Directeur Departement Demografie - Directie Burgerlijke Stand (M/V/X)
06/01/2019

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: Public , Civil Law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO04/01

 De Stad Brussel heeft een vacature voor een Directeur bij het Departement Demografie -Directie Burgerlijke Stand (DEMO I) (M/V/X). Kandidaten moeten houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen, relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau en kennis/ervaring hebben in het juridisch domein (meer specifiek in de materie burgerlijke stand). De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is woensdag 6 februari 2019. 

Expand All
Close All


Het Departement Demografie heeft als algemene opdracht om de administratieve diensten voor de burgers te verzekeren: het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand en van de bevolkingsregisters en de aflevering van alle wettelijke documenten uitgaande van deze registers. Het departement coördineert de organisatie van de verkiezingen. Het beheert ook de begraafplaatsen van de Stad Brussel en is verantwoordelijk voor het seniorenbeleid. 

Het beheert de kinderopvang via een netwerk van 34 opvangplaatsen en een netwerk van samenwerkende onthaalouders verspreid over het grondgebied van de Stad. Het volgt de aanbevelingen van de subsidiërende overheden (ONE, K&G) en waakt meer in bijzonderheid over gelijke kansen en de verbetering van de opvangkwaliteit. 

Het beschikt over een kader van 881 medewerkers, technici en administratieve krachten.

Missie

 • De Directie DEMO I (die uit de organisatorische eenheden Geboorten-overschrijving, Huwelijkszaken, Nationaliteit-overlijden-begraafplaatsen en Strafregister-verkeer bestaat, coördineren en superviseren, en er daarbij over waken dat er coherentie blijft bestaan op het operationele en het managementvlak

Taken:

 • Samen met de diensthoofden de doelstellingen van het strategische plan vertalen in concrete acties

 • De realisatie van de doelstellingen binnen de gestelde termijnen monitoren, controleren en evalueren (monitoring van de projectfiches en prestatie-indicatoren)

 • De OE's (+/- 110 personen) coördineren en superviseren en er daarbij voor zorgen dat de diensten de wetgeving naleven, kwaliteitsvol werk leveren en zich kenmerken door continuïteit. De nodige informatie verstrekken aan de diensthoofden en hun coaching verzekeren

 • De werking van de entiteit evalueren en verbeteringsacties implementeren. De samenwerking met verschillende actoren intensiveren. De planning van het kader verzorgen

 • Opstellen en begeleiden van transversale en interne projecten in het departement in samenwerking met de diensthoofden, de hiërarchie, het kabinet, de externe actoren, enz. binnen de deadlines

 • Onder andere de functie-, functionerings-, evaluatie-, tucht-, absenteïsme- en rekruteringsgesprekken voeren met betrekking tot de diensthoofden

 • Deelnemen aan de uitwerking van de begroting, vanaf de voorbereiding tot bij de goedkeuring en waken over de goede uitvoering ervan

 • De uitgaande post (toezichthoudende organen, politieke leiders, burgers, parket, advocaten, enz.) controleren, alsook de complexe, uitzonderlijke en dringende dossiers (fraudes, klachten, enz.)

 • (Onder andere werk- en tucht-) procedures, projecten (reglement, instructies...), brieven, rapporten (college, gemeenteraad), enz. opstellen

 • De Stad Brussel vertegenwoordigen bij de externe instanties (FOD Justitie, politie, gemeenteraad, enz.)

 • Aan het departementshoofd de nodige informatie bezorgen - vordering van projecten en gevoelige dossiers (bijv. tuchtkwesties, fraude, klachten), dringende en uitzonderlijke situaties, enz. Reportings ontwerpen

 •  Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 • Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
   
 • Kennis/ervaring hebben in het juridisch domein (meer specifiek in de materie burgerlijke stand)
   
 • Ervaring hebben in het beheer van grote teams en in change management

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden

 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)

 • Plaats van tewerkstelling: Brussel

 • Maandelijks nettoloon: 2.576,53 € (minimum)/3.789,93 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.

 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Interested?

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via deze link, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;

 • een c.v.;

 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is woensdag 6 februari 2019.


Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be.

See all jobs from Stad Brussel - Ville de Bruxelles

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Public , Civil Law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Senior Tax Consultant -...

Senior Tax Consultant - Antwerpen

Read more
Legal Expert economisch recht

Legal Expert economisch recht

Read more
Meerdere vacatures : jurist...

Meerdere vacatures : jurist of kandidaat-notaris, notarieel stagiair,...

Read more
Insurance Life & Health...

Insurance Life & Health Specialist

Read more
Recruitment Consultant...

Recruitment Consultant Legal - Brussel

Read more
Jurist Vennootschapsrecht

Jurist Vennootschapsrecht

Read more
Avocat-stagiaire Commercial...

Avocat-stagiaire Commercial & Corporate Litigation - Bruxelles

Read more
Associate Corporate Department

Associate Corporate Department

Read more
Directeur Departement...

Directeur Departement Demografie - Directie Burgerlijke Stand (M/V/X)

Read more
Junior Contract Manager -...

Junior Contract Manager - Leuven

Read more

LexGO Network