Inheritance


Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner

Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner
22/05/2019

In het eerste artikel van deze reeks werd het wettelijk erfrecht besproken dat uitwerking krijgt wanneer een alleenstaande erflater kinderloos overlijdt en deze bij leven zelf niets heeft geregeld. De erflater kan bij zijn overlijden een echtgeno(o)t(e), een wettelijk of een feitelijk samenwonende partner nalaten.

Read more
Reeks kinderloze koppels: Wie erft van een kinderloze alleenstaande?

Reeks kinderloze koppels: Wie erft van een kinderloze alleenstaande?
13/05/2019

De wet voorziet dat wanneer u kinderen heeft, zij als eerste in de rij staan om uw nalatenschap te ontvangen. In het merendeel van de gevallen is dit ook de wens van de ouders.

Read more
Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?

Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?
28/02/2019

De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel van) zijn nalatenschap na aan zijn kat Choupette.

Read more
Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?
07/02/2019

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’. 

Read more
Mrs. Saskia Lust

Decreet modernisering erf-en schenkbelasting
30/07/2018

In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever de Vlaamse erf- en schenkbelasting moderniseert. 
De hervormde erf- en schenkbelasting treedt net als het vernieuwde federale erfrecht op 1 september 2018 in werking.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Tip 3 - Houd rekening met de nieuwe taks op effecten!
10/04/2018

TIP 3 - Kernpunten

-  De nieuwe effectentaks treft rekeningen vanaf 500.000 EUR.

-  Door schenkingen kan u de effectentaks ontwijken.

-  Ook met andere planningsinstrumenten wordt de effectentaks vermeden

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting – vervolg
26/03/2018

In onze nieuwsbrief van 1 maart 2018 werd melding gemaakt van de hoofdlijnen van het akkoord van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 inzake de hervorming van de Vlaamse erfbelasting.

Read more
Exemption totale de droits de succession sur le logement familial - La Wallonie s’aligne sur les deux autres régions.

Exemption totale de droits de succession sur le logement familial - La Wallonie s’aligne sur les deux autres régions.
20/03/2018

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier du décret wallon du 13 décembre 2017 portant diverses modifications fiscales, la part nette dont le conjoint ou cohabitant légal hérite dans le logement familial est totalement exemptée de droits de succession en Région wallonne

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting
01/03/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. Er zijn nog geen ontwerpteksten van nieuwe wetgeving. Bij de inhoud van deze nieuwsbrief wordt bijgevolg voorbehoud gemaakt. De hervorming zou in werking moeten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Read more
Check your family planning now: The reformed inheritance law changes a lot!

Check your family planning now: The reformed inheritance law changes a lot!
28/11/2017

Soon much in inheritance law will be changing. For example, the reserves have been adapted, the rules on the valuation of donations are changing, and certain inheritance agreements may be concluded. These changes offer more opportunities to, for example, cohabitating couples and blended families.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network