Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!
14/02/2019

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale register. De verplichting tot het verstrekken van bepaalde informatie over de uiteindelijke begunstigden geldt bovendien daarna steeds binnen één maand vanaf het ogenblik dat er een wijziging plaatsvindt. De FOD Financiën verleende inmiddels een algemeen uitstel, waarbij de eerste gegevens uiterlijk 31 maart 2019 aan de bevoegde autoriteiten moeten worden meegedeeld.

Zojuist heeft de nieuwe Minister van Financiën, Alexander De Croo, een bijkomend algemeen uitstel verleend tot en met 30 september 2019. Dit geeft zowel bestuurders van vennootschappen, vzw’s en stichtingen als de externe mandatarissen die dit als dienstverlening aanbieden aan hun cliënten iets meer ademruimte om de nodige informatiegegevens van de uiteindelijke begunstigden in te winnen en te registreren in het UBO-register.

De bijkomende registratietermijn kan worden verklaard omdat in eerste instantie heel wat IT-problemen en bugs voorkwamen in de online applicatie. Bovendien is de toegang voor extern gemandateerden nog maar van recente datum, wat hen slechts een kleine twee maanden tijd zou hebben gegeven om een en ander klaar te spelen. Ten slotte heeft de Administratie van de Thesaurie nog steeds niet publiek uiteengezet (bijvoorbeeld in haar FAQ) hoe concreet onder meer met vruchtgebruikconstructies aan de slag moet worden gegaan. In lijn met bovenstaande blijkt dan ook dat er op heden slechts 25.000 van de 800.000 à 1 miljoen Belgische vennootschappen hun UBO-verplichtingen heeft vervuld.

Related : Cazimir


Click here to see the ad(s)
All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Optional deferral of the EU Mandatory Disclosure Directive reporting obligations
25/06/2020

On 24 June 2020, the Council of the European Union (the Council) adopted an amendment to the Mandatory Disclosure Directiv...

Optional deferral of the EU Mandatory Disclosure Directive reporting obligations Read more

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon...

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet Read more

Three new measures to strengthen the liquidity and solvency of businesses in Belgium
12/06/2020

To tackle the Covid-19 pandemic crisis, three new measures to strengthen the liquidity and solvency of businesses in Belgi...

Three new measures to strengthen the liquidity and solvency of businesses in Belgium Read more

Company cars: the list of false hybrids has been updated
05/06/2020

Over the past few years, the taxation of cars has been linked more and more to their ecological footprint, and more specif...

Read more

LexGO Network