Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot uitzettingsvergoeding bij handelshuur
06/11/2020

 • In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij:
  • vervreemding van het verhuurde goed;
  • weigering van de handelshuurhernieuwing;
 • De mogelijkheid tot uitzetting bij weigering van de handelshuurhernieuwing bestaat slechts in limitatief omschreven gevallen, bijvoorbeeld omdat de handelsverhuurder het goed wenst weder op te bouwen;
 • In zo’n geval van weigering van de handelshuurhernieuwing is de handelsverhuurder een uitzettingsvergoeding verschuldigd aan de handelshuurder afhankelijk van de door handelsverhuurder ingeroepen reden; 
 • In het bijzonder bepaalt artikel 28 van de Handelshuurwet dat rechtsvorderingen voor het verkrijgen van de betaling van een uitzettingsvergoeding “moeten worden ingesteld binnen 1 jaar te rekenen van het feit waarop de vordering gegrond is”;
 • In de zaak ten gronde voor het vredegerecht van Antwerpen (2de kanton) was de handelshuurder van mening dat zijn recht op het vorderen van een uitzettingsvergoeding na de vervreemding van het verhuurde goed niet was vervallen na het verstrijken van één jaar aangezien artikel 28 van de Handelshuurwet enkel van toepassing zou zijn op handelshuurders van wie de handelshuurhernieuwing werd geweigerd;
 • Om die reden werd aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld of artikel 28 van de Handelshuurwet in die interpretatie leidt tot een verschil in behandeling die niet redelijk verantwoord is; 
 • Het Grondwettelijk Hof beantwoordt de prejudiciële vraag in zijn arrest van 28 mei 2020 bevestigend en stelt dat voor alle rechtsvorderingen tot het bekomen van een uitzettingsvergoeding een vervaltermijn van 1 jaar geldt;
 • Dat is dus ook voor het instellen van een rechtsvordering tot het bekomen van een uitzettingsvergoeding bij de vervreemding van het verhuurde goed. 

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Property Management (leases)

Lastest articles Property Management (leases)

Leases management in COVID-19 times: is the rent (fully) due?
19/11/2020

On 30 October 2020, the Judge of Peace of Etterbeek rendered a judgment on commercial leases in the first lockdown period ...

Read more

COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur
03/06/2020

Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurge...

Read more

Corona geen overmacht voor huurders
31/03/2020

Kan een huurder zich beroepen op de uitzonderlijke situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus en overma...

Corona geen overmacht voor huurders Read more

Impact of the coronavirus on Real Estate
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible ...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningspli...
20/10/2020

Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving...

Read more

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Read more

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale s...
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen...

Read more

Hof van Cassatie: Nietigheid dadingsovereenkomst m.b.t. gedogen bouwovertreding
10/09/2020

Opdat een overeenkomst geldig is, moet conform artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek aan vier vereisten zijn v...

Read more

LexGO Network