Hof van Cassatie: Nietigheid dadingsovereenkomst m.b.t. gedogen bouwovertreding
10/09/2020

Opdat een overeenkomst geldig is, moet conform artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek aan vier vereisten zijn voldaan: (i) toestemming (ii) bekwaamheid (iii) bepaald voorwerp en (iv) geoorloofde oorzaak;

Volgens het Hof van Cassatie bestaat de oorzaak van een overeenkomst uit “de determinerende beweegredenen die elke partij ertoe hebben bewogen de overeenkomst te sluiten”;

De oorzaak van een overeenkomst is ongeoorloofd indien deze strijdig is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen;

Een overeenkomst met een ongeoorloofde oorzaak wegens strijdigheid met de openbare orde is absoluut nietig en heeft geen gevolg;

Recent werd aan het Hof van Cassatie een bouwgeschil voorgelegd waarbij twee partijen een dadingsovereenkomst hadden afgesloten, namelijk:

  • Partij X stelde een procedure in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV) tegen het bouwproject van Partij Y;
  • Partij X beging in het verleden zelf reeds een aantal bouwovertredingen;
  • Partij X en Y sloten vervolgens een dadingsovereenkomst waarbij (i) Partij X afstand deed van het beroep bij de RvV en (ii) Partij Y de bouwovertredingen door Partij X gedoogde;
  • Verder spraken de partijen af dat Partij X water en elektriciteit zou voorzien op de werf van Partij Y. In dit kader kwamen zij tot slot een aantal strafbedingen overeen;
  • Aangezien Partij X haar bovenstaande verbintenis inzake het voorzien van water en elektriciteit op de werf niet naleefde, vorderde Partij Y een schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst;

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 7 mei 2020 (Nr. C.19.0423.N) tot absolute nietigheid van de afgesloten dadingsovereenkomst tussen Partij X en Y.

Het voorwerp van de dadingsovereenkomst, namelijk het gedogen van een bouwovertreding, is immers strijdig met de openbare orde en meer bepaald met de stedenbouwkundige regelgeving;

Het Hof van Cassatie stelt tot slot dat de niet-naleving van dergelijke absoluut nietige dadingsovereenkomst evenmin kan leiden tot schadevergoeding. De vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst is dan ook ongegrond. 

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Property law

Lastest articles Property law

Visites virtuelles ou utilisation de drones par l’agent immobilier
08/10/2020

La crise liée au Covid-19 a accéléré le recours aux visites virtuelles par les agents immobili...

Read more

Vestig vandaag al een eeuwigdurend opstalrecht
21/09/2020

Een opstalrecht is niet langer beperkt tot 50 jaar. Voortaan kan u een opstalrecht voor 99 jaar of zelfs eeuwigdurend vest...

Read more

Digital power of attorney soon possible for the signature of notarial deeds
24/04/2020

In recent years various initiatives have been taken in the field of digitalisation of the work of the civil notary. The CO...

Read more

Ontruimingsbevel "Kraakwet" ongrondwettig
16/03/2020

Met de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed...

Ontruimingsbevel Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot ui...
06/11/2020

In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij: vervreemdin...

Read more

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningspli...
20/10/2020

Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving...

Read more

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Read more

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale s...
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen...

Read more

LexGO Network