Public procurement


COVID-19 en overheidsopdrachten

COVID-19 en overheidsopdrachten
25/03/2020

In dit artikel gaan wij in op de mogelijke impact van COVID-19 op nieuw in de markt te plaatsen overheidsopdrachten, lopende plaatsingsprocedures en reeds gegunde overheidsopdrachten in België. In het bijzonder rijst de vraag wat de gevolgen van COVID-19 kunnen zijn in het licht van de overheidsopdrachtenreglementering. 

Read more
Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.

Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.
20/02/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van arbitrage- en bemiddelingsdiensten evenals juridische diensten die worden verleend in het kader van een dreigend dan wel gematerialiseerd juridisch conflict niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en de artikelen 49 en 56 van het VWEU.

 

Read more
Implications of Johnson’s Brexit deal on public procurement

Implications of Johnson’s Brexit deal on public procurement
06/02/2020

In this blogpost, we highlight the impact of Brexit as of 1 February 2020 on public procurement. In this blogpost, we highlight the impact of Brexit as of 1 February 2020. The UK leaves the EU on 31 January 2020, which affects public procurement for Belgian companies in the UK and for UK companies in Belgium. 

Read more
Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020
06/01/2020

De Europese verordeningen introduceerden nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Het was wachten op legislatief optreden van de Belgische wetgever om deze Europese drempelwaarden in Belgische wetgeving om te zetten. 

Read more
Uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht - hoe lang moet een ondernemer op de blaren zitten?

Uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht - hoe lang moet een ondernemer op de blaren zitten?
16/12/2019

In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch recht die tot gevolg moeten (kunnen) hebben dat een inschrijver wordt (kan worden) uitgesloten van deelname aan een overheidsopdracht, cfr. artikel 67 (verplichte uitsluiting ingeval van welbepaalde misdrijven) en artikel 69 (facultatieve uitsluiting ingeval van andere misdrijven) Overheidsopdrachtenwet 2016. In casu werd vastgesteld dat er door de verzoekende partij in het verleden meerdere fouten in de beroepsuitoefening werden begaan, hetgeen kon worden afgeleid uit een arrest van het Hof van Justitie van 3 april 2015 en uit het betalen van een minnelijke schikking op 25 juli 2016.

Read more
Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en andere specifieke diensten

Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en andere specifieke diensten
11/12/2019

Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing van de meeste bepalingen van deze richtlijn. Bij de huidige richtlijn – Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU – wordt deze uitsluiting opgeheven.

Read more
Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - een voorafgaande marktconsultatie. Quidquid agis, prudenter agas.

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - een voorafgaande marktconsultatie. Quidquid agis, prudenter agas.
09/12/2019

Immers, op eerste zicht lijkt het vanzelfsprekend dat de aanbestedende overheid niet altijd bij machte is om reeds bij de voorbereiding van een overheidsopdracht alle aspecten van de opdracht en de draagwijdte van de behoefte(n) voldoende te concretiseren. Ingeval er onvoldoende kennis in huis is of meer inzicht in de markt wenselijk is, kan het advies van onafhankelijke deskundigen, private of publieke instellingen of van zelfs marktspelers, voorafgaand aan de formele plaatsing van de overheidsopdracht, ingewonnen worden ten behoeve van de concrete behoefteomschrijving.

Read more
Third country bids in EU procurement: always excluded?

Third country bids in EU procurement: always excluded?
29/11/2019

The European Commission recently issued guidance on the participation of third country bidders in public procurement. It clarified bids may be excluded, but remains silent on whether they may be accepted and under which conditions. 

Read more
Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias.

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias.
23/09/2019

In aanloop naar de Week van de Duurzame Gemeente lieten wij al eerder ons licht schijnen op de betekenis van duurzaam-/circulair aanbesteden op lokaal niveau (hier). Alvorens te beslissen om een opdracht in de markt te zetten, vangt een duurzaam-/circulair plaatsingsproces in de regel aan met een grondige, voorafgaande behoeftebepaling.

Read more
De vergroening van het openbaar vervoer

De vergroening van het openbaar vervoer
25/07/2019

Op 20 juni 2019 werd Richtlijn 2019/1161/EU aangenomen. Deze Richtlijn wijzigt Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ook gekend als de ‘Clean Vehicles Directive’. De nieuwe Richtlijn voorziet in minimumstreefcijfers voor overheidsopdrachten voor bussen, lichte bedrijfsvoertuigen, en vrachtwagens.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network