PubliusAddress:
Attn. Mrs. Marleen Dedecker Beneluxpark 27B
8500 Kortrijk
Belgium

Publius is een advocatenkantoor met vestigingen in Kortrijk, Brussel en Antwerpen, dat goed op weg is om dé referentie in publiek recht en de publieke sector te worden. Publius kiest voor een eigentijdse invulling van de advocatuur: de advocaat die als juridische raadgever samen met de cliënt zoekt naar oplossingen en uitdagingen.

Employee count :

4


Legal employee count :

19


Function :

Lawyer


Main Practices :[ infos ]


Public


Practices details :

Stedenbouwrecht - Milieurecht - Overheidsopdrachtenrecht - Bodemrecht -Handelsvestigingen -Energie –en klimaatrecht - Ambtenarenrecht - Lokale belastingen - Onderwijsrecht - Vastgoedrecht


Region :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
LimburgRecruiter :

No Contact

Manager :

Mr. Dirk Van Heuven (Partner)
Tel: +32 (0)56 74 56 00
Fax: +32 (0)3 270 33 51
dvanheuven@publius.be

Press :

No Contact

No open vacancies

Grote Publius EnquĂȘte "Twee Jaar Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening"
05/07/2011

Om de nieuwe Antwerpse vestiging in de schijnwerpers te zetten organiseert Publius samen met de provincie Antwerpen een enquête over de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening. Er worden een tiental prangende vragen gesteld over de daadkracht van de nieuwe reglementering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Alle Antwerpse gemeenten uit de provincie Antwerpen worden naar hun mening gevraagd. Via de websites van de provincie Antwerpen en Publius kan het grote publiek (uit de provincie Antwerpen) ook meewerken aan de enquête.

De resultaten van de rondvraag worden gepresenteerd op een persconferentie, op 1 september 2011, datum waarop de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2 jaar in werking is getreden. Een uitgebreide bespreking van de resultaten zal bovendien te lezen zijn op de websites van Publius en de provincie Antwerpen

Read more

Publius zet de expansie voort. Nieuw kantoor te Antwerpen. Nieuwe partner in Brussel
30/05/2011

Nieuwe Publius-vestiging in Antwerpen.

Publius zet een belangrijke stap in zijn expansiepolitiek. Het is de managing partner van Publius, Dirk Van Heuven, zelf die sedert 15 april 2011 de derde vestiging leidt van dit jonge advocatenkantoor in Antwerpen aan de Cogels Osylei (61). Binnenkort wordt hij vergezeld wordt door 2 medewerkers die hem vanuit Kortrijk volgen. Dirk Van Heuven blijft wel bijkantoor houden in Kortrijk en Brussel.

Read more

(Stedenbouwkundige) Herstelvordering door het Openbaar Ministerie
08/11/2019

Sinds 1 maart 2018 heeft het openbaar ministerie als bevoegde overheid de mogelijkheid om een stedenbouwkundige herstelvordering in te stellen, ook als hersteleisende overheden als de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester in naam van de gemeente zelf geen herstelvordering hebben ingesteld. In een zaak onderworpen aan het hof van beroep te Gent kwam de decreetswijziging tot stand lopende de beroepsprocedure.

>Read more

Over het overgangsregime van artikel 4.4.9/1 VCRO (abstractie van oude BPA's in vergunningsbeleid)
04/11/2019

Niet voor de eerste keer heeft de Raad van State zich moeten uitspreken over de vraag of artikel 4.4.9/1 VCRO (waardoor het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het verlenen van een omgevingsvergunning mag afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan 15 jaar op het ogenblik van de inleiding van de aanvraag), zoals destijds ingevoerd door de Codextrein, door de vergunningverlenende overheid met ingang van 30 december 2017 enkel kan toegepast worden op nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen, dan wel of de daarin vervatte afwijkingsmogelijkheid ook kan gelden voor de oude stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die op 30 december 2017 nog lopende zijn.

>Read more

"Geblokstaarte” dieren: verbod deelname aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden niet ongrondwettig bevonden
28/10/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over het verbod om met zogenaamde “gecoupeerde” dieren deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden. “Couperen” of “blokstaarten” is een techniek waarbij de staart van een dier operatief wordt verwijderd, zoals bijvoorbeeld vaak wordt toegepast bij het Belgisch Trekpaard.

>Read more

Verkeerde aanduiding verwerende partij? Geen beletsel voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
08/10/2019

In de aan het arrest nr. RvVb/A/1920-0021 van 3 september 2019 onderliggende zaak werd door verwerende partij opgeworpen dat de vernietigingsvordering onontvankelijk was omdat verzoekende partijen ten onrechte de gemeente als verwerende partij en niet het college van burgemeester en schepenen hadden aangeduid, dat nochtans de auteur van de bestreden beslissing is. Artikel 15 van het Procedurebesluit voorziet nochtans dat het verzoekschrift (minstens) de volgende gegevens bevat: 2° in voorkomend geval, de naam en het adres van de verweerder.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network