Ontslagvergoedingen bij loopbaanvermindering wegens zorg voor kind: toch soms op voltijds loon berekenen
05/09/2020

Net vóór de gerechtelijke vakantie gooide het Hof van Cassatie met een arrest van 22 juni nog een bommetje in een problematiek die al eerder herhaaldelijk aan bod kwam in SoCompact: vormt het loon voor volledige prestaties dan wel het verminderd loon de basis voor de berekening van de ontslagvergoedingen wanneer een werknemer op het ogenblik van het ontslag wegens verminderde prestaties geen voltijds loon meer ontvangt? De vraag rijst met betrekking tot de opzeggingsvergoeding, maar ook voor de vergoeding die verschuldigd is bij miskenning van een ontslagverbod. 

Het antwoord luidt: naargelang van de reden van de vermindering van de prestaties worden ontslagvergoedingen berekend op voltijds dan wel op deeltijds loon. In een vorige aflevering vindt u een overzicht: SoCompact 45-2019

Daaruit blijkt dat vooral het Grondwettelijk Hof zich daarover al bij herhaling heeft uitgesproken. Maar het Grondwettelijk Hof kan enkel oordelen of de wettelijke bepalingen die daarover handelen, al dan niet strijdig zijn met de Grondwet. Het komt het Hof van Cassatie toe ze te interpreteren en ze te toetsen aan hogere normen, zoals die van het Europees recht.

In het hieronder nader aangewezen arrest oordeelt het Hof van Cassatie dat de ontslagvergoedingen berekenen op basis van het loon dat overeenstemt met de verminderde prestaties, in strijd kan zijn met het discriminatieverbod op grond van geslacht wanneer een aanzienlijk hoger aantal vrouwen dan mannen kiest voor een vermindering om te zorgen voor een kind van hoogstens acht jaar (de statistieken gepubliceerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een van de eisende partijen in de zaak, tonen aan dat de werknemers die van dat systeem gebruik maken, voor 94,77 procent vrouwen zijn, voor 5,3 procent mannen). Dat is volgens het Hof het geval als het verschil in behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers niet verantwoord wordt door objectieve elementen die vreemd zijn aan iedere discriminatie op grond van geslacht. Zijn die er niet, dan is sprake van indirecte discriminatie (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 2374).  

Het Hof van Cassatie komt tot die conclusie op basis van artikel 157 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het beginsel vooropzet van gelijk loon voor gelijkwaardig werk voor mannen en vrouwen. Volgens het Europees recht zijn opzeggings- en beschermingsvergoedingen inderdaad loon.  

Het Hof onderstreept dat telkens in concreto moet worden onderzocht of er objectieve elementen vreemd aan elke geslachtsdiscriminatie zijn, die het onderscheid tussen mannen en vrouwen verantwoorden. Zijn die er niet, dan moeten ontslagvergoedingen worden berekend op het loon voor volledige prestaties.  

Over de vraag wat dergelijke objectieve elementen zouden kunnen zijn, spreekt het Hof van Cassatie zich niet uit. Dat het de eigen keuze is van de betrokkenen, een motief vermeld in het arrest van het arbeidshof Bergen dat vernietigd werd, lijkt alvast niet in aanmerking te komen. 

Related : BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
[email protected]

All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Coronapremie is er!
29/07/2021

Vandaag zijn in het Belgisch Staatsblad de regels rond de coronapremie verschenen. 

Read more

Belgium extends and enhances paid bereavement leave
28/07/2021

On 15 July 2021, Belgium published the law of 27 June 2021 "extending bereavement leave in the event of the death of ...

Belgium extends and enhances paid bereavement leave Read more

New headscarf ruling from the European Court of Justice
27/07/2021

On 15 July 2021, the European Court of Justice ruled in two German cases that a neutral dress code in the workplace does n...

New headscarf ruling from the European Court of Justice Read more

Returning to the workplace – Part 3: Off to town for a home office? (Belgium)
26/07/2021

I will start this third part of our Working from Home series with a confession: I worked the first couple of weeks of lock...

Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Werken in meer dan Ă©Ă©n EU-lidstaat
28/05/2021

Wanneer iemand werkt in verschillende landen, denkt men al snel aan detachering. Maar dat is niet altijd het geval. Als ee...

Read more

Kunt gij niet een uur met mij waken? Wachttijd is arbeidstijd of rusttijd
30/04/2021

De uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten bestaat soms voor een groot deel uit wachten, bv. voor advocaten die hun b...

Read more

Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank
17/01/2020

Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleid...

Read more

Ontslagcriteria en werknemers met een handicap
30/09/2019

Dat het in de regel niet decent is een werknemer te ontslaan omwille van een handicap, is al langer een verworvenheid in o...

Read more

LexGO Network