“Nieuwe” coronamaatregelen omwille van de omikronvariant
28/01/2022

Dit artikel is gewijd aan de bespreking van een reeks nieuwe corona-steunmaatregelen.
 
Volledigheidshalve willen we u hier alvast ook de publicatie signaleren van een koninklijk besluit dat de op 1 januari 2022 in werking getreden regeling van het “Terug Naar Werk-traject” en de “Terug Naar Werk-coördinator” (hierna het TNW-traject en de TNW-coördinator) verder concretiseert. Met de invoering van het TNW-traject en de figuur van de TNW-coördinator wil de federale regering langdurig zieken helpen en ondersteunen bij hun toeleiding naar een job die aansluit bij hun mogelijkheden en noden. Voor een uitvoerige bespreking van het TNW-traject verwijzen we u naar de website van het RIZIV.

BRON: KB 19 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 21 januari 2022).


Nieuwe/gerecycleerde corona-steunmaatregelen op komst

Door de omikronvariant kampen heel wat werkgevers met een personeelstekort. Om de continuïteit van de dienstverlening en een vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren, zijn een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen op komst  die de toeleiding van extra werkkrachten naar de sectoren en de bedrijven die kampen met een groot absenteïsme, moeten ondersteunen.

 
Het gaat om een herneming van maatregelen die reeds van toepassing zijn geweest (soms enkel in een bepaalde sector zoals bv. de zorg en het onderwijs) tijdens eerdere golven van de pandemie (zie SoCompact 49-2020SoCompact 3-2021, en SoCompact 25-2021). De meeste van de hieronder vermelde maatregelen zouden voor alle sectoren gelden.

Let op! De hier vermelde maatregelen zijn vervat in een hieronder vermeld wetsontwerp en een wetsvoorstel die beiden zeer recent in de Kamer werden ingediend. De teksten moeten nog worden goedgekeurd en worden pas van kracht na de publicatie van de goedgekeurde wetten in het Belgisch Staatsblad.
 

De werkgevers zullen een beroep kunnen doen op de hieronder vermelde maatregelen:
  • met werknemers die tijdelijk werkloos zijn, kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten worden (minstens 7 dagen) zonder dat verondersteld wordt dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten,
  • in afwijking van het principieel verbod mogen werknemers ter beschikking gesteld worden van gebruikers uit de zorgsector, het onderwijs, de contactopsporing en de vaccinatiecentra,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan de onderbreking of de vermindering van zijn arbeidsprestaties tijdelijk schorsen om terug bij zijn werkgever te werken,
  • een werknemer die in tijdskrediet is, kan tijdens de duur van de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties tijdelijk bij een andere werkgever werken,
  • tijdelijk werklozen (buiten zorg en onderwijs) en SWT-ers kunnen tijdelijk terug aan het werk met gedeeltelijk behoud van hun werkloosheidsuitkering,
  • mogelijkheid tot tewerkstelling van asielzoekers met een legale verblijfstitel zonder inachtname van de normale wachtperiode van vier maanden,
  • de mogelijkheden tot studentenarbeid tegen verminderde sociale bijdragen tijdens het eerste kwartaal van 2022 worden uitgebreid (zie hierover ook Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 1174-1175).
 
Naast deze arbeidsrechtelijke steunmaatregelen is ook voorzien in twee steunmaatregelen op het vlak van de sociale zekerheid. Het gaat met name om:
  • de verlenging van de mogelijkheid voor werkgevers die ernstige economische moeilijkheden ondervinden door COVID-19 om een bijzonder minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ, voor de aangegeven bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022,
  • de niet-toepassing, voor het eerste kwartaal van 2022, van de forfaitaire vergoeding die normaliter verschuldigd is door werkgevers die hun kwartaalvoorschotten laattijdig betalen.
 
Ten slotte wordt ook voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor werkgevers uit de evenementensector, voor discotheken, dancings en binnenspeeltuinen, door de invoering van een premie voor de betaling van RSZ-bijdragen. De premie heeft als doel ontslagen te vermijden in het eerste en tweede kwartaal van 2022.
 
Het spreekt voor zich dat het om tijdelijke maatregelen gaat. Voor de meerderheid van de maatregelen is, voorzien dat ze van toepassing zullen zijn in het eerste kwartaal van 2022. Voor de arbeidsrechtelijke flexibiliteitsmaatregelen voor de andere sectoren dan zorg en onderwijs, is voorzien in een inwerkingtreding op 23 januari 2022. Die maatregelen zullen op 28 februari 2022 buiten werking treden.
 

Auteurs: Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.

 

BRON:

Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Kamer 2021-2022, DOC 55/2430/001

Wetsvoorstel houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, Kamer, 2021-2022, DOC 55/2456/001

Related : BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination
06/05/2022

Le législateur vient d’adopter une loi modifiant les pouvoirs de l’inspection sociale en matière...

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination Read more

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart
11/04/2022

While necessary to cope with the developments, trends or other events that irremediably impact the life of a business, mod...

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart Read more

LexGO Network