Arbeidsrelaties in het gesubsidieerd onderwijs en de Arbeidsovereenkomstenwet - Cassatie verduidelijkt
17/04/2020

(Samenvattende weergave van het arrest van 1 april 2019 van het Hof van Cassatie)  

De arbeidsovereenkomst van de personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs aangesteld of benoemd op de wijze bepaald in het Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs wordt niet geregeld door de Arbeidsovereenkomstenwet.  

Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (citeeropschrift: decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs) bepaalt de rechtspositieregeling van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs.  

Het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs staat bol van bewoordingen als ‘tijdelijke aanstelling’ en ‘vaste benoeming’. Derhalve is het enigszins eigenaardig dat, ondanks de doorheen het decreet gehanteerde terminologie, de personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs wel degelijk op basis van een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld.

Deze tegenstrijdigheid is niet enkel het voorwerp geweest van talloze discussies, maar liet bovendien veel rechtsonzekerheid bestaan over de juridische aard van de arbeidsrelaties in het gesubsidieerd onderwijs. Zo dienden feitenrechters zich vaak uit te spreken in hoeverre de Arbeidsovereenkomstenwet wel dan niet van toepassing was op de arbeidsrelatie in het gesubsidieerd onderwijs tussen een inrichtende macht en het door haar (middels arbeidsovereenkomst) tewerkgesteld personeel.   

Het Hof van Cassatie bracht met haar arrest van 1 april 2019 de nodige opheldering. Het Hof stelde dat, hoewel de personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs die door de inrichtende macht aangesteld of benoemd zijn op de wijze bepaald in dat decreet, deze zijn aangesteld of benoemd bij middel van een arbeidsovereenkomst, doch dat deze arbeidsovereenkomst niet wordt beheerst door de Arbeidsovereenkomstenwet.  Hierbij wordt door het Hof in zeer algemene bewoordingen verwezen naar artikel 1, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet dat bepaalt dat de wet van toepassing is op de door het Rijk (lees: de gemeenschappen) gesubsidieerde inrichtingen van het vrije onderwijs op voorwaarde dat hun toestand “niet statutair geregeld is”.

Aldus vindt artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet geen toepassing op de arbeidsrelatie tussen de inrichtende macht en haar middels arbeidsovereenkomst tewerkgesteld personeel.  

Het Hof stelt wel dat - overeenkomstig artikel 1184, lid 1, Burgerlijk Wetboek - er in alle wederkerige contracten steeds een ontbindende voorwaarde stilzwijgend is inbegrepen, voor het geval één van de partijen zijn verbintenissen niet nakomt. Krachtens het tweede lid van voormeld artikel is het contract in dit geval niet van rechtswege ontbonden, doch heeft de partij jegens wie de verbintenis niet wordt nagekomen de keuze om, ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.

De rechter kan de vordering tot ontbinding van de overeenkomst ten laste van een partij slechts inwilligen wanneer hij vaststelt dat de contractuele wanprestaties die worden verweten voldoende ernstig zijn om de ontbinding uit te spreken. 

In dit verband oordeelt het Hof van Cassatie dat de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst op vordering van een personeelslid wegens een door de inrichtende macht begane ernstige contractuele tekortkoming, kan worden beschouwd als een door de inrichtende macht gegeven onrechtmatig ontslag. Een onrechtmatig ontslag doet in hoofde van het personeelslid het recht ontstaan op doorbetaling van de wedde.

Bron: Cass. (3e k.) AR S.15.0096.N, 1 april 2019

                                                                      _______________

Auteur: Charlotte Mestdagh (in samenwerking met Gitte Laenen).

Related : GD&A Advocaten


Click here to see the ad(s)
All articles Civil servants law

Lastest articles Civil servants law

Sélection non suffisamment motivée : quelle indemnisation pour le candidat évincé par l'autor...
24/04/2020

Le Conseil d’Etat octroie à la candidate évincée une indemnité réparatrice de 2.0...

Sélection non suffisamment motivée : quelle indemnisation pour le candidat évincé par l'autorité publique? Read more

Flemish Decree introduces temporary work for Flemish public services
11/06/2018

Although many Flemish authorities regularly rely on temporary workers, a decree of 27 April 2018 (published on 16 May 2018...

Read more

Licenciement des agents contractuels : stupeur et tremblements suite à l’arrêt récent de la ...
06/11/2015

Depuis plusieurs années, deux questions taraudent les employeurs publics : doivent-ils entendre un agent ...

Read more

Réforme du financement des pensions des fonctionnaires nommés au niveau local
28/11/2011

La plupart des administrations provinciales et locales (ex.: les provinces, les communes, les intercommunales, les CPAS) f...

Read more

LexGO Network