Family law


La Loi Genre est étendue à la paternité et à d'autres nouveaux critères protégés

La Loi Genre est étendue à la paternité et à d'autres nouveaux critères protégés
25/02/2020

Fin janvier 2020, la Chambre a approuvé la modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Les articles 3 et 4 de cette loi incluaient déjà explicitement les critères protégés suivants : sexe, grossesse, accouchement, maternité, changement de sexe, identité et expression de genre. 

Read more
​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten

​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten
29/05/2019

Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In echtscheidingszaken of relatiebreuken met gemeenschappelijke kinderen blijft dit dikwijls een belangrijk discussiepunt. Dit thema doet al vlug enkele vragen rijzen.

Read more
De zorgvolmacht, het zekere voor het onzekere

De zorgvolmacht, het zekere voor het onzekere
23/03/2016

Sinds 1 september 2014 zijn de wettelijke regels inzake de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. Met name werd de mogelijkheid gecreëerd om via een eenvoudige overeenkomst een of meerdere personen, lasthebbers, aan te duiden die dienen in te staan voor het beheer van uw vermogen tijdens de periode dat u tijdelijk dan wel permanent niet meer bekwaam zal zijn om dit beheer zelf waar te nemen. 

Read more
Le Tribunal de la famille, le règlement amiable et la médiation

Le Tribunal de la famille, le règlement amiable et la médiation
09/10/2014

A l'initiative du Barreau de Bruxelles, et plus particulièrement de la Commission des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits dont plusieurs associés d'Alterys sont membres actifs, un service de permanence de médiation avait vu le jour auprès des Tribunaux de la jeunesse et de première instance. Progressivement, tant les magistrats que les justiciables et leurs avocats ont pu se rendre compte de l'intérêt de la médiation dans les conflits familiaux, au regard d'une procédure judiciaire qui exacerbe le conflit au détriment des enfants.

Read more
L’intérêt du divorce par consentement mutuel : consultez un avocat

L’intérêt du divorce par consentement mutuel : consultez un avocat
30/06/2014

Il semblerait que le nombre de divorces par consentement mutuel reste stable, depuis la réforme du divorce de 2007, bien que le nombre d’introductions de divorces pour cause déterminée ait explosé.

Read more
Mr. Winfried HOREMANS

DE BESCHERMING VAN TEKENINGEN EN MODELLEN
25/07/2013

Het tekeningen- en modellenrecht biedt bescherming aan het uiterlijk van een voortbrengsel. Dit kan zowel tweedimensionale (tekeningen, denk bijvoorbeeld aan de patronen in het behangpapier) als driedimensionale (de vormgeving van smartphones, designfauteuils, schoenen,…) vormen betreffen.

Read more
Mr. René KUMPEN

Hervorming onbekwaamheidsstatuten.
18/07/2013

Vanaf 1 juni 2014 treedt de wet van 17 maart 2013 in werking werd een nieuwe regeling inge-voerd voor wilsonbekwame personen. Voortaan bestaat er slechts één beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen: het voorlopig Bewind dat zowel betrekking heft op de goederen als op de persoon van de onbekwame.

Read more
Mr. Raf STERKEN

De Voorlopig Bewindvoerder Als Beschermer Van Het Familiepatrimonium
08/06/2011

In familiezaken ontstaan er geregeld geschillen tussen familieleden over het beheer van het vermogen van een ander familielid. Niet zelden ontstaan deze geschillen als gevolg van een aanzienlijk vermogen van de ouder(s).

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Blijf ik als ouder nog burgerlijk verantwoordelijk indien ik geen contact meer heb met mijn minderjarig kind?
07/06/2011

Art. 1384§2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vader en moeder beiden solidair aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door hun minderjarige kinderen.

Read more
Mrs. CĂ©line Pouppez

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 6 septembre 2010 ou l’annonce d’une saga jurisprudentielle en matière de filiation en cas de recours à une mère porteuse
28/12/2010

In Belgium, no legal provision prohibits surrogacy, but the contract for surrogate motherhood is considered by the courts as contrary to public order and is, therefore, absolutely void. As this practice is perfectly allowed in other countries, many couples go abroad each year to use the services of a surrogate mother. The Court of Appeal of Liège has just made one of the first steps on the delicate question of consequences of using a surrogate mother in terms of filiation.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network