Overheidsopdrachten: keuze van criteria inzake economische en financiële draagkracht, een grotere vrijheid?
13/11/2017

In zijn arrest van 13 juli 2017, in zaak C-76/16, Ingsteel en Metrostav, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigd dat de aanbestedende overheden een "tamelijk ruime vrijheid" hebben bij de keuze van de criteria inzake economische en financiële draagkracht.

Om de financiële en economische draagkracht van de inschijvers aan te tonen, vereiste de aanbestedende overheid, de reguleringsautoriteit voor overheidsopdrachten in Slowakije, van de inschrijver een bankattest waaruit bleek dat hem een lening van minstens 3 miljoen EUR werd toegekend, die geldig was tijdens de uitvoering van de opdracht.

Een inschrijver had een bankattest neergelegd dat informatie gaf over zijn financiële situatie en had vermeld dat een rekening-courantkrediet voor een bedrag van meer dan 5 miljoen EUR was geopend.

De inschrijver had tevens met een verklaring op eer bevestigd dat hij, ingeval zijn inschrijving zou worden gekozen, minstens 3 miljoen EUR op zijn rekening zou hebben staan tijdens de uitvoering van de opdracht.

De aanbestedende overheid had evenwel gemeend dat de inschrijver niet had voldaan aan de gestelde vereisten met betrekking tot de economische en financiële draagkracht, en had de inschrijver uitgesloten.

De vraag naar de geldigheid van de gestelde vereisten met betrekking tot de economische en financiële draagkracht werd voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Hof besliste dat een aanbestedende overheid een dergelijk criterium mocht stellen inzake de economische en financiële draagkracht.

Het Hof verduidelijkte daarnaast dat een aanbestedende overheid een grotere beweegruimte heeft in het kader van de keuze van de criteria inzake economische en financiële draagkracht dan bij de criteria inzake technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid:

“In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 47 van richtlijn 2004/18 de aanbestedende diensten een tamelijk ruime vrijheid laat, wat met name blijkt uit de woorden „in het algemeen” in deze bepaling. Zoals duidelijk blijkt uit de rechtspraak van het Hof, bepaalt artikel 47, lid 4, van deze richtlijn – anders dan artikel 48 ervan, dat voor de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid voorziet in een gesloten systeem met beperkte beoordelings- en controlemethoden voor aanbestedende diensten en dus beperkte mogelijkheden om eisen te stellen – uitdrukkelijk dat aanbestedende diensten kunnen kiezen welke bewijsstukken gegadigden of inschrijvers ter inzage moeten overleggen om hun economische en financiële draagkracht aan te tonen. Aangezien artikel 44, lid 2, van richtlijn 2004/18 een verwijzing naar artikel 47 bevat, geldt dezelfde keuzevrijheid voor de minimumeisen inzake economische en financiële draagkracht (zie in die zin arrest van 18 oktober 2012, Édukövízig en Hochtief Construction, C?218/11, EU:C:2012:643, punt 28).”

Echter is het Hof evenwel van oordeel dat indien het voor de inschrijver objectief onmogelijk is om de door de aanbestedende overheid gevraagde referenties over te leggen, de inschrijver zijn economische en financiële draagkracht dan met documenten mag aantonen die de aanbestedende overheid geschikt acht. Het is in voorkomend geval aan de nationale rechter om te oordelen of er daadwerkelijk zulke “objectieve onmogelijkheid” bestaat.

Gilles Bataille, Associate, gilles.bataille@cms-db.com

Virginie Dor, Partner, virginie.dor@cms-db.com

Related : CMS Belgium

[+ http://www.cms-db.com]


Click here to see the ad(s)
All articles Public procurement

Lastest articles Public procurement

Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen voor aanbestedende overheden.
20/08/2018

In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het bijhorende KB Plaatsing van 19 april 2017 zijn enkele kennisg...

Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen voor aanbestedende overheden. Read more

Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijk...
19/07/2018

 Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de...

Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging. Read more

Tip 3: Deelnemen aan overheidsopdrachten - vermijd de typische valkuilen
29/06/2018

Kernpunten -  Aanbestedende overheden zijn verplicht om substantieel onregelmatige offertes uit te sluiten. - &...

Read more

Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen bl...
23/04/2018

Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB&rdqu...

Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen blijven uit … Read more

LexGO Network