Construction law


Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018

Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018
01/08/2018

Met de ‘Wet Peeters’ (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en ‘andere dienstverleners’ wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en  2270 BW in het gedrang kan komen, wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.

Read more
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe
26/05/2018

In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more
Woningbouw - aansprakelijkheidsverzekering wordt ook verplicht voor aannemers en andere dienstverleners!

Woningbouw - aansprakelijkheidsverzekering wordt ook verplicht voor aannemers en andere dienstverleners!
03/07/2017

Op 9 juni 2017 werd de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  De wet streeft een dubbel doel na: enerzijds wil de wet een einde maken aan de discriminatie die werd vastgesteld door het Grondwettelijk Hof en waarbij slechts één bouwpartner wettelijk verplicht is om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan, en anderzijds wil de wet de bouwmarkt beter reguleren en de verschillende spelers op de markt beter beschermen. 

Read more
Syndicus registreren brengt overheid 15,5 miljoen euro op. Platte belasting of noodzakelijke verandering?

Syndicus registreren brengt overheid 15,5 miljoen euro op. Platte belasting of noodzakelijke verandering?
06/04/2017

Vanaf 1 april 2017 moeten appartementsbewoners hun syndicus verplicht registreren. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Minister van Middenstand Willy Borsus (MR) willen hiermee bewoners het gevoel geven dat zij en hun woning in goede handen zijn. Daarnaast is het een signaal van de ministers naar de professionele syndici om hun beroep terug wat erkenning te geven. Want elk jaar daalt het aantal professionele beheerders terwijl er telkens maar appartementen bijkomen.

Read more
“Bimmen”: Enkele juridische aandachtspunten.

“Bimmen”: Enkele juridische aandachtspunten.
19/01/2017

Samenwerken in de bouwsector wint de laatste jaren erg aan belang. In een vorig artikel werd het concept ‘samenwerken in bouwteam’ reeds toegelicht. In deze aflevering zullen enkele juridische aandachtspunten bij het werken met een Bouw Informatie Model (in het Engels: “Building Information Model”), of kortweg BIM, worden besproken.

Read more
Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren!

Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren!
11/12/2016

De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve raadgevings- en begeleidingsplicht, hetgeen desgevallend zelfs een waarschuwings- of reactieplicht in hoofde van de aannemer met zich meebrengt.

Read more
Aanwezigheidsregistratie voor bouwwerven van minstens EUR 500.000,-

Aanwezigheidsregistratie voor bouwwerven van minstens EUR 500.000,-
19/03/2016

Ter bestrijding van fraudemechanismen werd reeds in 2014 het systeem van aanwezigheidsregistratie op bouwwerven ingevoerd voor werven van minstens EUR 800.000,- (exclusief BTW). Vanaf 1 januari 2016 is dergelijk systeem uitgebreid naar alle bouwwerven van minstens EUR 500.000,- (exclusief BTW).

Read more
Architect volgens Hof van Cassatie strafrechtelijk aansprakelijk bij niet-conforme uitvoering van een vergunning

Architect volgens Hof van Cassatie strafrechtelijk aansprakelijk bij niet-conforme uitvoering van een vergunning
27/11/2015

Op 15 september 2015 heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld (nr. P.14.1189.N/10) waarmee het Hof een arrest van het Hof van Beroep te Gent bevestigt, waarin een architect strafrechtelijk aansprakelijk wordt gehouden voor deelname aan een stedenbouwkundig misdrijf.

Read more
Mr. Wouter Neven
Mr. Jens Debièvre

Overheidsvastgoed: is de huur van een nog te realiseren bouwwerk een overheidsopdracht (voor werken)?
16/06/2015

Een ondertussen klassieke manier van verwerving van publieke gebouwen is de zgn. huur van een nog te realiseren gebouw. De overheid laat een aannemer/promotor een welbepaald gebouw realiseren (al dan niet op eigen terreinen) en zegt toe dit gebouw na oplevering te zullen huren. Hoewel de huur van een bestaand gebouw is uitgezonderd van het toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, rijst in de praktijk vaak de vraag of dergelijke contracten toch niet functioneel moeten worden gezien als overheidsopdrachten (voor werken).

Read more
Mrs. Virginie Dor

De erkenning van een aannemer bij het gunnen van een raamovereenkomst
08/06/2015

Bij arrest van 9 januari 2014 (nr. 226.008) sprak de Raad van State zich uit over een vraag die vandaag nog even actueel is, met name hoe de regeling van de erkenning van de aannemer zich verhoudt in het kader van een raamovereenkomst voor werken (zie hieromtrent ook het arrest nr. 230.653 van 25 maart 2015).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network