Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO). 

Samen vervangen ze het oud fiscaal statuut voor buitenlandse kaderleden, dat via een overgangsregeling wel nog 2 jaar in voege blijft. 

1 VOOR WIE?

Het BBIB geldt voor zowel werknemers als bedrijfsleiders, het BBIO daarentegen geldt enkel voor werknemers. 

Voor beide regimes moeten de betrokkenen: 

ofwel rechtstreeks aangeworven zijn in het buitenland, ofwel ter beschikking gesteld zijn binnen een multinationale groep; en
gedurende 5 jaar (60 maanden) voorafgaand aan het begin van de tewerkstelling in België minstens 150 km van de Belgische grens gewoond hebben en niet onderworpen geweest zijn aan Belgische inkomstenbelastingen (als inwoner of niet-inwoner). 

In het BBIB geldt als bijkomende voorwaarde dat de betrokkene een jaarlijks brutoloon van minstens 75.000 EUR moet ontvangen (voor aftrek van RSZ). Dit bedrag is: 

inclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, variabel loon en voordelen van alle aard;
exclusief opzeggingsvergoedingen, vervangingsinkomsten, diverse vrijgestelde voordelen (zoals maaltijdcheques en ecocheques),  kosten ingevolge de tewerkstelling in België (die ten laste worden genomen door de werkgever) en kosten eigen aan de werkgever.

In het BBIO geldt deze loondrempel niet, maar geldt wel als bijkomende voorwaarde dat de werknemer effectief als onderzoeker kwalificeert. Daarvoor moet de werknemer een specifiek wetenschappelijk master of doctor diploma hebben of minstens 10 jaar relevante beroepservaring aantonen. De onderzoeker moet bovendien minstens 80 % van zijn/haar werktijd aan onderzoeksactiviteiten besteden.

In tegenstelling tot het oude statuut, kunnen ook Belgen aanspraak maken op het BBIB en BBIO. 

2 VOORDELEN

De voordelen van het BBIB en BBIO zijn volledig gestoeld op het begrip kosten eigen aan de werkgever. 

Mits contractueel bedongen, laten de nieuwe gunstregimes toe om bovenop de bezoldiging een forfaitaire vergoeding te betalen als kosten eigen aan de werkgever voor regelmatig terugkerende kosten ten gevolge van de tewerkstelling in België. De vergoeding mag maximaal 30% van de totale jaarlijkse bruto bezoldiging bedragen, met een plafond van 90.000 EUR. Er zijn geen verdere bewijsstukken vereist. 

Voorbeelden zijn bijkomende kosten verbonden aan de huisvesting en levensduurte in België ten opzichte van het land van herkomst, kosten van privéreizen naar het land van herkomst,…

Werkgevers kunnen daarbovenop drie soorten bijkomende uitgaven ten laste nemen als kosten eigen aan de werkgever, zonder beperking en mits voor handen zijn van bewijsstukken: 

  • kosten veroorzaakt door de verhuizing naar België; 
  • kosten verbonden aan de inrichting van de woning in België (gedaan in eerste 6 maanden na aankomst); 
  • schoolkosten in België voor de kinderen.

In tegenstelling tot het oude statuut wordt het behoud van de hoedanigheid van niet-inwoner (en de daaraan gekoppelde foreign travel exclusion) niet gegarandeerd in de nieuwe regimes. Expats zullen nu vaak als Belgisch rijksinwoner beschouwd worden, hun wereldwijd inkomen in België moeten aangeven en onder de toepassing van de dubbelbelastingverdragen vallen. 

3 DUUR

Het BBIB of BBIO kan toegekend worden voor maximum 5 jaar, maar verlengd worden met een periode van 3 jaar. 

4 FORMALITEITEN

Het BBIB of BBIO moet aangevraagd worden door de werkgever binnen een termijn van 3 maanden vanaf de indiensttreding. Bij de aanvraag moet een attest toegevoegd worden waarin de werknemer of bedrijfsleider zijn/haar akkoord verklaart met de aanvraag. 

Vervolgens heeft de administratie een termijn van 3 maanden om zich uit te spreken over de aanvraag. 

Ten laatste op 31 januari van elk kalenderjaar moet de werkgever een nominatieve lijst bezorgen aan de fiscale administratie van werknemers en bedrijfsleiders die van het BBIB of BBIO genoten hebben. 

