Coronavirus: telewerken vanuit het buitenland?
04/02/2021

Sinds het begin van de gezondheidscrisis is telewerk onvermijdelijk geworden. Hoe zit het met telewerken vanuit het buitenland? We geven hierna de stand van zaken.

De COVID-19-pandemie heeft een grote impact op het bedrijfsleven en de samenleving. De overheid heeft verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sinds het begin van de gezondheidscrisis is telewerk onvermijdelijk geworden. Daardoor werden het arbeidspatroon en de werkplaats van heel wat werknemers en zelfstandigen gewijzigd.

Dit heeft er bovendien toe geleid dat sommige werknemers uit vrije wil of uit noodzaak telewerken vanuit  het buitenland.

We beantwoorden hierna de meest gestelde vragen inzake telewerk in het buitenland.

1. Bent u verplicht de aanvraag van uw werknemer te aanvaarden?

De arbeidsplaats is een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst en mag dan ook niet eenzijdig worden gewijzigd. Met andere woorden: als uw werknemer wenst te telewerken vanuit het buitenland,  dan is uw akkoord vereist. Zelfs als de telewerker zich per definitie niet in de lokalen van de onderneming bevindt, mag u redelijkerwijs van hem verwachten dat hij zich in zijn gebruikelijke verblijfplaats bevindt.  

2. Welke wetgeving is van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

In principe kiezen de partijen vrij het recht dat op hun arbeidsrelatie van toepassing is. Zo kunnen ze beslissen dat de arbeidsovereenkomst die hen bindt, door het Belgische recht wordt geregeld. Het feit in het buitenland te telewerken, houdt niet noodzakelijk een wijziging op het vlak van de toepasselijke wetgeving in.

In geval van geschil en als het telewerk blijft aanhouden, kan de rechter van het land waar het telewerk wordt verricht, van oordeel zijn dat de dwingende bepalingen van de wetgeving van dat land van toepassing zijn. Het betreft bepalingen waarvan de partijen contractueel niet kunnen afwijken. Ze hebben in het bijzonder betrekking op de regels inzake arbeidsduur, feestdagen, minimumloon, ... Dit is dus niet onbelangrijk!

3. In welk land moet de belasting worden betaald?

Inzake fiscaliteit geldt het principe dat de belasting (betaald in de vorm van bedrijfsvoorheffing) verschuldigd is in het land waar de arbeidsprestaties worden verricht. De bedrijfsvoorheffing blijft echter verschuldigd in het normale land van tewerkstelling als de buitenlandse prestaties op tijdelijke en occasionele basis (namelijk minder dan 183 dagen per jaar) worden verricht en op voorwaarde dat het loon wordt betaald door de werkgever die in dat land gevestigd is. Als beide voorwaarden vervuld zijn, blijft uw werknemer belastbaar in België.

Rekening houden met de gezondheidscrisis heeft België verschillende specifieke akkoorden gesloten om deze principes te versoepelen voor grensarbeiders:

met Duitsland;
met Nederland;
met Frankrijk;
met Luxemburg.

In de context van de COVID-19-crisis kan dus worden getelewerkt zonder te vrezen voor wijziging van het fiscale stelsel van deze werknemers.

4. In welk land moeten de sociale bijdragen worden betaald?

Inzake sociale zekerheid geldt het principe dat de sociale bijdragen verschuldigd zijn in het land waar de arbeidsprestaties worden verricht.

De Belgische regering heeft beslist dat periodes van telewerk verricht door grensarbeiders op Belgisch grondgebied als gevolg van het coronavirus bij wijze van uitzondering niet in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en dus geen enkele invloed hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid. Deze tolerantie is van toepassing tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel “Telewerk ingevolge het coronavirus in het kader van een internationale tewerkstelling: invloed op het toepasselijk RSZ-stelsel?"

5. Moet u extra formaliteiten vervullen?

Binnen de Europese Unie moet in principe geen bijzondere formaliteit worden vervuld. Dit kan evenwel afhankelijk zijn van het betrokken land. Tal van lidstaten leggen voorafgaande verklaringen op. Voor telewerk buiten de Europese Unie kan daarentegen een arbeidsvergunning vereist zijn.

Let er dus op dat u zich goed informeert alvorens telewerk in het buitenland toe te staan.

6. Wat in geval van arbeidsongeval?

Telewerkers zijn gedekt in geval van arbeidsongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als het ongeval zich voordoet op de plaatsen en tijdens de periode van de dag die schriftelijk werden overeengekomen voor de uitvoering van het werk.  Als deze schriftelijke vermeldingen ontbreken, dan wordt de telewerker geacht te werken in zijn woonplaats of op zijn normale arbeidsplaats(en) en tijdens de normale werkuren in de onderneming.

Het is dan ook van fundamenteel belang om een bijlage bij de arbeidsovereenkomst overeen te komen waarin de plaats wordt bepaald waar het telewerk wordt uitgevoerd. Het is ook raadzaam contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om er zeker van te zijn dat de werknemer ook gedekt is in geval van een ongeval in het buitenland. 

7. Bijkomende formaliteiten?

Let erop een bijlage bij de arbeidsovereenkomst af te sluiten om de nadere regels inzake telewerk vast te leggen en te vermelden dat de arbeidsplaats niet als de normale arbeidsplaats van de werknemer kan worden beschouwd.

Van ISLAMI Lindiana - Legal advisor, op 26 januari 2021

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om een Covid Safe ticket te tonen?
15/10/2021

In België is het ondertussen wettelijk mogelijk om een Covid Safe ticket te verplichten als toegangs- of deelnamevoor...

Read more

Reconciling intra-group posting set-ups with the Belgian employee lending restrictions: a Brussel...
13/10/2021

When posting employees to Belgium, foreign employers as well as Belgian host companies must be aware of the employee lendi...

Read more

Als ik nog geen vijf minuten tijd heb...
08/10/2021

Is een rustpauze arbeidstijd? Natuurlijk niet, zullen de meesten als antwoord geven. Het juiste antwoord is (zoals zo...

Read more

Unilateral modification of an essential element of the employment contract
08/10/2021

Recent decision of the Supreme Court: no more balance of interests when assessing whether a unilateral modification of an ...

Unilateral modification of an essential element of the employment contract Read more

LexGO Network