Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!
14/02/2019

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale register. De verplichting tot het verstrekken van bepaalde informatie over de uiteindelijke begunstigden geldt bovendien daarna steeds binnen één maand vanaf het ogenblik dat er een wijziging plaatsvindt. De FOD Financiën verleende inmiddels een algemeen uitstel, waarbij de eerste gegevens uiterlijk 31 maart 2019 aan de bevoegde autoriteiten moeten worden meegedeeld.

Zojuist heeft de nieuwe Minister van Financiën, Alexander De Croo, een bijkomend algemeen uitstel verleend tot en met 30 september 2019. Dit geeft zowel bestuurders van vennootschappen, vzw’s en stichtingen als de externe mandatarissen die dit als dienstverlening aanbieden aan hun cliënten iets meer ademruimte om de nodige informatiegegevens van de uiteindelijke begunstigden in te winnen en te registreren in het UBO-register.

De bijkomende registratietermijn kan worden verklaard omdat in eerste instantie heel wat IT-problemen en bugs voorkwamen in de online applicatie. Bovendien is de toegang voor extern gemandateerden nog maar van recente datum, wat hen slechts een kleine twee maanden tijd zou hebben gegeven om een en ander klaar te spelen. Ten slotte heeft de Administratie van de Thesaurie nog steeds niet publiek uiteengezet (bijvoorbeeld in haar FAQ) hoe concreet onder meer met vruchtgebruikconstructies aan de slag moet worden gegaan. In lijn met bovenstaande blijkt dan ook dat er op heden slechts 25.000 van de 800.000 à 1 miljoen Belgische vennootschappen hun UBO-verplichtingen heeft vervuld.

Related : Cazimir


Click here to see the ad(s)
All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af!
19/07/2019

De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af! Read more

Niet nakoming algemene minimumbezoldigingsvereiste niet meer afzonderlijk gesanctioneerd
06/06/2019

Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting waarbij een verlaging van de tarieven inzake vennootschapsbelasting werd...

Read more

Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – new OECD work programme
03/06/2019

On 31 May 2019, the OECD published its programme of work for developing a solution to the tax challenges arising from the ...

Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – new OECD work programme Read more

Notification for Country-by-Country Reporting (CbCR) no longer required on an annual basis
21/05/2019

In order to reduce the administrative burden for Belgian entities, the CbCR notification form should not be filed annually...

Read more

LexGO Network