Public procurement


18 oktober 2018 is “D-day”  Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way

18 oktober 2018 is “D-day” Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way
18/10/2018

Het gebruik van het elektronisch indieningsplatform is vanaf donderdag 18 oktober 2018 verplicht voor de plaatsing van overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde de drempelbedragen voor Europese bekendmaking overschrijden. Ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) kan enkel nog elektronisch ingediend worden. ?

Read more
Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen voor aanbestedende overheden.

Opgelet: Diverse kennisgevings- en meldingsverplichtingen voor aanbestedende overheden.
20/08/2018

In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het bijhorende KB Plaatsing van 19 april 2017 zijn enkele kennisgevings- en meldingsverplichtingen opgenomen, uit te voeren door de aanbestedende overheid aan verschillende federale en Europese instanties. De praktijk leert echter dat vele aanbestedende overheden deze verplichtingen niet steeds naleven (wellicht omdat deze verplichtingen onvoldoende bekend zijn). In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de meest relevante verplichtingen alsook van de wijze waarop gemeld moet worden.

Read more
Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.

Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.
19/07/2018

 Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de nieuwe verplichting “verdoken” in artikel 36, §2, KB Plaatsing 2017. Het KB Plaatsing verwacht van de aanbestedende overheid immers ook dat zij de eerbiediging controleert van de sociaal-, arbeids- en de milieurechtelijke verplichtingen in hoofde van de inschrijver die aan een prijs- of kostenbevraging wordt onderworpen.

Read more
Tip 3: Deelnemen aan overheidsopdrachten - vermijd de typische valkuilen

Tip 3: Deelnemen aan overheidsopdrachten - vermijd de typische valkuilen
29/06/2018

Kernpunten

-  Aanbestedende overheden zijn verplicht om substantieel onregelmatige offertes uit te sluiten.

-  Te late indiening, ongeldige ondertekening, voorwaardelijke offertes leiden in principe tot uitsluiting.

-  Het is belangrijk het bestek goed door te nemen met het oog op zgn. minimale en substantiële eisen.

Read more
Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen blijven uit …

Wetgever sleutelt aan reglementering overheidsopdrachten – maar de verwachte verduidelijkingen blijven uit …
23/04/2018

Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB”is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft, middels het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gesleuteld aan de koninklijke besluiten inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en ook aan de Rechtsbeschermingswet.

Read more
Overeenkomsten tot verlenen van zakelijk recht op gronden geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten

Overeenkomsten tot verlenen van zakelijk recht op gronden geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten
09/01/2018

Vastgoedtransacties (bv. de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) zijn in beginsel niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, bevestigde de Raad van State nogmaals.  Maar het volstaat niet om het laten uitvoeren van een welomschreven ontwikkelingsproject, dat vooraf door de overheid reeds volledig werd uitgedacht, te kaderen in een vastgoedovereenkomst om aan de toepassing van deze reglementering te ontsnappen.  Waar ligt nu meer precies de grens?

Read more
Circulaire régionale du 2 octobre 2017 e-Procurement – Utilisation des applications e-Procurement par les entités de la Région de Bruxelles-Capitale – Entrée en vigueur le 1er décembre 2017

Circulaire régionale du 2 octobre 2017 e-Procurement – Utilisation des applications e-Procurement par les entités de la Région de Bruxelles-Capitale – Entrée en vigueur le 1er décembre 2017
01/01/2018

La circulaire régionale du 2 octobre 2017, encadrant l’utilisation des applications e-Procurement par les entités de la Région de Bruxelles-Capitale, impose une série de mesures qui doivent être mises en œuvre par les entités régionales pour le 1er décembre 2017 au plus tard. 

Read more
Mr. Bruno Lombaert
Mr. David D'Hooghe

Les nouveaux seuils européens des marchés publics à partir du 1er janvier 2018
27/12/2017

Les règlements[1] qui modifient les seuils européens d'application pour les procédures de passation des marchés et des concessions à partir du 1er janvier 2018 sont publiés dans le Journal officiel européen du 19 décembre 2017. Les nouveaux seuils sont applicables pour la période 2018-2019.

Read more
The Benefits of Joint Cross Border Public Procurement

The Benefits of Joint Cross Border Public Procurement
23/11/2017

Since the European Commission’ feasibility study on Joint Cross-Border Public Procurement (“JCBPP”) was released in March 2017 there has been increasing momentum for contracting authorities (“CA”) to organise JCBPPs.

Read more
 Marchés publics: choix des critères de capacité économique ou financière, une plus grande liberté ?

Marchés publics: choix des critères de capacité économique ou financière, une plus grande liberté ?
13/11/2017

Dans le cadre de son arrêt du 13 juillet 2017, C-76/16, Ingsteel et Metrostav, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé l’ « assez grande liberté » dont disposent les pouvoirs adjudicateurs en termes de fixation des exigences requises en matière de capacité économique et financière.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network