Juridisch dossierbeheerder (m/v/x) - 70 vacatures
24/10/2020

Region: Antwerpen, Brussels, Flemish Brabant, West Flanders, East Flanders, Limburg
Function: Paralegal, Support
Environnement: Public sector
Legal subjects: Litigation, Tax
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: ANG20114-LexGO

FOD Financiën zoekt minstens 70 gemotiveerde medewerkers voor verschillende diensten (de Algemene Administratie van de Inning & Invordering,  de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen en de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole). De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. 

Expand All
Close All


FOD Financiën zoekt minstens 70 gemotiveerde medewerkers voor verschillende diensten (de Algemene Administratie van de Inning & Invordering,  de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen en de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole). De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootse overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

_________________________________________________________________________________________________________
De Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAI&I) zoekt 23 nieuwe medewerkers voor haar teams Invordering en juridische diensten. 

Teams Invordering 
Een invorderingsteam behandelt de fiscale en niet-fiscale schulden (zoals bijvoorbeeld penale boetes) die niet spontaan werden betaald door een burger of een bedrijf. Medewerkers van een invorderingsteam beoordelen de invorderingsdossiers en verzamelen zelf de nodige informatie om gepaste invorderingsacties te kunnen ondernemen. Indien nodig wordt er ingevorderd via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Een invorderingsteam staat ook afbetalingsplannen toe en neemt bewarende maatregelen indien nodig. 

Juridische diensten 
De juridische dienst behandelt verzoeken van interne en externe klanten, zoals vrijstelling van nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden. Ze volgt dossiers op in het kader van collectieve procedures en evalueert onder andere betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Medewerkers van een juridische dienst analyseren gerechtsdossiers en verzamelen de nodige gegevens. Ze voeren solvabiliteitsonderzoeken uit en maken verslagen op met de feitelijke en juridische argumenten. Deze dienst verwerkt ook dossiers invorderingsbijstand met het buitenland en analyseert de verzoeken van ontvangers en buitenlandse overheden. 

De Algemene Administratie van de Inning en Invordering speelt een belangrijke rol bij het voorzien van de middelen die onze maatschappij nodig heeft voor tal van waardevolle projecten (onderwijs, goede infrastructuur, sociale voorzieningen…). Dit door al het geld dat binnenkomt via belastingen, rechten en taksen juist te boeken, toe te wijzen en tot slot te verdelen onder de rechthebbenden. Ze zorgt er ook voor dat de burgers of ondernemingen die niet spontaan hun bijdrage leveren dit uiteindelijk toch doen. Soms volstaat een vriendelijke aanmaning, waarbij bijvoorbeeld nudging-technieken worden gebruikt. In andere gevallen kan er beslag op iemands loon worden gelegd of gaat men op zoek naar andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand zijn bijdrage betaalt. 


De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) zoekt minstens 20 nieuwe medewerkers voor de Administratie Rechtszekerheid en voor de centrale diensten. 

De Administratie Rechtszekerheid maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie waarvan de benaming perfect de belangrijkste activiteit weergeeft: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dit bevat zowel vastgoed (onroerende goederen) als meubilair, voertuigen, juwelen, geld … (roerende goederen). 
De Administratie Rechtszekerheid staat in voor onder meer de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren, de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen en voor het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.

Onze centrale diensten zorgen er voor dat al deze activiteiten optimaal kunnen worden uitgevoerd. Zij zorgen voor een strategische visie op lange termijn, actieplannen op kortere termijn, ontwikkeling en ondersteuning van de applicaties van de Administratie, juridisch en fiscaal advies, en didactische ondersteuning. 


De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC) zoekt 15 nieuwe medewerkers voor haar diensten Beheer, Controle en Expertise. Als particulier, KMO of grote onderneming, ben je in België aan de belasting onderworpen. De rol van AAFISC bestaat erin een correcte en billijke berekening te garanderen van uw verschuldigde belastingen en voorheffingen. Binnen een centrum P spits je je toe op de personenbelasting en binnen een centrum KMO verdiep je je in de vennootschapsbelasting, btw-wetgeving en/of personenbelasting. Nieuwe medewerkers starten hun stage in een dienst Beheer van een centrum AAFisc. In functie van je kennis, interesses en ontwikkeling zal je je carrière verderzetten binnen een dienst Beheer, Controle of Expertise. 

