Het Grondwettelijk Hof sanctioneert de schending van inspraakmogelijkheden van burgers inzake natuurbehoud
04/10/2016

Op 28 april 2016, heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan (arrest nr. 57/2016) over de beroepen tot nietigverklaring van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.

Deze beroepen werden ingesteld door landbouwers en landbouwbedrijven die gebruiksbeperkingen van hun gronden vreesden omwille van redenen van natuurbehoud.

Voormeld decreet heeft namelijk betrekking op een netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura 2000) dat zijn oorsprong vindt in de Vogelrichtlijn (79/409/EEG – opgeheven door 2009/147/EG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG).

Het doel van het netwerk is het voortbestaan op lange termijn te verzekeren van de meest waardevolle soorten en habitats.

Ten einde dit doel te bereiken, hanteert het Vlaamse Gewest een instandhoudingsbeleid dat, onder meer, boogt op een Vlaams Natura 2000-programma, managementplannen en soortenbeschermingsprogramma’s.

De verzoekende partijen voeren aan dat het bestreden decreet niet in voorafgaande inspraak voorziet voor het publiek bij de totstandkoming van voormelde plannen en programma’s.

Het Hof beveelt de gedeeltelijke nietigverklaring van het decreet ten gevolge van deze lacune die zij strijdig acht met artikel 23 van de Grondwet en de in het Verdrag van Aarhus voorziene inspraakvereisten.

Related : Equal ( Mrs. Audrey Baeyens )

[+ http://equal-partners.eu/nl/nieuws/schending-inspraakmodgelijkheden-burgers-natuurbehoud]


Click here to see the ad(s)
All articles Constitutional law

Lastest articles Constitutional law

"Geblokstaarte” dieren: verbod deelname aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden niet on...
28/10/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over het verbod om met zogenaamde “g...

Read more

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde!
30/09/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5 ...

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde! Read more

Progress on the Unitary Patent
27/08/2015

On 10 July 2015, the Preparatory Committee (which handles all the subsidiary issues arising from the creation of the Unifi...

Read more

La 6ème réforme de l’Etat et la régionalisation de la fiscalité immobilière : impact sur l...
09/06/2015

Le bonus-logement est la réduction d'impôt dont bénéficient les personnes ayant contracté...

Read more

Lastest articles by Mrs. Audrey Baeyens

LexGO Network