererving in rechte lijn):

Waarde van het erfdeel of legaat in euro

tarief

0 - 50.000

3%

> 50.000 – 250.000

9%

>   250.000

27%


Aanpassing van het duo-legaat

De beleidsverklaring voorziet ook in een aanpassing van de regeling rond het duo-legaat. Het duo-legaat is een techniek voor successieplanning die frequent wordt gebruikt door wie geen (klein)kinderen heeft. Verdere verwanten en niet-verwanten zijn onderworpen aan hoge tarieven van erfbelasting, tot 55%. Door middel van het duo-legaat wordt een deel van de erfenis toegekend aan een goed doel, dat geniet van een gunsttarief in de erfbelasting van 8,5%. In ruil voor het legaat betaalt het goed doel de erfbelasting van de verdere verwanten en niet-verwanten. Dit voordeel voor de verwanten en niet-verwanten, i.e. het niet betalen van erfbelasting over hun erfdeel, wordt niet als een bijkomend legaat in hun hoofde beschouwd. De beleidsverklaring wenst het 'zuiver altruïstisch element' van het duo-legaat te herstellen en te versterken met een tariefverlaging. Verder detail wordt niet gegeven.


Woonfiscaliteit

De registratierechten voor de aankoop van een enige eigen woning worden opnieuw verlaagd van 7% naar 6% (en zelfs naar 5% indien een ingrijpende energetische renovatie wordt doorgevoerd). Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt, in ruil voor deze verlaging, de woonbonus.


Dienstencheques

Verder wordt de belastingaftrek voor dienstencheques behouden. Echter, het fiscale voordeel wordt beperkt tot 20% belastingvermindering in plaats van 30%.

Related : Loyens & Loeff CVBA ( Mrs. Saskia Lust ,  Mrs. ElĂ©onore van der Loos )

Mrs. Saskia Lust Mrs. Saskia Lust
Partner
saskia.lust@loyensloeff.com
Mrs. Eléonore van der Loos Mrs. Eléonore van der Loos
Medewerker-Advocaat
eleonore.van.der.loos@loyensloeff.com

Click here to see the ad(s)
All articles Individual tax

Lastest articles Individual tax

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags
28/11/2019

De werknemer / bedrijfsleider die een woning kosteloos ter beschikking krijgt gesteld door een rechtspersoon werd tot voor...

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags Read more

Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?
21/10/2019

In a judgment rendered on 17 October 2019, the Belgian Constitutional Court ruled that the national tax on securities acco...

Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next? Read more

De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken...
09/10/2019

Wanneer een belastingplichtige een voordeel geniet en er een oorzakelijk verband bestaat tussen het genieten van dit voord...

Read more

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! - strafpleiter wordt fis...
02/10/2019

De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure...

Read more

Lastest articles by Mrs. Saskia Lust

Belgian UBO register: deadline for registration postponed until 30 September 2019
22/02/2019

On 13 February 2019, the Federal Public Service of Finance announced on its website that the deadline for the registration...

Read more

UBO register: deadline for registration postponed
02/10/2018

The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to c...

Read more

Decreet modernisering erf-en schenkbelasting
30/07/2018

In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever de Vlaamse erf- en sc...

Read more

Tip 7: Vlot(ter) bedrijf overdragen met behoud van macht en inkomsten!
14/07/2018

-  De nieuwe Belgische vennootschapswetgeving zal de overdracht van een bedrijf vlotter maken. -  U kan de me...

Read more

Lastest articles by Mrs. Eléonore van der Loos

LexGO Network