Fiscale visitatie? Wees voorbereid!
02/11/2020

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en voorbereid bent. We belichten drie weerkerende vragen waarover de rechtspraak zich recent uitsprak: (i) de bijstand van een advocaat, (ii) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de onderneming tegenover de fiscus, en (iii) de bescherming van vertrouwelijke correspondentie met titularissen van het beroepsgeheim (zoals advocaten). 

Het is omstreden of en in welke omstandigheden een verdachte de zogenaamde Salduz-doctrine, die hem/haar recht geeft op de bijstand van een advocaat tijdens een eerste verhoor, ook in het kader van een fiscale visitatie kan inroepen. Het Hof van Cassatie en de hoven van beroep te Brussel, Gent en Luik oordeelden al eerder dat dit voor inkomstenbelastingen, BTW en douane en accijnzen niet zonder meer het geval is. Recente rechtspraak in eerste aanleg sluit zich daarbij aan. Uit die rechtspraak volgt dat de fiscus de bijstand door een advocaat tijdens de visitatie in principe niet moet waarborgen, maar hij kan evenmin verbieden of verhinderen dat de advocaat zijn cliënt bijstaat. Werk daarom een regeling uit om ervoor te zorgen dat uw advocaat onmiddellijk ter plaatse kan komen in geval van een fiscale visitatie.

Uw onderneming dreigt beboet te worden als een werknemer de fiscus de toegang weigert tot de ruimten waar uw onderneming professioneel actief is omdat er niemand aanwezig is die uw onderneming kan vertegenwoordigen. Het hof van beroep te Brussel bevestigde recent een administratieve boete die in zo’n situatie was opgelegd aan een onderneming. De problematiek is ruimer dan de loutere correcte vertegenwoordiging van uw onderneming ten aanzien van de fiscus: u moet ook voorkomen dat onbevoegde personeelsleden standpunten zouden innemen of documenten zouden delen die uw onderneming kunnen binden en die vaak de nodige context behoeven. Het is daarom belangrijk vooraf een stappenplan voor visitaties en controles uit te werken, de bevoegdheid van de personeelsleden helder te definiëren en hen de nodige richtsnoeren te geven.

Ten slotte hebben zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State recent uitdrukkelijk het beroepsgeheim van de advocaat bevestigd, zowel voor de bijstand tijdens een rechtsgeding, als voor juridisch advies. Het Grondwettelijk Hof bevestigde ook dat de informatie die tussen een advocaat en zijn cliënt wordt uitgewisseld, vertrouwelijk is en niet door derden (zoals de fiscus) mag worden gebruikt. U vermijdt daarom best dat dergelijke vertrouwelijke informatie bij een fiscale visitatie wordt gekopieerd of in retentie genomen, door ze (net als privé-informatie) duidelijk afgezonderd te bewaren. Indien deze informatie niet op het moment van de visitatie kan worden afgescheiden, moet u de nodige afspraken maken met de fiscus om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt geïsoleerd vóór de fiscus tot onderzoek overgaat.

Naast deze drie aandachtspunten, zijn er nog een heel aantal andere die u vooraf kan voorbereiden. Eubelius staat klaar om uw onderneming daarin te trainen en bij te staan tijdens een effectieve visitatie.

Related : Eubelius ( Mr. Svjatoslav Gnedasj ,  Mr. Herbert Casier ,  Ms. Eva Nackaerts )

[+ http://www.eubelius.be]

Mr. Svjatoslav Gnedasj Mr. Svjatoslav Gnedasj
Partner
[email protected]
Mr. Herbert Casier Mr. Herbert Casier
Senior Attorney
[email protected]
Ms. Eva Nackaerts Ms. Eva Nackaerts
Lawyer
[email protected]

All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatie...
23/07/2021

Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van een liquidat...

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatieheffing! Read more

Important update on payments to tax havens for assessment year 2021
06/07/2021

Companies making direct or indirect payments to recipients established in so-called tax havens are required to report thes...

Important update on payments to tax havens for assessment year 2021 Read more

Supreme Court renders milestone ruling on legal certainty protecting taxpayers’ rights
28/06/2021

On 4 June 2021, the Supreme Court (“Hof van Cassatie”/“Cour de cassation”) rendered a&nb...

Read more

Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde g...
23/06/2021

De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakza...

Read more

Lastest articles by Mr. Svjatoslav Gnedasj

Supreme Court renders milestone ruling on legal certainty protecting taxpayers’ rights
28/06/2021

On 4 June 2021, the Supreme Court (“Hof van Cassatie”/“Cour de cassation”) rendered a&nb...

Read more

Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst
19/05/2021

De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawar...

Read more

Lastest articles by Mr. Herbert Casier

UBO-informatieplicht: jaarlijkse bevestiging noodzakelijk vóór 30 april 2021
24/03/2021

De UBO-regelgeving legt de verplichting op om jaarlijks de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken o...

Read more

Lastest articles by Ms. Eva Nackaerts

LexGO Network