Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omgevingsvergunning
28/05/2021

  • De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 19 mei 2021;
  • Dit nieuwe decreet wil de realisatie van grote onroerende investeringsprojecten vergemakkelijken en versnellen; 
  • Een concurrent-projectontwikkelaar kan een andere projectontwikkelaar bij de realisatie van een project niet langer proberen te hinderen of  op te houden omwille van het algemeen belang of omwille van het belang van andere omwonenden. Hij zal immers moeten aantonen dat er sprake is van een benadeling van zijn persoonlijke belangen; 
  • Het decreet stelt daartoe volgende wijzigingen voor:
  • Degene die beroep instelt tegen de vergunning dient een persoonlijk en daadwerkelijk nadeel ingevolge de ingeroepen onwettigheid aan te tonen (zgn. relativiteitseis);
  • Degene die het beroep indient heeft een attentieplicht en kan dus niet kennelijk verzuimen om de ingeroepen onwettigheid aan te voeren op het nuttige ogenblik waarop het kon worden aangevoerd tijdens de bestuurlijke procedure. Dit geldt behoudens schendingen van regels die de openbare orde aanbelangen;
  • Tussenarresten zijn niet langer vereist voor het opstarten van een bemiddelingsprocedure zodat beroepen sneller kunnen worden afgehandeld; 
  • Een rechtsplegingsvergoeding kan worden toegekend aan de partij die in het gelijk gesteld wordt, zonder dat een uitspraak ten gronde vereist is. Hierdoor kan dergelijke vergoeding toegekend worden per afzonderlijke vordering en bijvoorbeeld dus reeds in de uitspraak over de schorsingsprocedure; en
  • De rolrechten moeten betaald  zijn uiterlijk bij indiening van het beroep (en niet langer binnen de 8 dagen na het ontvangen van een betalingsverzoek) teneinde te vermijden dat onnodige tijd verloren gaat ;
  • De Vlaamse regering zorgt voor de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed
03/06/2021

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwe...

Read more

Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is...
08/05/2021

Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kw...

Read more

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

LexGO Network