Dienst Beheer 
Een dienst Beheer behandelt de fiscale dossiers over bovenstaande belastingen en heffingen. Het team zorgt voor de nodige correspondentie en zoekt indien nodig de correcte informatie op om zo zelfstandig pv’s en verslagen op te stellen. Opzoekingen in de beschikbare documentatie worden (al dan niet op vraag van interne of externe klanten) uitgevoerd. Medewerkers maken daarbij gebruik van de specifieke informaticatools van FOD Financiën. Ze ontvangen belastingplichtigen aan het loket en beantwoorden de frequent voorkomende vragen via telefoon. Het team Beheer reikt attesten uit in verband met de fiscale toestand (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een studiebeurs) aan wie er recht op heeft. 

Dienst Controle 
Een dienst Controle controleert de belastingaangiften en dit zowel op kantoor als bij de belastingplichtigen. Medewerkers controleren de belastingaangiften en de boekhouding van belastingplichtigen, ze voeren controlebezoeken uit en beantwoorden op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten. Indien nodig verdedigen ze de belangen van de Belgische Staat bij de rechtbank en het hof. 

Dienst Expertise 
Een dienst Expertise staat in voor de behandeling van geschillen. Op basis van de reglementering en de rechtspraak geven de medewerkers advies aan de diensten Controle om het proces van de belastingheffing te verbeteren. Ze behandelen de administratieve geschillen. Daarnaast staan ze in voor de behandeling van de gerechtelijke geschillen, zowel op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg als van het Hof van Beroep. 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Dit doet ze door overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en werkmethoden en door een coherente toepassing van de geldende regels te verzekeren. De AAFisc verwerkt de aangiftes van particulieren, KMO’s en grote ondernemingen, voert gerichte controles en opsporingen uit en staat in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.


De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) zoekt minimum 3 nieuwe medewerkers. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Antwerpen. 

Het Departement Wetgeving te Brussel 
Het Departement Wetgeving is verantwoordelijk voor de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake douanematerie, accijnsmaterie en niet-fiscale materie. Dit departement staat ook in voor het geven van een uniforme interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen, onder meer via commentaren in de vorm van circulaires; voor de behandeling van de prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie van de Unie en voor de behandeling van de beroepen voor het Hof van Justitie van de Unie, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie. 

De regionale afdeling geschillen van de Administratie Operaties te Antwerpen 
De Administratie Operaties is verantwoordelijk voor de controle-opdrachten op operationeel niveau waarvan de uitvoering aan de AAD&A toevertrouwd werd volgens alle wettelijke en reglementaire, nationale en internationale bepalingen. De regionale afdeling geschillen staat in voor de behandeling van geschils- en invorderingsdossiers. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang. 
Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving. 
Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens. Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft. 


De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (B&B) zoekt minimum 2 nieuwe medewerkers voor haar dienst Overheidsopdrachten, die is belast met het afsluiten van de overheidsopdrachten van de FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten. Zijn inbreng begint bij het opstellen van de bestekken tot aan de toekenning van de contracten in overeenstemming met de wetgeving betreffende overheidsopdrachten. 

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole ondersteunt de FOD bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de beheerscontrole en de opvolging evenals de interne controle. Hij biedt financieel advies, budgettaire expertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning. 
Hij is ook belast met de uitvoering van de overheidsopdrachten betreffende aankopen voor de hele FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het facilitair beheer bij de FOD Financiën. In dit opzicht beheert hij de gebouwen, die door de FOD Financiën worden gebruikt, en zorgt hij voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD; hij voorziet in de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen zoals het meubilair, de kantoorbenodigdheden en het wagenpark. 

Natuurlijk wil je een boeiende en uitdagende job. En nee, stilzitten is niks voor jou: jij wil jezelf ontwikkelen en doorgroeien binnen de organisatie waar je werkt. Maar elke dag uit werken gaan enkel en alleen voor die loonbrief aan het einde van de maand? Niet jij, jij wilt iets bijdragen aan de maatschappij, elke dag opnieuw het gevoel hebben dat wat je doet een verschil maakt. Als het even kan, met leuke collega’s die net zo gedreven zijn als jij. Waar wacht je dan nog op? Een functie als juridisch dossierbeheerder bij een van onze algemene administraties of stafdiensten is je vast op het lijf geschreven: 

- Wil jij juridische expertise uitbouwen of heb je interesse in invordering van schulden? De Algemene Administratie van Inning en Invordering zoekt collega's voor haar Invorderingsteams en Juridische diensten die graag kennis opdoen en diep willen graven.

