Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot uitzettingsvergoeding bij handelshuur
06/11/2020

 • In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij:
  • vervreemding van het verhuurde goed;
  • weigering van de handelshuurhernieuwing;
 • De mogelijkheid tot uitzetting bij weigering van de handelshuurhernieuwing bestaat slechts in limitatief omschreven gevallen, bijvoorbeeld omdat de handelsverhuurder het goed wenst weder op te bouwen;
 • In zo’n geval van weigering van de handelshuurhernieuwing is de handelsverhuurder een uitzettingsvergoeding verschuldigd aan de handelshuurder afhankelijk van de door handelsverhuurder ingeroepen reden; 
 • In het bijzonder bepaalt artikel 28 van de Handelshuurwet dat rechtsvorderingen voor het verkrijgen van de betaling van een uitzettingsvergoeding “moeten worden ingesteld binnen 1 jaar te rekenen van het feit waarop de vordering gegrond is”;
 • In de zaak ten gronde voor het vredegerecht van Antwerpen (2de kanton) was de handelshuurder van mening dat zijn recht op het vorderen van een uitzettingsvergoeding na de vervreemding van het verhuurde goed niet was vervallen na het verstrijken van één jaar aangezien artikel 28 van de Handelshuurwet enkel van toepassing zou zijn op handelshuurders van wie de handelshuurhernieuwing werd geweigerd;
 • Om die reden werd aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld of artikel 28 van de Handelshuurwet in die interpretatie leidt tot een verschil in behandeling die niet redelijk verantwoord is; 
 • Het Grondwettelijk Hof beantwoordt de prejudiciële vraag in zijn arrest van 28 mei 2020 bevestigend en stelt dat voor alle rechtsvorderingen tot het bekomen van een uitzettingsvergoeding een vervaltermijn van 1 jaar geldt;
 • Dat is dus ook voor het instellen van een rechtsvordering tot het bekomen van een uitzettingsvergoeding bij de vervreemding van het verhuurde goed. 

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Property Management (leases)

Lastest articles Property Management (leases)

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten
17/02/2021

De  B2B-wet is van toepassing op alle soorten van overeenkomsten die tussen ondernemingen worden afgesloten en dus oo...

Read more

Hof van Justitie veroordeelt België wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buiten...
08/12/2020

Als enige land in de Europese Unie worden in België  verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal ...

Read more

Leases management in COVID-19 times: is the rent (fully) due?
19/11/2020

On 30 October 2020, the Judge of Peace of Etterbeek rendered a judgment on commercial leases in the first lockdown period ...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor park...
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een e...

Read more

LexGO Network