Aanpassen Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: openbaar onderzoek naar verplichte aanleg van infrastructuur voor snel internet in nieuwe en te renoveren gebouwen
28/11/2018

  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in lijn met artikel 8 van de Europese Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid;
  • Volgens het voorontwerp van besluit tot wijziging van de GSV zullen zowel alle nieuwe gebouwen, als grondig te renoveren gebouwen standaard moeten worden uitgerust met een voor hoge snelheid bestemde fysieke binnenhuisinfrastructuur;
  • Tot 4 december 2018 voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbaar onderzoek uit naar het voorontwerp van besluit tot wijziging van het GSV (zie de website van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed);
  • Opmerkingen en bezwaren over het voorontwerp moeten ofwel schriftelijk toekomen bij het college van burgemeester en schepenen van één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ofwel mondeling toekomen bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis;
  • Het besluit zal van toepassing zijn op aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en attesten die zijn ingediend na de inwerkingtreding van het besluit en waarvoor nog geen ontvangst van een volledig en ontvankelijk dossier bevestigd werd en eveneens op de handelingen en werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is wegens hun geringe omvang en waarvan de uitvoering is aangevat na de inwerkingtreding van het besluit;
  • Wij houden de stand van zaken met betrekking tot de wijziging van de verordening nauwlettend in het oog en houden u op de hoogte in geval van nieuwe ontwikkelingen.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Wouter Neven Mr. Wouter Neven
Partner
wouter.neven@lydian.be

Click here to see the ad(s)

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Het EPC uitgediept en uitgebreid
31/01/2019

Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die...

Read more

Opheffing beroepsbekwaamheden gereglementeerde beroepen in de bouw: een goede zaak?
18/12/2018

Op initiatief van Vlaams Minister Muyters is het besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het KB van 21 december ...

Read more

Brusselse brandveiligheid: actualisatie van de vrijstellingen
19/11/2018

Voor het bekomen van een stedenbouwkundige- of bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vereist het Brusse...

Read more

Verhuren van je appartement aan toeristen: niet altijd een evidentie!
16/11/2018

Een wijdverspreid gebruik in quasi alle grootsteden (Brussel, Parijs, Amsterdam, ...) is de verhuur van appartementen via ...

Read more

LexGO Network