Wetsontwerp IORP-II: Belang voor IBP’s
04/12/2018

Afgelopen vrijdag werd het wetsontwerp tot omzetting van de IORP-II richtlijn (richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingediend in de Kamer.

Dit wetsontwerp voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen aan de WIBP, zijnde de wet betreffende het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBP’s). Naast een aantal nieuwe bepalingen inzake de grensoverschrijdende overdracht van aanvullende pensioenrechten, hebben de voornaamste aanpassingen betrekking op de governance en de informatieverplichtingen van IBP’s.

Governance

Een aantal verplichtingen worden expliciet ingeschreven in de WIBP zelf, daar waar zij voorheen enkel waren geconcretiseerd in de circulaire en bijhorende nota van de FSMA inzake de 11 principes inzake deugdelijk bestuur. Bepaalde nieuwigheden in de wet zullen dus in de praktijk geen verandering voor de IBP’s met zich meebrengen.

Hieronder geven we een overzicht van de meest markante wijzigingen inzake governance.

  1. Opstellen van driejaarlijkse beleidsverklaringen m.b.t. risicobeheer, interne audit, actuariële activiteiten (indien relevant), uitbesteding en beloningsbeleid:
  2. Organiseren van de vier sleutelfuncties (interne audit, actuariële functie, compliancefunctie en de risicobeheerfunctie). Enkel de risicobeheerfunctie is een echt nieuwe functie.
  3. Opstellen van een beloningsbeleid dat van toepassing is op alle leden van de operationele organen, de sleutelfuncties, de personen waarvan hun beroepswerkzaamheid wezenlijke gevolgen heeft voor het risicoprofiel van de IBP en de externe dienstverleners.
  4. Het opstellen van een (minstens) driejaarlijkse eigen-risico beoordeling.
  5. Voorafgaande Fit & Proper beoordeling door de FSMA van de leden van de operationele organen en de sleutelfuncties.

Informatieverplichtingen

Daarnaast wordt er een uitgebreid aantal bepalingen inzake informatieverplichtingen ingeschreven in de WIBP.

Belgische IBP’s zullen dus dezelfde informatieverplichtingen moeten vervullen t.a.v. personen die onder Belgische sociale wetgeving vallen als t.a.v. personen die onder een buitenlandse sociale wetgeving vallen.

Naast deze informatieverplichtingen zullen de Belgische IBP’s uiteraard ook nog steeds rekening moeten houden met de informatieverplichtingen in andere sociale wetgeving (bijv. de WAP).

Een apart wetgevend initiatief zal genomen worden om het level playing field te garanderen tussen IBP’s en verzekeraars die pensioenregelingen beheren.

To-do’s

Uiterlijk 31 december 2019 moet de risicobeheerfunctie ingericht worden. Uiterlijk 31 december 2020 moet de IBP de andere nieuwigheden van de wet hebben geïmplementeerd.

Specifiek m.b.t. de governance verplichtingen zullen IBP’s een aantal nieuwe functies en beleidsnota’s moeten integreren in hun beleid. In dit verband zal het o.a. noodzakelijk zijn om aan de hand van een specifieke to-do lijst een globale oefening te maken en alle governance documenten na te kijken.

Related : Lydian

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Supplementary pensions

Lastest articles Supplementary pensions

Een nieuw aanvullend pensioenvehikel voor werknemers
26/11/2018

De Kamer heeft in plenaire zitting een wetsontwerp goedgekeurd dat in een nieuwe vorm van aanvullend pensioen voor werknem...

 Een nieuw aanvullend pensioenvehikel voor werknemers Read more

Extension of supplementary pension rights to all employees
26/07/2018

Today, the introduction and financing of an occupational pension scheme is a decision taken by the employer, at company le...

Extension of supplementary pension rights to all employees Read more

Tip 5: Voor bedienden wel, voor arbeiders niet? Het discriminatieverbod in aanvullende pensioenen
09/07/2018

TIP 5 Kernpunten -  Vanaf 2025 mag uw pensioenplan geen onderscheid meer maken op basis van de categorie arbeid...

Read more

Belgian Workplace Pensions Act (“WAP”) changed on two important points
04/07/2018

Belgian Parliament has voted an act which will amend the Workplace Pensions Act (“WAP” in Dutch) on two import...

Read more

LexGO Network