Waals gewest: de uitvoeringsmaatregelen van het nieuwe PFI zijn verschenen.
24/06/2019

In ons artikel van 30/04/2019  gaven we u een overzicht van de wijzigingen die aan het PFI (plan formation insertion) in het Waalse gewest werden aangebracht. De nieuwe regeling is op 1 mei 2019 in werking getreden maar men wachtte nog op de uitvoeringsmodaliteiten. Deze maatregelen werden op 6 juni 2019[1] gepubliceerd. We kunnen de meegedeelde informatie dan ook vervolledigen.

1. Toepassingsgebied van de nieuwe regeling

1.1. Werkgever

De nieuwe overeenkomst voor een instapopleiding (contrat de formation-insertion, hierna CFI genoemd) is toegankelijk voor werkgevers van de privésector die in het Franstalige Waalse gewest gevestigd zijn. De overeenkomst is ook gedeeltelijk toegankelijk voor de uitzendsector en de openbare sector.

Uitzendsector

Ook een uitzendkantoor kan stagiairs aanwerven om hen in het kader van een CFI bij een          werkgever-gebruiker op te leiden. In dat geval moeten de stagiairs aan specifieke profielen beantwoorden (minstens één jaar niet-werkende zijn en jonger dan 25 jaar of minstens 50 jaar zijn).   Van zijn kant wordt de werkgever-gebruiker als referentie in het opleidingsplan opgenomen.

Openbare sector

Werkgevers van de openbare sector in het Waalse gewest kunnen gebruik maken van het PFI. Voor sommigen onder hen is de inwerkingtreding echter uitgesteld tot 1 april 2022.

1.2. Stagiair

Een CFI kan worden afgesloten met elke niet-werkende werkzoekende die als zodanig is ingeschreven bij FOREm.

Vóór de ondertekening van de CFI mag de stagiair niet bij een andere werkgever tewerkgesteld geweest zijn met een arbeidsovereenkomst, tenzij de totale duur van de verrichte prestaties (met inbegrip van een uitzendovereenkomst) niet meer bedraagt dan 20 dagen over de 3 voorafgaande maanden.

Wanneer de CFI wordt gesloten met een uitzendkantoor mag de stagiair in de loop van de 3 voorafgaande maanden hoogstens 20 werkdagen een uitzendopdracht hebben verricht voor de werkgever-gebruiker in de functie waarvoor de CFI met het uitzendkantoor wordt gesloten.

 2. Overeenkomst voor een instapopleiding (CFI)

De prestaties van de overeenkomst voor een instapopleiding kunnen niet beginnen vóór de ondertekening ervan door de drie partijen. Een model van de CFI werd bij ministerieel besluit vastgelegd[2].

De duur van de CFI bedraagt in principe 4 tot 26 weken. Wanneer de stagiair moeilijkheden met de inschakeling ondervindt, kan de CFI een langere duur hebben dan 26 weken, zonder 52 weken te overschrijden.

Als het een CFI gesloten met een uitzendkantoor betreft, bedraagt de duur ervan minstens 4 en hoogstens 13 weken.

3. Vergoeding van de stagiair ten laste van FOREm

Tijdens de uitvoering van de CFI wordt de stagiair betaald door FOREm.

FOREm betaalt aan de stagiair een forfaitaire premie berekend op basis van het GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen vastgesteld door de Nationale Arbeidsraad). Er zijn vier categorieën van vergoedingen bepaald op basis van de sociale uitkeringen die de stagiair al zou ontvangen:

Categorie

Bedrag van de eventuele dagvergoedingen ontvangen door de stagiair

% van het GGMMI

(1593,81 EUR vanaf 01/09/2019)

Bedrag van de maandelijkse CFI-premie

1

Geen

80 %

1275,04 EUR

2

Minder dan 25,65 EUR

60%

956,28 EUR

3

Tussen 25,66EUR en 38,50 EUR

40%

637,52 EUR

4

Meer dan 38,50 EUR

20%

318,76 EUR

Het bedrag van de premie wordt berekend in verhouding tot de arbeidsduur en de prestaties die tijdens de afgelopen maand werden verricht.

