Administrative Law


Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering

Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering
22/03/2019

In arrest met nummer 243.163 van 6 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de controlebevoegdheid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken op een beslissing van een tuchtoverheid. De Raad benadrukte nogmaals de discretionaire bevoegdheid van de tuchtoverheid inzake bewijsvoering en vernietigde de beslissing van de Beroepscommissie die een zogenaamd “gebrek aan bewijs” had vastgesteld. Het lijkt er dus op dat de Beroepscommissie minder streng zal mogen optreden ...

Read more
Hoe de complexe bevoegdheidsverdeling in België de onderscheiden behandeling van publieke en private herstelvorderingen verantwoordt

Hoe de complexe bevoegdheidsverdeling in België de onderscheiden behandeling van publieke en private herstelvorderingen verantwoordt
13/03/2019

Met arrest nr. 14/2019 van 31 januari 2019 antwoordt het Grondwettelijk Hof ontkennend op volgende prejudiciële vraag: ‘Schendt artikel 6.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre het bepaalt of in die zin geïnterpreteerd wordt dat de private herstelvordering – in tegenstelling tot de publieke herstelvordering – niet moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor en al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van de Hypotheekwet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?’.

Read more
Bewijs in tuchtzaken

Bewijs in tuchtzaken
05/03/2019

De Raad van State heeft zich in het belangwekkende arrest nr. 243.163 van 6 december 2018 in zeer duidelijke bewoordingen uitgesproken over het bewijs in tuchtzaken en over de rol van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken in de controle van de bewijsvoering. De Beroepscommissie voor Tuchtzaken had een beslissing van de gemeenteraad houdende ontslag van een ambtenaar van ambtswege vernietigd omdat de bewijsvoering ontoereikend zou zijn.

Read more
Brussels International Business Court: Parliament adopts amending Bill

Brussels International Business Court: Parliament adopts amending Bill
04/03/2019

On 10 December 2018, the Committee for Legal Affairs of the Federal Chamber of Representatives adopted a draft bill (the "Bill") for the creation of the Brussels International Business Court (the "BIBC"). 

Read more
Wat is een ‘overeenkomstige onderneming' van een sociaaleconomieonderneming bij voorbehouden opdrachten of concessies?

Wat is een ‘overeenkomstige onderneming' van een sociaaleconomieonderneming bij voorbehouden opdrachten of concessies?
25/02/2019

In het arrest nr. 243.568 van 31 januari 2019, uitgesproken bij uiterst dringende noodzakelijkheid, wordt door de Raad van State alvast aangegeven wie niet kan beschouwd worden als een ‘overeenkomstige onderneming’: 'Wat het tweede middelonderdeel betreft, lijkt, voor de beoordeling ervan, vooralsnog niet vereist na te gaan of het bestek, al dan niet met toepassing van artikel 33 van de concessiewet, in die zin dient te worden begrepen dat slechts de in dit bestek vermelde drie categorieën van erkende sociale economieondernemingen in aanmerking mogen komen voor het voorbehouden perceel; de verzoekende partij beantwoordt naar eigen zeggen niet aan één van die categorieën.

Read more
De mogelijkheid tot vaststellen van afwijkingen bij de rechtspositieregeling van een welzijnsvereniging: can you go your own way?

De mogelijkheid tot vaststellen van afwijkingen bij de rechtspositieregeling van een welzijnsvereniging: can you go your own way?
22/02/2019

Bespreking van het arrest nr. 240.355 van 8 januari 2018 van de Raad van State. In voormeld arrest moest de problematiek beslecht worden in hoeverre een welzijnsvereniging[1] haar rechtspositieregeling kan laten afwijken van de rechtspositieregeling van het OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.

Read more
Vlaams Regering keurt het ontwerp van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving definitief goed

Vlaams Regering keurt het ontwerp van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving definitief goed
19/02/2019

Na advies van de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 25 januari het ontwerp van decreet bestuurlijke handhaving goed. Een en ander werd al aangekondigd in onze eerdere blog.

Read more
Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang)

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang)
14/02/2019

De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds op dat punt terugfloot.

Read more
La prime du patrimoine flamande reconsidérée

La prime du patrimoine flamande reconsidérée
08/02/2019

Le 14 décembre 2018, le Gouvernement flamand a approuvé la réforme de l’Arrêté sur le Patrimoine immobilier;

Read more
Un nouveau décret vise à rendre fiscalement plus attrayante la transformation d’un immeuble commercial en logement

Un nouveau décret vise à rendre fiscalement plus attrayante la transformation d’un immeuble commercial en logement
25/01/2019

L'exonération initiale de précompte immobilier ne constituait pas une incitation suffisante pour la conversion des immeubles commerciaux en logements.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network