Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Regulation 261/2004 on air passenger rights: the need for reform

Regulation 261/2004 on air passenger rights: the need for reform
20/02/2020

The European Commission has published a Study on the current level of protection of air passenger rights in the EU. This Study consists of an in-depth analysis of the main evolutions in air passenger rights since the 2013 EU Commission proposal for the revision of Regulation 261/2004. The findings of the Study reflect the progression of the air travel market and the necessity to clarify the present air passenger rights law, Regulation 261/2004. 

>Read more
Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.

Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.
20/02/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van arbitrage- en bemiddelingsdiensten evenals juridische diensten die worden verleend in het kader van een dreigend dan wel gematerialiseerd juridisch conflict niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en de artikelen 49 en 56 van het VWEU.

 

>Read more
La liberté d’expression du travailleur, droit absolu ou passible de restrictions ?

La liberté d’expression du travailleur, droit absolu ou passible de restrictions ?
20/02/2020

Dans son arrêt du 5 novembre 2019, la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée sur la liberté d’expression d’un travailleur au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et a conclu à une violation de ce droit fondamental.

>Read more
Een nuttige verduidelijking inzake het loon van personeel met een “leidinggevende of vertrouwensfunctie

Een nuttige verduidelijking inzake het loon van personeel met een “leidinggevende of vertrouwensfunctie"
19/02/2020

Een werknemer met een leidinggevende of vertrouwensfunctie kan, in bepaalde gevallen, recht hebben op loon voor de uren die hij bovenop de normale uren heeft gewerkt. Het Arbeidshof van Luik herhaalt in dit arrest de toepassingsvoorwaarden van dit principe.

 

>Read more
Rechtspraak voor u gelezen : wat met onrechtmatig verkregen bewijs ?

Rechtspraak voor u gelezen : wat met onrechtmatig verkregen bewijs ?
18/02/2020

Overeenkomstig de Antigoon-rechtspraak kan onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter in aanmerking worden genomen voor zover hiermee een gedraging wordt gesanctioneerd die een strafrechtelijke inbreuk vormt. En wat dan in burgerlijke zaken?

>Read more
Ceci n’est pas une société? Cassatie fluit de fiscus terug bij toepassing attractiebeginsel op royalty’s met miskenning rechtspersoonlijkheid managementvennootschap.

Ceci n’est pas une société? Cassatie fluit de fiscus terug bij toepassing attractiebeginsel op royalty’s met miskenning rechtspersoonlijkheid managementvennootschap.
18/02/2020

In de praktijk komt het regelmatig voor dat natuurlijke personen een door hen ontwikkeld intellectueel eigendomsrecht in licentie geven aan een vennootschap die dit exploiteert tegen betaling van royalty’s. Indien de natuurlijke persoon in dit kader eveneens nog in bepaalde mate actief blijft, tracht de fiscus soms de royalty’s te belasten als beroepsinkomsten in plaats van roerende inkomsten. In het algemeen kan de fiscus immers steeds de royalty’s als beroepsinkomsten aanmerken wanneer het intellectueel eigendomsrecht wordt gebruikt in kader van de uitoefening van een beroepswerkzaamheid door de natuurlijke persoon (artikel 37, eerste lid WIB).

>Read more
Belgian DPA publishes new detailed guidelines on direct marketing

Belgian DPA publishes new detailed guidelines on direct marketing
17/02/2020

The Belgian Data Protection Authority (DPA) has just published its new Recommendation for the processing of personal data for direct-marketing purposes. Available in French and Dutch, this 78-page document is a practical guide for organisations and marketeers engaged in digital and paper-based direct marketing, and includes useful examples and dos and don’ts.

>Read more
Mrs. Ann Taghon

Hof van Cassatie verduidelijkt ontslagbescherming gepeste werknemer
17/02/2020

Een werknemer die meent dat hij gepest wordt op het werk, kan op basis van de Welzijnswet Werknemers een aantal stappen ondernemen. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld een verzoek tot formele psychosociale interventie indienen op het vlak van de onderneming of een klacht indienen bij de sociale inspectie. 

>Read more
Met doornen en distelen bezaaid: de gevaren van niet-opengestelde buurtwegen. Een kompas door het moeras voor lokale besturen.

Met doornen en distelen bezaaid: de gevaren van niet-opengestelde buurtwegen. Een kompas door het moeras voor lokale besturen.
17/02/2020

Verloren gewaande of vergeten buurtwegen hebben al menig bouwproject doen ontsporen. Recent kregen de buurtwegen aandacht in de media omdat een lokaal bestuur 1,65 miljoen euro dient te betalen aan een particulier voor buurtwegen die niet waren opengesteld. Hoe vermijdt uw bestuur megaboetes voor buurt- en voetwegen die niet zijn opengesteld?

>Read more
Het WVV: de fiscale impact

Het WVV: de fiscale impact
17/02/2020

De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op het Belgisch vennootschapsrecht. De fiscale wetgeving verwees in heel wat bepalingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen. Teneinde mogelijke discrepanties te vermijden, diende het Wetboek Inkomstenbelastingen bijgevolg aangepast te worden aan het WVV. Een coherente werking tussen het fiscaal recht en het vennootschapsrecht is immers essentieel om een gezond ondernemingsklimaat te ondersteunen. Jammer genoeg zijn niet alle discrepanties weggewerkt.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network