Valt interne correspondentie met de juridische dienst onder de openbaarheid van bestuur?
15/07/2020

De vraag of de briefwisseling met een bedrijfsjurist, werkzaam binnen een overheidsdienst, al dan niet openbaar gemaakt moet worden maakte het voorwerp uit van een discussie voor de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur, dewelke werd beslecht op 5 december 2019.

Dit is het antwoord van de beroepsinstantie:

‘Conform artikel 6, §2, 2° van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wijst een federale of niet-federale administratieve overheid de vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument, die met toepassing van deze wet is gedaan, af wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet aan een bij wet ingestelde geheimhoudingsverplichting.

De beroepsinstantie stelt nu vast dat er eveneens een wettelijke geheimhoudingsverplichting is voorzien voor adviezen die worden verstrekt door bedrijfsjuristen. In artikel 5 van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen, is het volgende gestipuleerd: De door de bedrijfsjurist verstrekte adviezen, ten gunste van zijn werkgever en in het kader van zijn functie van juridisch raadsman, zijn confidentieel.

De beroepsinstantie moet dus concluderen dat er inderdaad ook een wettelijke geheimhoudingsplicht werd ingeschreven in de wetgeving rond het Instituut voor bedrijfsjuristen. Op grond daarvan zijn de door een bedrijfsjurist verleende adviezen strikt confidentieel.’

Opgemerkt wordt dat de betrokken bedrijfsjurist  lid is van het Instituut van Bedrijfsjuristen.

Referentie: beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling Openbaarheid van Bestuur, 5 december 2019, nr. OVB/2019/265.


Auteur: Dirk Van Heuven, Advocaat-Vennoot

Related : Publius


Click here to see the ad(s)
All articles Civil servants law

Lastest articles Civil servants law

More Brexit Consequences: the Situation of British EU Officials Having Acquired Belgian Nationality
02/06/2021

The withdrawal of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU) has had – and will still have – numerou...

Read more

Sélection non suffisamment motivée : quelle indemnisation pour le candidat évincé par l'autor...
24/04/2020

Le Conseil d’Etat octroie à la candidate évincée une indemnité réparatrice de 2.0...

Sélection non suffisamment motivée : quelle indemnisation pour le candidat évincé par l'autorité publique? Read more

Arbeidsrelaties in het gesubsidieerd onderwijs en de Arbeidsovereenkomstenwet - Cassatie verduide...
17/04/2020

In het arrest van 1 april 2019 verduidelijkt het Hof van Cassatie dat de arbeidsovereenkomst van de personeelsleden van he...

Arbeidsrelaties in het gesubsidieerd onderwijs en de Arbeidsovereenkomstenwet - Cassatie verduidelijkt Read more

Flemish Decree introduces temporary work for Flemish public services
11/06/2018

Although many Flemish authorities regularly rely on temporary workers, a decree of 27 April 2018 (published on 16 May 2018...

Read more

LexGO Network