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering. 


- Heb je zin in een boeiende en uitdagende job met een intern opleidingstraject en heel wat doorgroeimogelijkheden? De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zoekt collega's die interesse hebben in vastgoed en alles wat met (on)roerende transacties zoals huur, verkoop, hypotheken en schenking te maken heeft. Denk je graag strategisch en geef je graag advies, dan kan je kiezen voor een job bij onze centrale diensten.

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.


- Wil jij fiscale expertise uitbouwen en de FOD Financiën van de toekomst mee vormgeven? De Algemene Administratie van de Fiscaliteit zoekt collega’s die zich buigen over wettelijke bepalingen, wetsontwerpen of fiscale rechtspraak en die toegewijd opvolgen, maar ook teamplayers die zich toespitsen op de juridische uitbouw van moeilijke dossiers. 

Is jouw interesse gewekt? Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. 


- De samenleving beschermen, internationale handel bevorderen en meehelpen in de strijd tegen fraude en terrorisme? Een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid en een gevarieerd takenpakket? De wereld van  Douane en Accijnzen is, zeker iets voor jou. 

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie Douane en Accijnzen. 


- De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is de bewaarder van de portefeuille van de FOD Financiën en volgt het budget, de beheerscontrole en de interne controle op. Deze stafdienst voert ook alle overheidsopdrachten uit en doet dat niet alleen voor onze FOD: ook andere federale overheidsdiensten rekenen op hun medewerking voor overheidsopdrachten. Kort gezegd: als je hier de troepen versterkt, zorg je ervoor dat de FOD Financiën zijn middelen efficiënt gebruikt.

Ontdek jouw nieuwe job bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole. 


Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. 
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 


Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.
 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt.

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk. Voor de houders van deze diploma's is er geen enkele ervaring vereist. 
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemeen bachelor. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een bachelor behaald in de studierichting rechten in een hogere of universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?  

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: 
Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving. 

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. 

Loon 
Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work-kaart 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring 
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk 
 • 26 verlofdagen per jaar 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week. 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn voor sommige functies (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1); voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet. 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Interested?

Solliciteren kan tot en met 2 november 2020.

Je moet online solliciteren via Selor. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 
 

Vacature voor 70 juridische dossierbeheerders bij FOD Financiën in Vlaanderen en Brussel - vind alle vacatures voor fiscalisten, paralegals, bedrijfsjuristen, legal consultants, legal interim managers en advocaten op www.lexgo.be - de website voor jobs in tax en legal in België en Luxemburg!
 

See all jobs from FOD Financiën / SPF Finances

See also other jobs in the same functions: Paralegal , Support

See also other jobs in the same specialisation: Litigation , Tax

See also other jobs in the same functions and regions: Paralegal (Antwerpen) , Paralegal (Brussels) , Paralegal (Flemish Brabant) , Paralegal (West Flanders) , Paralegal (East Flanders) , Paralegal (Limburg) , Support (Antwerpen) , Support (Brussels) , Support (Flemish Brabant) , Support (West Flanders) , Support (East Flanders) , Support (Limburg)

All jobs

Featured Jobs

Legal Director - Luik

Legal Director - Luik

Read more
Juridisch medewerk(st)er...

Juridisch medewerk(st)er voor vastgoeddossiers - Aalst

Read more
Insurance Lawyer

Insurance Lawyer

Read more
Real Estate Lawyer

Real Estate Lawyer

Read more
Advocaat ondernemingsrecht

Advocaat ondernemingsrecht

Read more
International Employment...

International Employment Tax Expert - Brussel

Read more
Legal Advisor - Brussel

Legal Advisor - Brussel

Read more
Legal Counsel Real Estate

Legal Counsel Real Estate

Read more
Juridisch stafmedewerker

Juridisch stafmedewerker

Read more
Tax & Legal advisor

Tax & Legal advisor

Read more

LexGO Network