Begunstigen van het nieuwe statuut die als niet-inwoner blijven kwalificeren, moeten jaarlijks een attest bezorgen aan de Belgische fiscale administratie waarin de woonstaat bevestigt dat de expat aan een inkomstenbelasting in die staat onderworpen is. 

5 INWERKINGTREDING EN VOORZIENE OVERGANGSREGELING

Het BBIB en BBIO zijn in werking getreden op 1 januari 2022. 

Expats die onder het oude regime vallen, kunnen nog 2 jaar in dat oude regime blijven. Zij kunnen er ook voor kiezen om over te stappen naar het nieuwe systeem, (a) mits ze hiervoor een aanvraag doen vóór 31 juli 2022, (b) aantonen dat ze aan de nieuwe voorwaarden voldoen en (c) nog geen 5 jaar onder de oude regeling vallen. 

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, wordt hun periode onder het oude regime aangerekend op de 5 (of bij verlenging 8) jaar in de nieuwe regimes. 

6 CONCLUSIE EN TO DO

Voor werknemers en bedrijfsleiders die nog geen beroep deden op het oude systeem kan vanaf 1 januari 2022 enkel nog maar beroep gedaan worden op het BBIB of BBIO. 

Werknemers en bedrijfsleiders die wel al onder het oude systeem vielen hebben de keuze: ofwel stappen ze over naar het nieuwe systeem (voor de resterende 5 of 8 jaar, indien voldaan is aan de voorwaarden), ofwel blijven ze nog 2 jaar in het oude systeem.  

Noteer dat onder het BBIB of BBIO het risico bestaat dat de betrokken werknemer of bedrijfsleider gekwalificeerd wordt als rijksinwoner en belast zal worden op zijn wereldwijd inkomen, wat onder het oude systeem niet mogelijk is. 

Related : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
[email protected]
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Collective agreements - EU to limit impact of competition law on self-employed people
09/01/2022

On 9 December, the European Commission published draft Guidelines on the application of EU competition law to collective a...

Collective agreements - EU to limit impact of competition law on self-employed people Read more

Overzicht sociaalrechtelijke eindejaarswetgeving
07/01/2022

Misschien was u er tijdens de voorbije eindejaarsperiode even tussenuit? Geen nood. Met de onderstaande tabel, bent u in e...

Overzicht sociaalrechtelijke eindejaarswetgeving Read more

Eu Commission proposes directive to protect digital platform workers
29/12/2021

On 9 December 2021, the Commission launched a legislative proposal to improve the working conditions of people working thr...

Eu Commission proposes directive to protect digital platform workers Read more

The new salary thresholds for 2022
27/12/2021

The Federal Public Service Employment has modified the remuneration thresholds to be taken into account for the applicatio...

The new salary thresholds for 2022 Read more

Lastest articles by Mr. Alexander Vandenbergen

Verplicht telethuiswerk: to do’s voor werkgevers
23/11/2021

Zoals reeds aangekondigd in onze eerdere e-flash is telethuiswerk opnieuw verplicht voor alle personeelsleden (o...

Read more

Telewerk opnieuw verplicht
18/11/2021

Vanwege de verslechterde Covid-19-situatie, heef het Overlegcomité gisterenavond een aantal strengere regels aangek...

Read more

Fiscale en sociale vergroening van bedrijfswagens
15/11/2021

Het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit werd op 10 november 2021 goedgekeurd in de Kamer...

Read more

Een pauze met beschikbaarheidsdienst kan soms arbeidstijd zijn
27/10/2021

In onze e-zine van 15 maart 2021 verduidelijkten we welke criteria relevant zijn om  te oordelen of wacht- of stand-b...

Read more

Lastest articles by Mr. Jan Hofkens

Klokkenluidersregelingen: stand van zaken
17/12/2021

D'ici demain, 17 décembre 2021, la Directive EU sur les lanceurs d'alerte n° 2019/1937 du 23 octobre 20...

Read more

Verplicht telethuiswerk: to do’s voor werkgevers
23/11/2021

Zoals reeds aangekondigd in onze eerdere e-flash is telethuiswerk opnieuw verplicht voor alle personeelsleden (o...

Read more

Telewerk opnieuw verplicht
18/11/2021

Vanwege de verslechterde Covid-19-situatie, heef het Overlegcomité gisterenavond een aantal strengere regels aangek...

Read more

Fiscale en sociale vergroening van bedrijfswagens
15/11/2021

Het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit werd op 10 november 2021 goedgekeurd in de Kamer...

Read more

LexGO Network