It’s That Time of the Year Again…
10/11/2017

Ontwerp van programmawet, Kamer,  DOC 54 2746/1

Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik.

Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren:

 • Wijninckx-bijdrage: de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen verhoogt van 1,5 % naar 3 %,
   
 • flexi-jobs (zie www.sociaalcompendium.be): het toepassingsgebied wordt uitgebreid:
  • naar andere sectoren dan de horeca (namelijk naar de sectoren handel en kappersbedrijf/schoonheidszorgen),
  • wat de in aanmerking komende personen betreft: niet enkel personen die al een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5 bij een andere werkgever, maar ook gepensioneerden zullen in aanmerking komen,
    
 • winstpremie: een (ver)nieuw(d)e sociaal en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor ondernemingen om een deel van de winst toe te kennen aan de werknemers,
   
 • e-commerce: een versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties en de instelling van een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid,
   
 • activeringsbijdrage: de invoering van een door de werkgever verschuldigde activeringsbijdrage in het geval dat “oude” werknemers volledig vrijgesteld worden van prestaties,
   
 • responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid: de instelling van een responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen die een inkomensgarantie-uitkering ontvangen en die voor die deeltijdse werknemers de verplichtingen op het vlak van het aanbieden of bezorgen van bijkomende uren niet naleven,
   
 • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: de ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag met sluiting van onderneming kunnen niet langer van die regeling gebruik maken.


De inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen wordt bepaald op 1 januari 2018. De responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid zal van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Een bespreking van de nieuwigheden krijgt u zodra de programmawet is goedgekeurd.

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Nieuw statuut voor verenigingswerkers eindelijk van kracht !
20/07/2018

Voor de uitoefening van bepaalde limitatief opgesomde activiteiten kan een verenigingswerker voortaan tot 500 euro/maand e...

Nieuw statuut voor verenigingswerkers eindelijk van kracht ! Read more

Summer is here - principles of student work
11/07/2018

The summer holidays have started and both students and employers might still be looking for either a summer job or a stude...

Read more

Jaarlijkse vakantie: gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van gedeelteli...
26/06/2018

De gelijkstellingsregels in de materie jaarlijkse vakantie werden aangepast. Voortaan zijn de halve dagen arbeidsongeschik...

Jaarlijkse vakantie: gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van gedeeltelijke werkhervatting Read more

Het gebruik van sociale media verbieden of beperken met het arbeidsreglement?
18/06/2018

Sociale netwerken zijn onvermijdelijke communicatietools geworden voor professionals en particulieren. De intrede van deze...

Het gebruik van sociale media verbieden of beperken met het arbeidsreglement? Read more

Lastest articles by Mrs. Ann Taghon

Gecombineerde vergunning verblijf-werk voor niet-Europeanen op komst
15/06/2018

De Europese ‘single permit’ richtlijn 2009/52 verplicht de lidstaten om met een enkele aanvraagproce...

Read more

Het ABC van de mobiliteitsvergoeding
11/05/2018

De wet die de mobiliteitsvergoeding regelt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2018. De wet ...

Read more

Wet ter versterking van de economische groei zet in op de preventie van burn-out
13/04/2018

Het aantal bedienden dat lijdt aan een verhoogd risico op burn-out, is tussen 2014 en 2017 met ruim de helft gestegen: van...

Read more

27 april en 2 mei 2018: data om te onthouden wat de opzeggingstermijn betreft
06/04/2018

Eind vorige week werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de...

Read more

LexGO Network