Public procurement


Mr. Jens Debièvre

Het aantonen van corrigerende maatregelen (self-cleaning measures) bij overheidsopdrachten: de wetgever grijpt in
24/06/2022

Op 31 mei ll. trad een wetswijziging in werking die aanbesteders verplicht, i.h.k.v. facultatieve uitsluitingsgronden, aan te geven in de opdrachtdocumenten of ondernemers verwacht worden (of niet) om op eigen initiatief aan te tonen 

Read more
Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht

Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht
09/06/2022

Het opmaken van een actuele raming van de waarde van de opdracht is een cruciale voorafgaande stap bij het opstarten van een plaatsingsprocedure. De raming vormt een decisief feitelijk element voor de plaatsingsprocedure nu ze onder meer het juridisch statuut van de opdracht bepaalt en daarmee de diverse kenmerken van de fasering van de te volgen plaatsingsprocedure vastlegt. Bovendien kan de raming beslissend zijn voor het specifieke rechtsbeschermingsmechanisme dat op de opdracht van toepassing zal zijn.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Le Service Public Fédéral Stratégie & Appui publie des recommandations sur le traitement des hausses de prix dans les marchés publics
24/05/2022

La pandémie, les perturbations du commerce international et récemment le conflit en Ukraine entraînent des hausses de prix importantes et des problèmes d'approvisionnement en produits finis, produits manufacturés et matières premières.

Read more
De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?
09/05/2022

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staat is om de (deel)opdracht uit te voeren, de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de tweede begunstigde, dan dient deze tweede begunstigde eveneens aangeduid te worden in de gunningsbeslissing. Een bespreking van het arrest van de (Franstalige Kamer van de) Raad van State van 19 januari 2022, nr. 252.690.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irréfutable
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation de marché public s'ils ont commis une faute professionnelle grave mettant en cause leur intégrité.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs
21/02/2022

Aanbesteders kunnen kandidaten of inschrijvers uitsluiten van een plaatsingsprocedure indien deze in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor hun integriteit in twijfel kan worden getrokken.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van State verduidelijkt
03/02/2022

In zijn arrest van 8 december 2021 (nr. 252.352) boog de Raad van State zich over de vraag of een aanbestedende overheid een offerte mag weren als substantieel onregelmatig omdat deze niet voldoet aan de geldende bestemmingsvoorschriften. 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Les nouveaux seuils européens de publicité sont arrivés !
18/11/2021

Comme attendu, les règlements délégués de la Commission européenne n° 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 et 2021/1953 relatifs aux nouveaux seuils dans le cadre de la publication des marchés publics européens ont été publiés le 11 novembre 2021. 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Openbaarheid van bestuur : in Vlaanderen is interne communicatie niet langer openbaar
15/09/2021

Vlaamse overheidsinstanties hoeven hun interne communicatie niet meer openbaar te maken. Recent is een nieuwe uitzondering op het recht op (passieve) openbaarheid in werking getreden.

Read more
Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen.

Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen.
28/06/2021

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / - hoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan.  In het onderstaande wordt het betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20)geanalyseerd, zodat de belangrijkste nieuwigheden u zeker niet ontgaan.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network