Town and country planning law


Groen licht voor het Decreet Gemeentewegen! Grondwettelijk Hof spreekt vertrouwen uit in gemeentelijke wegbeheerders

Groen licht voor het Decreet Gemeentewegen! Grondwettelijk Hof spreekt vertrouwen uit in gemeentelijke wegbeheerders
18/10/2021

Read more
Mr. Wouter Neven

Le Gouvernement flamand poursuit le développement du passeport habitation numérique
02/07/2021

Le décret du 30 novembre 2018 (le Décret) a introduit le passeport habitation en Flandre, une interface numérique qui, via un portail, permet d’avoir un aperçu global de toutes les informations relatives au bâtiment, au terrain et à l'environnement d'un bien,

Read more
Permis de location en RĂ©gion wallonne, quoi de neuf ?

Permis de location en RĂ©gion wallonne, quoi de neuf ?
03/06/2021

Vous disposez un immeuble et avez obtenu un permis d’urbanisme vous permettant de le diviser en plusieurs logements ? Vous souhaitez à présent mettre les logements en location ? 

Read more
Nouveau commerce : n’oubliez pas les autorisations administratives !

Nouveau commerce : n’oubliez pas les autorisations administratives !
30/11/2020

Libraire dans l’âme, passionné par la pâtisserie, la mode ou encore le commerce de produits éco-responsables, ça y est, vous décidez de vous lancer à votre propre compte en ouvrant votre commerce, félicitations !

Read more
Wijziging Vlaams Onteigeningsdecreet: einddatum voor minnelijke onderhandelingen?

Wijziging Vlaams Onteigeningsdecreet: einddatum voor minnelijke onderhandelingen?
26/11/2020

Op 14 oktober 2020 heeft het Vlaams Parlement de wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet goedgekeurd voor wat betreft de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn. Dit wijzigingsdecreet treedt in werking op 1 december 2020.

 

Read more
Mr. Wouter Neven

Flandre: clarification concernant les fonctions principales d’un immeuble dans le cadre des changements d’affectation sujets à l’obligation de permis
20/10/2020

Le 18 mai 2020, au Parlement flamand, une question écrite a été posée à la Ministre flamande de la Justice et du Contrôle, de l’Environnement, de l’Energie et du Tourisme, Zuhal Demir, concernant la possibilité d’avoir plusieurs fonctions principales pour un immeuble et l’obligation de permis qui y est associée

Read more
Mobiliteitsproblemen bij de zaak van de wegen

Mobiliteitsproblemen bij de zaak van de wegen
19/10/2020

In een arret van 1 juli 2020 doet de Raad van State uitspraak in een interessant omgevingsvergunningsdossier bij de gemeenteraad waarin mobiliteitsproblemen over de zaak van de wegen opduiken. Het arrest zet de bakens uit voor de wijze waarop de gemeenteraad in de vergunningsprocedure moet omgaan met bezwaarschriften die alluderen op mobiliteitsproblematiek.

Read more
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig
11/08/2020

Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more
Hof van Justitie laat windturbines over NIMBY-argument primeren

Hof van Justitie laat windturbines over NIMBY-argument primeren
23/06/2020

In een arrest van 28 mei 2020 (zaak C‑727/17) oordeelt het Hof van Justitie dat nationale regels inzake minimumafstanden voor hernieuwbare energie productie-installaties op hun proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten worden getoetst in het licht van de streefcijfers inzake hernieuwbare energie. Dat zou ook in Vlaanderen tot een herinterpretatie van de VLAREM II-sectorale voorwaarden kunnen leiden.

Read more
Snel en efficiënt handhaven: de aanstelling van een gemeentelijk verbalisant. Operae pretium est.

Snel en efficiënt handhaven: de aanstelling van een gemeentelijk verbalisant. Operae pretium est.
03/06/2020

Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de aanstelling van één of meerdere gemeentelijke verbalisanten noodzakelijk. Wegens het groot aantal vragen naar zowel de wijze van aanstelling als de bevoegdheden wordt in dit artikel kort stilgestaan bij deze frontsoldaat in het ruimtelijk handhavingscontentieux.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network