Plaatst Grondwettelijk Hof (mega)projecten op de helling?
03/10/2013

Het Grondwettelijk Hof heeft in een heel recent arrest een artikel vernietigd over het zogenaamde integratiespoor, waarmee de Vlaamse Regering in 2008 de procedure voor grote projecten wenste te versoepelen. Volgens verschillende media zouden hierdoor tientallen grote investeringsprojecten op de helling komen te staan.

In het kader van administratieve vereenvoudiging voor grote projecten, heeft de Vlaamse Regering in 2008 beslist om de procedure voor het bekomen van de vergunningen te versoepelen.

Heel specifiek werd o.a. beslist dat de inspraakmogelijkheid voor burgers omtrent de milieu-effecten enkel elektronisch diende bekend gemaakt te worden. Een gebruikelijke publicatie via de krant was aldus niet langer vereist.

Het Grondwettelijk Hof fluit de Vlaamse Regering nu terug: een dergelijke versoepeling schendt het gelijkheidsbeginsel, vermits niet iedereen zich even goed kan informeren.

De Vlaamse Regering heeft reeds aangekondigd te zoeken naar een oplossing.

De tekst van het betrokken arrest is momenteel nog niet beschikbaar, maar wij wensen u hiervan toch op de hoogte te stellen gelet op de mogelijke aanzienlijke gevolgen voor het bekomen/de uitvoering van uw vergunningen.

Related : Marlex ( Mr. Gregory Vermaercke )

[+ http://www.marlex.be/nieuws.aspx?id=203]


Click here to see the ad(s)
All articles Constitutional law

Lastest articles Constitutional law

"Geblokstaarte” dieren: verbod deelname aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden niet on...
28/10/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over het verbod om met zogenaamde “g...

Read more

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde!
30/09/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5 ...

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde! Read more

Het Grondwettelijk Hof sanctioneert de schending van inspraakmogelijkheden van burgers inzake nat...
04/10/2016

Op 28 april 2016, heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan (arrest nr. 57/2016) over de beroepen tot nietigverklaring...

Read more

Progress on the Unitary Patent
27/08/2015

On 10 July 2015, the Preparatory Committee (which handles all the subsidiary issues arising from the creation of the Unifi...

Read more

Lastest articles by Mr. Gregory Vermaercke

Nieuw Vlaams onteigeningsdecreet: definitief in werking op 1 januari 2018
22/11/2017

Reeds in de eerdere Marlex nieuwsbrief kondigden wij aan dat het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet met rasse sc...

Read more

De Omgevingsvergunning: van start op 23 februari 2017…. of toch niet?
23/01/2017

De kogel is door de kerk: vandaag treedt de omgevingsvergunning in werking en dit op alle niveaus (Vlaanderen, provincies,...

Read more

'Uiterst hoogdringend' zonder 'gewoon hoogdringend': it doesn't always take two to tango!
17/11/2016

Het is intussen alom bekend dat het bekomen van een schorsing van de tenuitvoerlegging van een (stedenbouwkundige) vergunn...

Read more

Versoepeling van het Vrijstellings- en Meldingsbesluit (II) - inwerkingtreding
04/10/2016

In ons artikel van 31 augustus ll., informeerden wij u reeds over het recente besluit van de Vlaamse Regeri...

Read more

LexGO Network