Civil liability


Gegevensbeveiliging: wie draagt verantwoordelijkheid?

Gegevensbeveiliging: wie draagt verantwoordelijkheid?
19/05/2021

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het nemen van gegevensbeveiligingsmaatregelen?

Read more
Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid
27/01/2021

In een vonnis van 15 januari 2021 legt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, nog eens de principes uit over de aansprakelijkheid bij talmen van een overheid.

Read more
Invoering van een nieuwe aansprakelijkheidsgrond wegens ‘wrongful trading’

Invoering van een nieuwe aansprakelijkheidsgrond wegens ‘wrongful trading’
29/12/2017

Bent u bestuurder of zaakvoerder van een onderneming die in zware economische moeilijkheden verkeert en tracht u kost wat kost deze onderneming te redden van haar ondergang? 

Read more
Bouwperikelen - vergeet de schade niet te beperken!

Bouwperikelen - vergeet de schade niet te beperken!
23/12/2017

Op de benadeelde rust de plicht om de door hem opgelopen schade – in de mate van het mogelijke –  te beperken. De schadebeperkingsplicht houdt in dat de benadeelde verplicht is alle maatregelen te nemen welke van een “redelijk en voorzichtig persoon” kunnen verwacht worden om de omvang van de schade in te dijken. De schadelijdende partij die tekortschiet in zijn schadebeperkingsplicht zal het gedeelte van de schade dat met naleving van deze plicht vermeden zou zijn, niet kunnen verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt.

Read more
Basisprincipes van het Belgische aansprakelijkheidsrecht: soorten en exoneratie van aansprakelijkheid

Basisprincipes van het Belgische aansprakelijkheidsrecht: soorten en exoneratie van aansprakelijkheid
12/04/2017

Zoals steeds dient men voor een goed begrip van het recht een onderscheid te maken tussen de feitelijke realiteit en de juridische realiteit. De eerste is meestal concreet en de tweede abstract en dat is eenvoudig te verklaren: rechtsregels dienen een zekere mate van abstractheid of algemeenheid te hebben om een veelheid aan concrete situaties te kunnen omvatten en regelen. Dit is bij uitstek het geval in het aansprakelijkheidsrecht.

Read more
Mr. Gregory Vermaercke

Bedrijven en omwonenden: het blijft een moeilijk huwelijk
20/04/2016

Niet zelden worden bedrijven op vandaag bestookt met – al dan niet terechte – klachten van omwonenden over de wijze hoe de exploitatie gevoerd wordt (o.a. geur, lawaai, …). 

Voor zover deze klachten ook effectief bevestigd worden, trachten omwonenden soms in het kader van burgerlijke of strafrechtelijke procedures om deze reden een schadevergoeding te bekomen voor de geleden schade. Dergelijke (morele) schadevergoeding is vaak moeilijk concreet te begroten, maar werd in het verleden reeds herhaaldelijk toegekend aan klagende omwonenden (mits alle voorwaarden hiertoe vervuld zijn). 

Read more
Aansprakelijkheid van de bedrijfsleider en de hiërarchische lijn voor ongevallen en veiligheidsinbreuken op het werk

Aansprakelijkheid van de bedrijfsleider en de hiërarchische lijn voor ongevallen en veiligheidsinbreuken op het werk
25/11/2015

Marlex verzorgde recent een interne bedrijfsopleiding over dit onderwerp. Het blijkt dat bedrijfsleiders en managers met nogal wat vragen en vrees zitten. Terecht bent u als bedrijfsleider bezorgd om de veiligheid, het “welzijn” van het personeel in uw onderneming. Toch gaat het wel eens mis. Wat gebeurt er dan? Wie is in fout? Bent u aansprakelijk? En wat met de ploegbazen, de afdelingshoofden, de meestergasten…, kan hen iets verweten worden? Lees meer in het artikel. 

Read more
Aansprakelijkheid bij herstructurering

Aansprakelijkheid bij herstructurering
10/08/2015

Het Franse Hof van Cassatie heeft recent (12 mei) een arrest geveld in een opmerkelijke zaak van aansprakelijkheid voor herstructurering. Een chemische groep (RP) had al zijn chemische activiteiten verzelfstandigd in en onder een nieuw opgerichte vennootschap (Rhodia). In Rhodia werden zowel aanzienlijke activa ingebracht, als pensioens- en milieu aansprakelijkheden. Rhodia werd verkocht aan een Belgische groep en vervolgens vorderde het schadevergoeding van de voormalige Franse moeder omdat ze bij de oprichting niet voldoende vermogen zou tegenover de aansprakelijkheden zou gesteld hebben.

Read more
Mr. Wouter Neven

De contractuele uitsluiting van de in solidum-gehoudenheid van aannemer en architect in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid is verboden, zo bevestigt het Hof van Cassatie
17/04/2015

Wij stellen vast dat er in de Belgische architecten- en aannemingspraktijk nog steeds vragen en onduidelijkheden zijn over de contractuele uitsluiting van de zogenaamde in solidum-aansprakelijkheid van verschillende deelnemers aan het bouwproces.

Read more
Quelques Conseils A L’Attention Des Victimes De Dommages Corporels (Vie Privee)

Quelques Conseils A L’Attention Des Victimes De Dommages Corporels (Vie Privee)
12/06/2014

Sans être exhaustif quant aux différents dommages subis et aux modes d’indemnisation, nous souhaitons vous communiquer quelques conseils si par malheur, à la suite d’un accident ou d’une agression, vous êtes victimes de blessures morales et/ou physiques.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network