"E-bonus": sneller en eenvoudiger vanaf 1 januari 2019
14/01/2019

CAO nr. 90/3 van 27 november 2018 wijzigt van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, zowel inhoudelijk als vormelijk.

De wijzigingen worden doorgevoerd met het oog op de toekomstige invoering van een elektronische procedure na 1 januari 2019.

  • Pro memorie

CAO nr. 90 van 20 december 2007 heeft het systeem van "niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen" ingevoerd. Deze vorm van bonus hangt af van de verwezenlijking van collectieve doelstellingen in de onderneming en geniet van een voordelig fiscaal regime.

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kunnen in de onderneming ingevoerd worden via:

  • een ondernemings-CAO, indien er een syndicale afvaardiging bestaat in de onderneming; of
  • een toetredingsakte, indien er geen syndicale afvaardiging bestaat.

Tot op vandaag moeten deze documenten fysiek neergelegd worden op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  • Wijzigingen op 1 januari 2019

 
CAO nr. 90/3 heeft als doel de procedure voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen te vereenvoudigen en te verbeteren. Om de elektronische neerlegging van de toetredingsakte of de ondernemings-CAO mogelijk te maken voert CAO nr. 90/3 enkele inhoudelijke en vormelijke wijzigingen door.

Inhoudelijk vallen de volgende wijzigingen op:

  • Er wordt verduidelijkt dat elke mogelijke wijziging van de doelstellingen of de te bereiken niveaus tijdens de referentieperiode alleen gevolgen kan hebben voor de toekomst (en dus niet voor de lopende of verstreken referentieperiodes);
  • De bepaling betreffende de "geldigheidsduur van het plan" wordt ingetrokken. Dit zou tot verwarring kunnen leiden met de duur van de toetredingsakte of de ondernemings-CAO.

Wat de vorm betreft, voegt de CAO de volgende wijzigingen door:

  • De verplichte modeldocumenten, beschikbaar op de website van de FOD WASO, worden vervangen om zo op termijn de elektronische neerlegging mogelijk te maken (zie http://www.werk.belgie.be/bonusplannen/);
  • De verplichte vermeldingen in de modeldocumenten van de toetredingsakte en de ondernemings-CAO worden gewijzigd. Zo moet de werkgever vanaf 1 januari 2019 verklaren dat de onderneming niet is overgegaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming.

 
In dit geval kunnen er immers geen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op meer worden toegekend. Het advies (nr. 2107) van de Nationale Arbeidsraad preciseert dat deze beperking enkel van toepassing is tijdens een periode van collectief ontslag.

Te onthouden?

Vanaf 1 januari 2019 moeten er nieuwe verplichte modeldocumenten gebruikt worden in het kader van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Dit vormt de basis van een elektronisch gestandaardiseerd formulier dat in de toekomst automatisch verzonden zal kunnen worden naar de griffie van de FOD WASO. Het systeem van de "e-bonus" zal in een latere fase ingevoerd worden.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

 

Related : Sotra


Click here to see the ad(s)
All articles Compensation and Benefits

Lastest articles Compensation and Benefits

Cash for car 2.0
30/04/2019

Voortaan volstaat het om recht te hebben op een bedrijfswagen en is het niet langer vereist dat een werknemer er ook effec...

Cash for car 2.0 Read more

Loonnorm 2019-2020: derde stap (bevestiging door koninklijk besluit)
29/04/2019

De regering heeft via een koninklijk besluit de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de periode 2019-2020 op 1...

Loonnorm 2019-2020: derde stap (bevestiging door koninklijk besluit) Read more

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd...
23/04/2019

Het Brusselse Arbeidshof sprak zich recent uit over de vraag of een premie die werknemers ontvangen, maar die door een and...

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn Read more

Royal decree implementing the mobility budget published
03/04/2019

On the 29th of March the law of 17 March 2019 concerning the introduction of a mobility budget was published together with...

Read more

LexGO Network