Hof van Cassatie: Nietigheid dadingsovereenkomst m.b.t. gedogen bouwovertreding
10/09/2020

Opdat een overeenkomst geldig is, moet conform artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek aan vier vereisten zijn voldaan: (i) toestemming (ii) bekwaamheid (iii) bepaald voorwerp en (iv) geoorloofde oorzaak;

Volgens het Hof van Cassatie bestaat de oorzaak van een overeenkomst uit “de determinerende beweegredenen die elke partij ertoe hebben bewogen de overeenkomst te sluiten”;

De oorzaak van een overeenkomst is ongeoorloofd indien deze strijdig is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen;

Een overeenkomst met een ongeoorloofde oorzaak wegens strijdigheid met de openbare orde is absoluut nietig en heeft geen gevolg;

Recent werd aan het Hof van Cassatie een bouwgeschil voorgelegd waarbij twee partijen een dadingsovereenkomst hadden afgesloten, namelijk:

  • Partij X stelde een procedure in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV) tegen het bouwproject van Partij Y;
  • Partij X beging in het verleden zelf reeds een aantal bouwovertredingen;
  • Partij X en Y sloten vervolgens een dadingsovereenkomst waarbij (i) Partij X afstand deed van het beroep bij de RvV en (ii) Partij Y de bouwovertredingen door Partij X gedoogde;
  • Verder spraken de partijen af dat Partij X water en elektriciteit zou voorzien op de werf van Partij Y. In dit kader kwamen zij tot slot een aantal strafbedingen overeen;
  • Aangezien Partij X haar bovenstaande verbintenis inzake het voorzien van water en elektriciteit op de werf niet naleefde, vorderde Partij Y een schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst;

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 7 mei 2020 (Nr. C.19.0423.N) tot absolute nietigheid van de afgesloten dadingsovereenkomst tussen Partij X en Y.

Het voorwerp van de dadingsovereenkomst, namelijk het gedogen van een bouwovertreding, is immers strijdig met de openbare orde en meer bepaald met de stedenbouwkundige regelgeving;

Het Hof van Cassatie stelt tot slot dat de niet-naleving van dergelijke absoluut nietige dadingsovereenkomst evenmin kan leiden tot schadevergoeding. De vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst is dan ook ongegrond. 

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Property law

Lastest articles Property law

Clarifying legislation about the general meetings of ACOs at last
19/01/2021

The Co-Owners Associations (hereafter "ACOs") can look forward to new regulations that clarify how they will be ...

Read more

(R)évolution du droit des biens : 10 points clés pour le droit immobilier
30/12/2020

La loi du 4 février 2020 a réformé et modernisé en profondeur le droit des biens. Cette loi in...

 (R)évolution du droit des biens : 10 points clés pour le droit immobilier Read more

Visites virtuelles ou utilisation de drones par l’agent immobilier
08/10/2020

La crise liée au Covid-19 a accéléré le recours aux visites virtuelles par les agents immobili...

Read more

Vestig vandaag al een eeuwigdurend opstalrecht
21/09/2020

Een opstalrecht is niet langer beperkt tot 50 jaar. Voortaan kan u een opstalrecht voor 99 jaar of zelfs eeuwigdurend vest...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor park...
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een e...

Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen in V...
05/02/2021

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaamse Energiedecreet (het Decreet)...

Read more

Hof van Justitie veroordeelt België wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buiten...
08/12/2020

Als enige land in de Europese Unie worden in België  verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal ...

Read more

LexGO Network