Town and country planning law


Mr. Wouter Neven

Sécurité en matière d’incendie à Bruxelles : actualisation des dispenses
19/11/2018

Pour obtenir un permis d'urbanisme ou un permis de bâtir en Région de Bruxelles-Capitale, le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) exige en principe l'avis préalable du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU), une visite de contrôle et la délivrance d'une attestation de conformité 

Read more
Gemeentelijk parkeerbeleid onder de loep

Gemeentelijk parkeerbeleid onder de loep
05/11/2018

Mobiliteit en parkeren blijven gevoelig thema's, zoals recent nog maar eens bleek uit de Pano reportage "Parkeren in Vlaanderen" of zoals vorig jaar nog bleek bij de intrede van het Gents circulatieplan.

Read more
Demandes d’extraits cadastraux: adaptations à partir du 1er novembre 2018

Demandes d’extraits cadastraux: adaptations à partir du 1er novembre 2018
29/10/2018

L’arrêté royal du 30 juillet 2018 (MB 9 octobre 2018) introduit un nouveau système de demandes d’extraits cadastraux ;

Read more
Vlaams Onteigeningsdecreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof – onbezorgd van start?

Vlaams Onteigeningsdecreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof – onbezorgd van start?
29/10/2018

Met het arrest van 18 oktober 2018 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep dat werd ingesteld tegen het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Met dit decreet werden de verouderde federale onteigeningswetten sinds 1 januari 2018 vervangen door één overkoepelend decreet voor het Vlaamse Gewest.

Read more
Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !

Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !
23/10/2018

Les gouvernements wallon et bruxellois ont récemment soumis à enquête publique respectivement un nouveau projet de schéma et un projet de plan de prévention et de lutte contre le bruit.

Read more
Nieuw tijdperk voor Vlaamse woonreserves aangebroken

Nieuw tijdperk voor Vlaamse woonreserves aangebroken
15/10/2018

De Vlaamse regering beoogt het wettelijk kader in de zogenaamde "woonresergebieden" (waaronder de woonuitbreidingsgebieden) grondig te wijzigen.

Read more
Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger

Belang bij het middel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt strenger
30/08/2018

In een recent arrest van 22 mei 2018 bevestigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar staande rechtspraak m.b.t. het belang van een verzoekende partij, maar geeft tegelijk aan dat niet volstaat dat men belang heeft bij de vernietiging van de beroepen beslissing opdat eender welk middel kan ingeroepen worden.

Read more
Soepeler bouwen dankzij de Codextrein 2017 : oude verkavelingsvoorschriften in sommige gevallen niet langer van toepassing

Soepeler bouwen dankzij de Codextrein 2017 : oude verkavelingsvoorschriften in sommige gevallen niet langer van toepassing
26/07/2018

Eén van de – naar eigen zeggen - “fundamentele wijzigingen” aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening , is dat de verkavelingsvoorschriften van 15 jaar of ouder niet langer bindend zijn voor nieuwe vergunningsaanvragen .

Read more
Les règlements d'urbanisme sont-ils désormais couverts par la directive relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ?

Les règlements d'urbanisme sont-ils désormais couverts par la directive relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ?
02/07/2018

Dans un récent arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2018 (n ° C-671/16), il a été considéré que le règlement d'urbanisme de Bruxelles peut être considéré comme un « plan ou programme » au sens de la directive européenne 2001/42/CE. Par conséquent, une étude d'impact sur l’environnement (EIE) était nécessaire avant que ce règlement puisse être émis.

 

Read more
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe
26/05/2018

In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network