Archive 2011


Mrs. Sofie Vanhaeren

Handhaving van het auteursrecht
28/12/2011

Bent u eigenaar van auteursrechten in sectoren zoals bij pers en literatuur, reclame, muziek en theater, film en video, radio en televisie, fotografie, ontwerp en beeldende kunsten, software en databanken, dan wenst u deze rechten uiteraard ook te beschermen tegen inbreuken van derden.

Read more
Mrs. Sofie Vanhaeren

Auteursrechten mbt software/computeprogramma's zoals ontwikkeld door werknemers en bestuurders
27/12/2011

Er ontstaat een bijzonder probleem wanneer een werknemer een computerprogramma ontwikkeld heeft in het kader van zijn arbeidsovereenkomst en/of gebruikmakend van de werkingsmiddelen van zijn werkgever.

Read more
Mrs. Sofie Vanhaeren

Intellectuele Rechten : Aftrek Van Octrooi-Inkomsten
26/12/2011

Vanaf het aanslagjaar 2008 (programmawet van 27 april 2007 (BS 08.05.2007)) heeft de Belgische overheid de mogelijkheid ingevoerd om een deel van de inkomsten uit octrooien af te trekken, genaamd de “aftrek voor octrooi-inkomsten”. Op deze manier wordt het belastbaar inkomen naar beneden gedrukt. Deze fiscale stimulans is in het leven geroepen ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling (Artikels 205/1-205/4 WIB 1992).

Read more
Mrs. Sofie Vanhaeren

De gevolgen van het al dan niet protesteren van een factuur
26/12/2011

Een factuur wordt als aanvaard beschouwd van zodra ze niet op een aantoonbare wijze (tijdig) is geprotesteerd door de ontvangende schuldenaar-handelaar. Een laattijdig geprotesteerde factuur wordt ook beschouwd als een aanvaardde factuur.

Read more
Mr. René KUMPEN

Herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten.
24/12/2011

- Als de liefde voorbij is, begint men te rekenen -


Schenkingen tussen echtgenoten zijn steeds herroepbaar tijdens het huwelijk:
- zelfs na de ontbinding van het stelsel, in het kader van de vereffening van de huwelijksgemenschap,
- zelfs na het overlijden van de partner in het kader van de vereffening van de nalatenschap.

Read more
Mr. René KUMPEN

Snellere oplossingen voor erfenistwisten
24/12/2011

Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd: je bezit roerend of onroerend goed in mede-eigendom met erfgenamen (of anderen zoals ex-partners) en je wenst hieraan dringend een einde te stellen door de procedure tot-uit-onverdeeldheid-treding. De wet is immers zeer duidelijk : niemand kan worden gedwongen om in onverdeeld-heid te blijven, het betreft dus een fundamenteel recht waarvan je denkt dat het snel kan worden afgedwongen.

Read more
Mr. Raf STERKEN

Het medisch beroepsgeheim in het erfecht
24/12/2011

De vaststelling dat na het overlijden van de erflater een testament voorhanden is kan voor bepaalde erfgenamen een onaangename verrassing opleveren. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan een overleden ouder die op late leeftijd nog een testament opmaakt en daarbij het volledig beschikbaar gedeelte nalaat aan een bepaalde persoon, een stichting, e.d.m. De erfenis van de reservataire erfgenamen wordt aldus beperkt tot hun wettelijke reserve.

Read more
Mr. Winfried HOREMANS

Aangifte van schuldvordering bij faillissement van uw schuldenaar
23/12/2011

Als uw schuldenaar failliet werd verklaard, dient u vrij snel én accuraat op te treden om een aangifte van schuldvordering in te dienen in het faillissement.

Read more
Mrs. Christine Flion
Mrs. Stessie Soccio

Les nouvelles règles européennes sur les services d’intérêt économique général (SIEG)
22/12/2011

Read more
Mr. Gregory Vermaercke
Mr. Frederick Hallein

Milieuschade: algemene principes - verzoek om maatregelen - beroep
22/12/2011

Ter omzetting van de Richtlijn Milieuschade (2004/35/EG) werd het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) aangevuld met een Titel XV 'Milieuschade' (B.S. 12.02.2008).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network