De stagiair ontvangt ten laste van FOREm ook:

  • een vergoeding voor verplaatsingskosten voor zover de afstand tussen zijn woonplaats en de onderneming minstens 5 km bedraagt;
  • een vergoeding voor de kosten van kinderopvang als hij kinderen ten laste heeft.

4. Kosten voor de werkgever: maandelijks forfait

Ondernemingen die een stagiair met CFI tewerkstellen, zijn FOREm een maandelijks forfait verschuldigd dat gebonden is aan het barema van de toekomstige functie van de stagiair. Het maandelijks gefactureerde forfait wordt pro rata berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk en de prestaties van de stagiair.

Forfait

Bedrag van het toekomstige loon

Bedrag van het forfait gefactureerd aan de werkgever

1

Minder dan 1700 EUR

650 EUR

2

Van 1700 EUR tot en met 2 000 EUR

850 EUR

3

Van 2000 EUR tot en met 2300 EUR

1050 EUR

4

Van 2300 EUR tot en met 2600 EUR

1250 EUR

5

Meer dan 2600 EUR

1450 EUR

 

 

Deze bedragen worden geïndexeerd volgens het indexeringsmechanisme van het GGMMI.

5. Verplichting tot indienstneming na afloop van de CFI

Zoals voor het vroegere PFI verbindt de werkgever die een nieuwe CFI afsluit, zich ertoe de stagiair na afloop van de CFI in het aangeleerde beroep in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst voor een duur die minstens gelijk is aan de duur van de CFI.

De nieuwe CFI-regeling heeft echter een afwijking van deze verplichting ingevoerd: de werkgever kan zijn aanwervingsplicht overdragen aan een andere werkgever. Hiertoe ondertekent hij een vierpartijenovereenkomst met de stagiair, FOREm en de werkgever aan wie hij zijn verplichting overdraagt.

6. Evaluatie van de opleiding

De werkgever evalueert de beroepsbekwaamheden die de stagiair aan het einde van de CFI heeft verworven ten opzichte van het opleidingsplan. Op basis van deze evaluatie bezorgt hij de stagiair een attest van beroepsbekwaamheden waarvan hij een afschrift naar FOREm stuurt.

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst voor een instapopleiding ziet FOREm toe op het vlotte verloop van de opleiding, in voorkomend geval, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de werkgever of van de stagiair.

Bovendien gaat FOREm - jaarlijks en steekproefsgewijs voor 20 % van de overeenkomsten voor een instapopleiding - over tot controle van de opleidingsplicht op basis van de attesten van beroepsbekwaamheden.

De uitvoeringsmaatregelen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2019 in werking getreden.

 

[1] Besluit van 25 april 2019 van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding, BS, 6 juni 2019.

[2] Ministerieel besluit van 25 april 2019 tot bepaling van de nadere uitvoeringsregels van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding, BS, 6 juni 2019.

 

Caroline Pagano - Legal consultant

 

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

De Europese Unie stelt minimale, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vast voor alle w...
17/10/2019

De Richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 vervangt de Richtlijn 91/533/EEG betreffende de verplichting van de werkgever om d...

De Europese Unie stelt minimale, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vast voor alle werknemers Read more

Sanctie wegens ontslagmotivering zonder aangetekend schrijven – overdreven formalisme?
16/10/2019

Indien een werknemer conform cao nr. 109 via aangetekend schrijven de concrete redenen van het ontslag vraagt, dient de we...

Sanctie wegens ontslagmotivering zonder aangetekend schrijven – overdreven formalisme? Read more

Een nieuw thematisch verlof: het "mantelzorgverlof"
14/10/2019

Vanaf 1 oktober 2019 wordt een nieuw thematisch verlof ingevoerd door de erkenning van het statuut van mantelzorgers. De m...

Een nieuw thematisch verlof: het Read more

Terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering: vermindering in Vlaa...
07/10/2019

Sinds 18 september 2019 is de terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering fors gedaald.

Terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering: vermindering in Vlaanderen Read more

LexGO Network