Fiscale tolerantie voor Corsan-gedupeerden
20/04/2017

In een vorig artikel hebben wij reeds meegegeven dat Filmhuis Corsan een WCO-procedure had opgestart, die uiteindelijk is uitgemond in een faillissement (Corsan in moeilijkheden. Wat met mijn tax shelter?). Dit faillissement heeft diverse gevolgen voor de schuldeisers-investeerders. Vooral de fiscale gevolgen zijn niet min. 

Fiscale problematiek: fiscale vrijstelling, maar… 

Filmhuis Corsan haalde jarenlang geld op via het fiscale gunstregime van de “Tax Shelter”. Een vennootschap die via Corsan in de Tax Shelter investeerde, kreeg een vrijstelling van haar belastbare gereserveerde winst t.b.v. 150% van de investering. Deze vrijstelling was evenwel afhankelijk van de voorwaarde dat binnen de vier jaar een attest zou worden voorgelegd waaruit blijkt dat de investeringen correct werden gedaan. 

Geen attest? Toch taxatie!  

Corsan is echter in gebreke gebleven om voor verschillende filmprojecten het nodig attest af te leveren. Door het faillissement van Corsan is ook alle hoop vervlogen op de aflevering van attesten voor de lopende projecten. 

De fiscus is vorig jaar begonnen met een stelselmatige controle van de vennootschappen die via Corsan hadden geïnvesteerd. Bij vennootschappen die geen attest van Corsan hadden verkregen, werd de eerder vrijgestelde reserve van 150% getaxeerd als winst. In de meeste gevallen werden ook nog nalatigheidsinteresten aangerekend en als kers op de taart ook nog eens een belastingverhoging van 10%! 

Tolerantie voor de bijkomende sancties?  

In een persbericht van 26 maart 2017 liet Minister van Financiën van Overtveldt weten dat alsnog een flexibele regeling zou worden toegepast ten aanzien van bepaalde Corsan- gedupeerden. 

De minister maakt een onderscheid tussen volgende drie categorieën van belastingplichtigen: 

  1. Belastingplichtigen die zich spontaan conformeren of spontaan geconformeerd hebben (voordat een bericht van wijziging werd verstuurd); 
  2. Belastingplichtigen die de belastingvrije reserve hebben behouden ook al was de termijn verstreken en dit in de hoop alsnog een fiscaal attest te bekomen; 
  3. Belastingplichtigen die ten onrechte de vrijstelling op hun winst als definitief hebben ingeboekt (alsof ze effectief het attest hadden ontvangen).


Voor wat betreft de eerste en tweede categorie moeten volgens het standpunt van de Minister geen belastingverhogingen en nalatigheidsinteresten worden opgelegd. Enkel voor wat betreft de derde categorie stelt de Minister formeel dat de belastingverhogingen en nalatigheidsinteresten behouden moeten blijven.

Belastingplichtigen behorend tot de eerste of tweede categorie die reeds een aanslag hebben ontvangen waarbij een belastingverhoging werd opgelegd en waarbij bijkomend interesten werden aangerekend, doen er goed aan bezwaar aan te tekenen tegen deze aanslag met verwijzing naar het standpunt van de Minister.

En verder? 

Inmiddels is gebleken dat er bij Corsan wellicht sprake is van grootschalige fraude. Investeerders kunnen zich burgerlijke partij stellen in de lopende strafprocedures in de hoop nog een stuk van hun verloren investering terug te zien.

Related : Marlex ( Mr. Didier Jaecques ,  Mrs. Elke Maelfait )

Mr. Didier Jaecques Mr. Didier Jaecques
Advocaat-Vennoot
didier.jaecques@marlex.be
Mrs. Elke Maelfait Mrs. Elke Maelfait
Advocaat
elke.maelfait@marlex.be

Click here to see the ad(s)
All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Missen is menselijk - een beslissing over een bezwaarschrift kan sinds 1 mei worden rechtgezet!
04/06/2018

Sinds 1 mei kan bij de adviseur-generaal een verzoek worden ingediend om zijn beslissing over een bezwaarschrift te laten ...

Missen is menselijk - een beslissing over een bezwaarschrift kan sinds 1 mei worden rechtgezet! Read more

Additional guidance on Belgian tax treatment of cryptocurrency gains
30/05/2018

Could gains realised on the sale of virtual currency (Bitcoin among others) be taxed as miscellaneous income? If these gai...

Read more

Fiscale aftrek kosten privaat vastgoed en andere kosten in vennootschap - quo vadis anno 2018 ?
29/05/2018

De verwerving van vastgoed dat (deels) privaat wordt aangewend, gebeurt vaak door een vennootschap. Doorgaans wordt dit va...

Fiscale aftrek kosten privaat vastgoed en andere kosten in vennootschap - quo vadis anno 2018 ? Read more

Fiscale optimalisatie van auteursrechten : ook voor u interessant?
28/05/2018

Op 23 april vieren meer dan 100 landen de Wereldboekendag. Die datum is niet willekeurig: het is de datum van het overl...

Read more

Lastest articles by Mr. Didier Jaecques

Corsan in moeilijkheden. Wat met mijn tax shelter?
16/09/2016

Veel ondernemingen hebben de afgelopen jaren geld geïnvesteerd in de audiovisuele sector via een “Tax Shelter&r...

Read more

Nieuwe fiscale regularisatieprocedure is er!
01/08/2016

Na de éénmalige bevrijdende aangifte in 2004, de regularisatieprocedure vanaf 2006 en de laatste regularisat...

Read more

Taks tweede verblijven (soms) onwettig!
12/09/2015

Heel veel gemeenten – en in het bijzonder de kustgemeenten – heffen al jarenlang een taks op tweede verblijven...

Read more

Taks op omzetting van effecten aan toonder is in strijd met EU-recht
21/10/2014

In het kader van de afschaffing van de effecten aan toonder, werd eind 2011 een taks op de omzetting van effecten aan toon...

Read more

Lastest articles by Mrs. Elke Maelfait

Administratieve boetes fiscaal aftrekbaar in het kader van de GDPR?
21/03/2018

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief van 30 mei 2017, zal de GDPR op 25 mei 2018 in werking treden. Eén van de ...

Read more

Corsan in moeilijkheden. Wat met mijn tax shelter?
16/09/2016

Veel ondernemingen hebben de afgelopen jaren geld geïnvesteerd in de audiovisuele sector via een “Tax Shelter&r...

Read more

Nieuwe fiscale regularisatieprocedure is er!
01/08/2016

Na de éénmalige bevrijdende aangifte in 2004, de regularisatieprocedure vanaf 2006 en de laatste regularisat...

Read more

LexGO Network